Tutor na UPWr

Droga Studentko, Drogi Studencie!

Serdecznie zapraszamy Cię do udziału w wyjątkowej formie zajęć, jaką są zajęcia tutorskie prowadzone przez mistrzów dydaktyki. Mistrzami są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy zostali przygotowani do tego, aby jak najlepiej realizować tutoring akademicki. Są oni certyfikowanymi tutorami akademickimi lub/i uczestnikami przedsięwzięć realizowanych przez naszą uczelnię pn.: „Mistrzowie dydaktyki” oraz „Mistrzowie dydaktyki 2” w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Edukacji.

Tutor wspiera studenta w najlepszym odnalezieniu się i korzystaniu z rzeczywistości akademickiej, proponując mu udział w jednej z najbardziej efektywnych dla kształcenia akademickiego formule mistrz-uczeń, realizowanej w obszarze merytorycznej specjalizacji tutora.

Współpraca z tutorem to szansa na niezapomniane doświadczenie. Masz tę możliwość dzięki otwartości i ciągłemu doskonaleniu dydaktycznemu nauczycieli akademickich UPWr.

W bieżącym semestrze zimowym 2022/2023:

nie prowadzimy rekrutacji do projektu Mistrzowie dydaktyki 2
rekrutacja do projektu Mistrzowie dydaktyki  –  trwa do dn. 31.10.2022 r.

Tutoring to możliwość efektywnej i bardzo satysfakcjonującej pracy realizowanej w indywidualnym kontakcie studenta (tutee) i nauczyciela (tutor), lub w niewielkiej grupie studentów, która pozwala wydobyć najmocniejsze strony podopiecznego.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest realizowany przede wszystkim tutoring akademicki, którego celem jest rozwój poznawczy podopiecznego, osiągnięcie określonych celów dydaktyczno-naukowych. Tutoriale (spotkania studenta z nauczycielem) są realizowane w ramach konsultacji – indywidualnych lub prowadzonych w niewielkich grupach. Także w trakcie zajęć w ramach przedmiotu prowadzonego przez tutora, o ile na te zajęcia uczęszcza jego tutee, mogą być realizowane elementy tutoringu.

Metoda tutoringu jest kojarzona z formułą/relacją mistrz-uczeń. Ma długą tradycję powstałą na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge . Ideą tutoringu jest tu wspieranie samodzielnej pracy studenta, a także weryfikowanie jej efektów. Podczas tutorialu, realizowanego w ramach określonego przedmiotu lub/i w ramach osiągania celu o charakterze dydaktyczno-naukowym wyznaczonego wspólnie przez tutora i tutee, mistrz może zaproponować studentowi zestaw lektur, zasobów, narzędzi i zlecić opracowanie problemu, rozwiązanie zadania bądź przygotowanie eseju. Student – mając określony czas – wykonuje zleconą mu pracę, którą przedstawia tutorowi podczas kolejnych spotkań. Zrealizowana przez studenta praca staje się podstawą dyskusji, prezentacji własnego stanowiska, poglądów, szukania dalszych pytań i stawiania sobie celów.

Tutoring uławia kształtowanie przez studenta metody samodzielnego studiowania, rozwijającej w nim: krytyczne myślenie, poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań, sztukę wypowiedzi pisemnej i ustnej, a także uwrażliwia na jakość pracy intelektualnej, które mogą owocować: efektywniejsza nauką, osiągnięciami naukowymi, świetnie napisanym artykułem, pracą dyplomową itd.

Sprawdź szczegółowe zasady udziału w projekcie „Mistrzowie dydaktyki 2”. Zarządzenie wprowadzające, wraz z załącznikami znajdziesz na uczelnianym BIP-ie.
Sprawdź szczegółowe zasady udziału w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”.

W bieżącym semestrze zapraszamy:

W projekcie „Mistrzowie dydaktyki 2”:
uzdolnionych studentów i studentki I roku studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, tj. z osiągnięciami i zainteresowaniami lub dorobkiem naukowym, albo z wysoką średnią ocen, albo laureatów olimpiad branżowych i przedmiotowych ogólnopolskich i międzynarodowych
• nie ma wymogu uczęszczania za zajęcia prowadzone przez tutora – wystarczą zainteresowania i osiągnięcia spokrewnione z obszarem, w którym specjalizuje się tutor.

Sprawdź sylwetki i wymagania stawiane przez tutorów w projekcie „Mistrzowie dydaktyki 2”.

W projekcie „Mistrzowie dydaktyki”:
studentki i studentów uczęszczających na zajęcia z  konkretnych przedmiotów prowadzonych przez tutorów (wsparcie tutorskie jest tu powiązane z celami dydaktycznymi przedmiotu prowadzonego przez tutora),
• zdolnych – z sukcesami, zainteresowaniami, dobrymi ocenami na studiach,
• albo doświadczających trudności w nauce – oczekujących wsparcia tutora w zakresie prowadzonego przez niego przedmiotu.

Sprawdź sylwetki, wymagania i przedmioty prowadzone przez tutorów w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”.

  • Liczba godzin w semestrze zależy od uzgodnionego celu tutoringu – może być to kilka godzin lub kilkanaście. Będą one realizowane w formie tutoriali – spotkań/ konsultacji indywidualnych lub prowadzonych w niewielkich grupach tutorskich (maksymalnie 4 studentów i tutor), ewentualnie w trakcie zajęć z przedmiotu, który prowadzi tutor i na który uczęszcza tutee.
  • W projekcie „Mistrzowie dydaktyki” – współpraca tutorska jest planowana na co najmniej jeden semestr.
  • W projekcie „Mistrzowie dydaktyki 2” – współpraca tutorska jest planowana na co najmniej trzy semestry.
1.  Możliwość indywidualnej współpracy z mistrzem. Kontakt z doświadczonym nauczycielem akademickim, mistrzem w swojej dziedzinie, pozwoli dobrze poczuć się na uczelni. Może także wzmocnić poczucie własnej wartości, sprawczości, zainspirować do dalszych poszukiwań.

2.  Możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a także realizacji konkretnych celów dydaktyczno-naukowych. Oprócz tego także: szansę na polepszenie umiejętności wypowiadania się (słownego i pisemnego), prezentowania własnych poglądów, zbierania i analizowania danych, krytycznego myślenia. I dodatkowo: wykorzystanie osiągnięć projektowych w ubieganiu się np. o opublikowanie swojego opracowania w Repozytorium instytucjonalnym UPWr.

3.  Punkty do stypendium rektora – współpracę tutorską można wykorzystać jako argument w ubieganiu się o stypendium, po ukończeniu co najmniej 1 semestru współpracy tutorskiej oraz pod warunkiem osiągnięcia rezultatu naukowego (np. opracowanie referatu, wystąpienia na konferencję, artykułu naukowego itp.), za który zgodnie z przepisami przyznawania stypendiów, mogą być przyznane dodatkowe punkty.

4.  Wpis do suplementu dyplomu – można się o niego ubiegać na zasadach określonych w odrębnych przepisach, po ukończeniu co najmniej 1 semestru współpracy tutorskiej.

Sprawdź szczegółowe zasady udziału w projekcie „Mistrzowie dydaktyki 2”. Zarządzenie wprowadzające, wraz z załącznikami znajdziesz na uczelnianym BIP-ie.
Sprawdź szczegółowe zasady udziału w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”.

1.  Zapoznaj się z sylwetkami tutorów: w projekcie „Mistrzowie dydaktyki 2”  oraz w projekcie „Mistrzowie dydaktyki” . Sprawdź, czy możesz mieć z nim wspólne lub pokrewne zainteresowania. A może znasz już swojego tutora, była okazja do inspirującej rozmowy, uczestniczenia w ciekawych zajęciach? Jeśli czujesz, że możesz mieć coś wspólnego z tym tutorem – wybierz go.

2.  Zobacz, jakie przedmioty prowadzi tutor – szczególnie w przypadku projektu „Mistrzowie dydaktyki”, w którym wsparcie tutorskie jest ściśle powiązane z zajęciami w ramach prowadzonego przez tutora przedmiotu. Uczęszczasz lub będziesz uczęszczać na ten przedmiot? A może tutor jest pracownikiem wydziału na kierunku, który studiujesz? Weź to pod uwagę i wybierz tego prowadzącego na swojego tutora.

3.  Sprawdź, jaki cel i zakres współpracy proponuje tutor. Informacje te znajdziesz w opisie sylwetki tutora w projekcie „Mistrzowie dydaktyki 2” oraz „Mistrzowie dydaktyki”. Myślisz, że byłoby dobrze mieć do dyspozycji mistrza, który wesprze Cię w przygotowaniu świetnej pracy inżynierskiej, albo artykułu naukowego? Interesuje Cię możliwość prowadzenia wspólnych badań, ekspertyz, opracowań już od pierwszego roku studiów? A może chciałbyś się rozwijać, być lepszy w zakresie zagadnień z konkretnego przedmiotu, który prowadzi tutor? Wybierz tutora, który może Ci w tym pomóc.

1.   Wybierz tutora i sprawdź, czy spełniasz wymagania współpracy z nim.

2.
  Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy. Jest on dołączony do prezentacji sylwetki każdego z tutorów.

3.  Czekaj na kontakt tutora. Może poprosić Cię dodatkowo o przesłanie szczegółowych informacji lub dokumentów, rozmowę indywidualną, napisanie eseju itp.

4.  Po pozytywnej decyzji rekrutacyjnej – przyjdź do Biura Projektu, aby wypełnić i podpisać dokumentację projektową (formularz z danymi osobowymi, zgodę na ich przetwarzanie itp.) lub przekaż ją swojemu tutorowi.

Tutor może także prowadzić rekrutację za pomocą zaproszenia skierowanego bezpośrednio do Ciebie. Zapozna Cię wówczas z założeniami projektu, zachęci do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej lub/i przekaże dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki
Sekcja Wsparcia Projektowego
pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
budynek melioracji, pok. 3mf
Urszula Siembieda urszula.siembieda@upwr.edu.pl tel. 726 700 702, 71 320 5408

Znajdź swojego mistrza