Realizacje

Centrum Kształcenia Ustawicznego w latach 2008-2015 przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji ponad 9,5 tysięcy osób. Kształcenie odbywało się w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia) i skierowane było do szerokiego grona odbiorców. O potencjale i możliwościach organizacyjnych CKU świadczy jednak przede wszystkim bogaty przekrój tematów, w jakich realizuje kształcenie.
Odpowiadając na potrzeby rynku, CKU realizuje zadania finansowane ze źródeł zewnętrznych, poprzez pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej czy krajowych środków (kształcenie bezpłatne dla Beneficjentów ostatecznych), jak i finansowane bezpośrednio przez uczestników.
Centrum posiada w swojej ofercie stałe propozycje szkoleń/kursów/studiów podyplomowych, które uzupełnia w oparciu o badanie potrzeb rynku w zakresie kształcenia ustawicznego. Obok oferty stałej oferuje produkty „szyte na miarę”, w odpowiedzi na zapytanie ze strony konkretnego podmiotu. Ponadto wychodząc naprzeciw indywidualnym odbiorcom oferty, umożliwia bezpośrednie zgłaszanie pomysłów na kursy/szkolenia, które mogłyby być zrealizowane w Centrum.
Do najważniejszych i najciekawszych dotychczas zrealizowanych działań CKU należą:
– „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” – POKL
– „Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego” – PROW
– szkolenia specjalistyczne z zakresu AutoCAD-a, odnawialnych źródeł energii, obsługi maszyn i urządzeń wymagających uprawnień
– zajęcia laboratoryjne z biologii, chemii i fizyki dla uczniów szkół średnich.
Ponadto CKU jako Partner realizuje zadanie pod nazwą „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. Efektem prac zespołu projektowego będzie 21 e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych, które będą nieodpłatnie udostępnione wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w procesie kształcenia.Zestawienie wszystkich dotychczas zrealizowanych szkoleń/studiów podyplomowych/kursów przedstawia tabela.

Tabela: Zestawienie szkoleń/studiów podyplomowych/kursów realizowanych w CKU w latach 2008-2015

Lp. Nazwa Forma kształcenia Źródło finansowania Liczba uczestników
1. Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników merytorycznych jednostek doradztwa rolniczego szkolenie zlecenie instytucjonalne 1563
2. Internet ułatwia życie – wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich z gmin: Czernica, Długołęka, Oleśnica szkolenie EFS 40
3. Internet ułatwia życie – wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich z gmin: Bierutów, Dobroszyce, Oleśnica szkolenie EFS 40
4. Zajęcia laboratoryjne z chemii/biologii pobudzające i rozwijające zainteresowanie naukami przyrodniczymi. laboratoria zlecenie instytucjonalne 144
5. Wrocławski Absolwent 2011/2012 kurs zlecenie instytucjonalne 26
6. AutoCAD 2010 – poziom podstawowy I edycja kurs zlecenie indywidualne 19
7. Ocena stanu użytków rolnych, rozpoznawanie roślin uprawnych i chwastów, weryfikacja zobowiązań Dobrej Kultury Rolnej, wymogów wzajemnej zgodności w aspekcie realizowanych kontroli szkolenie zlecenie instytucjonalne 22
8. Kurs nadający uprawnienia operatora pilarek łańcuchowych i kos spalinowych kurs zlecenie instytucjonalne 10
9. Zarządzanie projektami europejskimi – pozyskiwanie środków finansowych na rozwój małych miast i obszarów wiejskich studia podyplomowe zlecenie indywidualne 16
10. Z internetem w świat dla mieszkańców gmin: Bardo, Ciepłowody, Ząbkowice Śląskie szkolenie EFS 40
11. Z internetem w świat dla mieszkańców gmin: Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice szkolenie EFS 40
12. Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników szkolenie EFRR 360
13. Twoja wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci współpracy. seminaria i konferencje EFS 64
14. AutoCAD 2010 – poziom podstawowy II edycja kurs zlecenie indywidualne 16
15. AutoCAD – modelowanie 3D i wizualizacja I edycja kurs zlecenie indywidualne 9
16. AutoCAD 2010 – poziom podstawowy dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności kurs zlecenie instytucjonalne 7
17. Zajęcia laboratoryjne z biologii/chemii pobudzające i rozwijające zainteresowanie naukami przyrodniczymi. laboratoria zlecenie instytucjonalne 60
18. Zajęcia laboratoryjne z chemii pobudzające i rozwijające zainteresowanie naukami przyrodniczymi. laboratoria zlecenie instytucjonalne 183
19. Praktyczne zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży gastronomicznej, kształcących się w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik technologii żywności, kucharz małej gastronomii laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 1488
20. Trzydniowe zajęcia praktyczne dla uczniów branży rolniczej, kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, w nowocześnie wyposażonych placówkach edukacyjnych na terenie Polski, wyposażonych w zaplecze dydaktyczne właściwe dla branży rolniczej laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 192
21. Praktyczne zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży rolniczej, kształcących się w zawodach: technik leśnik, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, technik hodowca koni, technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, rolnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 992
22. Yura – opracowanie transgranicznej strategii na rzecz młodzieży w regionach z problemami migracyjnymi zajęcia edukacyjne/praktyki zlecenie instytucjonalne 150
23. Zarządzanie projektami unijnymi szkolenie zlecenie instytucjonalne 4
24. Odnawialne źródła energii szkolenie zlecenie indywidualne 19
25. Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego szkolenie EFRR 1046
26. Analiza finansowa przedsiębiorstwa/ gospodarstwa rolnego szkolenie zlecenie instytucjonalne 35
27. Zajęcia z biologii/fizyki/chemii pobudzające i rozwijające zainteresowanie naukami przyrodniczymi. laboratoria zlecenie instytucjonalne 105
28. Traumatyczna żałoba – diagnoza i terapia warsztaty zlecenie instytucjonalne 33
29. Praktyczne zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży rolniczej, kształcących się w zawodach: technik leśnik, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, technik hodowca koni, technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, rolnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik. laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 398
30. Praktyczne zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży gastronomicznej, kształcących się w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik technologii żywności, kucharz małej gastronomii laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 661
31. Szkoła zdrowego żywienia dla mieszkańców gmin: Długołęka, Kobierzyce, Żórawina kurs EFS 40
32. Szkoła zdrowego żywienia dla mieszkańców gmin: Mietków, Jordanów Śląski, Czernica kurs EFS 40
33. Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Zad. 5 Kształcenie ustawiczne: realizacja specjalistycznych szkoleń stacjonarnych dla osób spoza społeczności akademickiej szkolenie EFS 740
34. Ustawiczne All inclusive – staże zagraniczne dla pracowników naukowo –dydaktycznych i dydaktycznych staż EFS 54
35. Ustawiczne All inclusive – studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” studia podyplomowe EFS 120
36. Ustawiczne All inclusive – AutoCAD poziom podstawowy i zaawansowany kurs EFS 80
37. Ustawiczne All inclusive – szkolenia specjalistyczne zaawansowanego języka angielskiego szkolenie EFS 30
38. Ustawiczne All inclusive – indywidualne szkolenia specjalistyczne dla pracowników naukowo –dydaktycznych i dydaktycznych szkolenie EFS 30
39. Trzydniowe zajęcia praktyczne dla uczniów branży rolniczej, kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, w nowocześnie wyposażonych placówkach edukacyjnych na terenie Polski, wyposażonych w zaplecze dydaktyczne właściwe dla branży rolniczej laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 96
40. Praktyczne zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży energetyczno – elektrycznej, kształcących się w zawodach: elektromechanik, elektryk, elektromonter, technik – elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 180
41. Rozpoznawalność odmian jabłoni i gruszy szkolenie zlecenie instytucjonalne 34
42. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT – Zad. 2 Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej – kurs umiejętności miękkich kurs EFS 157
43. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT – Zad. 2 Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej – studia MBA studia podyplomowe ESF 9
44. Praktyczne zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży gastronomicznej kształcących się w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii żywności, technik kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, piekarz, cukiernik, kucharz małej gastronomii laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 167
45. Praktyczne zajęcia laboratoryjne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii laboratoria/warsztaty zlecenie instytucjonalne 147