Projekt

„Organizacja zadań edukacyjno – szkoleniowych w zakresie ekologii i prowadzonej gospodarki łowieckiej” – zwiększenie świadomości ekologicznej szerokiego grona odbiorców zakresie zwierząt dziko występujących w Polsce oraz współzależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.

Nazwa zadania: Organizacja zadań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie ekologii i prowadzonej gospodarki łowieckiej.

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ogólna wartość przedsięwzięcia : 34 954,12 PLN.
Dofinansowanie w wysokości 29 445 PLN w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” http://www.wfosigw.wroclaw.pl

Cel projektu: Głównym celem planowanych działań edukacyjno-szkoleniowych jest zwiększenie świadomości ekologicznej szerokiego grona odbiorców w zakresie zwierząt dzikich występujących na terenie Polski, a także współzależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym.

Założenia projektu:

Zadanie 1 – Organizacja Konferencji naukowej nt. „Łowiectwo a ochrona przyrody”.

Zadanie 2 – Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza: „Zwierzyna dziko żyjąca w Polsce”.

Cel zadania: utworzenie na terenie zarządzanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ścieżki edukacyjnej zawierającej 10 tablic informacyjnych prezentujących charakterystykę i biologię zwierząt dziko żyjących w Polsce.

Zadanie 3 – Organizacja zajęć edukacyjno – przyrodniczych dla jednostek oświatowych województwa dolnośląskiego.

Kogo zapraszamy: uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy z zakresu biologii rodzimych, występujących w Polsce zwierząt dzikich oraz zademonstrowanie tych gatunków oraz ich podstawowych zachowań w praktyce.

Program zajęć:

  1. Charakterystyka gatunkowa oraz biologia rodzimych gatunków zwierząt wolno żyjących takich jak: dzik, jeleń szlachetny, sarna, daniel, muflon, bażant.
  2. Racjonalna gospodarka łowiecka w Polsce jako element ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego.
  3. Rola i funkcja ośrodków hodowlano – rehabilitacyjnych dla zwierząt dzikich i łownych.
  4. Zasady postępowania ze zwierzętami dzikimi w przypadku bliskiego kontaktu z nimi oraz możliwości udzielania pomocy rannym lub niepełnosprawnym zwierzętom wolno żyjącym.
  5. Najnowsze regulacje prawne dotyczące zwierzyny dzikiej oraz ich legislacyjne konsekwencje w poszczególnych regionach kraju.

Miejsce zajęć edukacyjnych: Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Złotówku ( gmina Zawonia).

Terminy zajęć : VIII, IX, X 2017 r.

Czas trwania zajęć: 4 godziny.

Warunki udziału:

  • pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa Zgłoszenie uczestnictwa  – decyduje kolejność zgłoszeń
  • 10 grup po 50 osób każda
  • bezpłatne: jednodniowe szkolenie, transport uczestników ze szkoły do Ośrodka i z powrotem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,

tel. 71 320 1000, e- mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl