Projekty

W pełni darmowe lub częściowo odpłatne szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, publicznych źródeł krajowych i innych.

Projekty w realizacji 

„Mistrzowie dydaktyki 2”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu:  185 400,00 zł, w tym dofinansowanie – 185 400,00 zł. Projekt jest finansowany w 94,29% ze środków europejskich i w 5,71% ze środków krajowych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 31.12.2022 r.

Cel projektu: Wdrożenie do praktyki uczelnianej wprowadzenia zajęć ze studentami wybitnie zdolnymi, w ramach studiów I stopnia oraz udział w ewaluacji projektu. Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia pn. „Mistrzowie dydaktyki”.

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kadry akademickiej w stosowaniu metody tutoringu oraz stosowanie ww. formy ukierunkowanej na wsparcie wybitnie zdolnych studentów w uczelniach w Polsce.

Grupa docelowa i założenia rekrutacyjne: 

 1. nauczyciele akademiccy UPWr – 9 osób będących tutorami akademickimi I stopnia.
 2. studenci UPWr – 27 studentów I roku studiów na UPWr, uzdolnionych, z wysoką średnią ocen, osiągnięciami. Zgodnie z założeniami projektu, rekrutacja studentów do udziału w projekcie będzie w turach, w poszczególnych semestrach trwania projektu.

Harmonogram: 

 1. rekrutacja studentów do udziału w projekcie: semestr zimowy 2020/2021, semestr letni 2020/2021, semestr zimowy 2021/2022, semestr letni 2021/2022
 2. współpraca tutorska: może być realizowana od zakończenia rekrutacji w pierwszym semestrze realizacji projektu do 31.12.2022 r.

Kontakt:

Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Urszula Siembieda, tel. 71 320 5408, 726 700 702, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl


„Mistrzowie dydaktyki”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu:  55 414,00 zł, w tym dofinansowanie – 55 414,00 zł. Projekt finansowany w 94,29% ze środków europejskich i w 5,71% ze środków krajowych. Budżet projektu nie obejmuje kosztów wizyt studyjnych nauczycieli akademickich UPWr, które w pełni pokrywa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji projektu: 09.05.2019 r. – 30.06.2022 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UPWr w zakresie wykorzystania metody tutoringu w dydaktyce akademickiej, a następnie wdrożenie opieki tutorskiej dla wybranych studentów wybitnie zdolnych lub wymagających wsparcia, w ramach dydaktyki prowadzonej w toku studiów.

Nauczyciele UPWr wezmą udział w szkoleniowych wizytach studyjnych w europejskich ośrodkach akademickich specjalizujących się w stosowaniu tutoringu jako efektywnej metody dydaktycznej.

Wsparcie tutorskie dla studentów, realizowane w wymiarze maksymalnie 100 godzin dydaktycznych przez każdego nauczyciela biorącego udział w projekcie, będzie realizowane w ramach zajęć dydaktycznych lub/i w ramach dodatkowych konsultacji. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w badaniach ewaluacyjnych, które przeprowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Grupa docelowa i założenia rekrutacyjne: 

 1. nauczyciele akademiccy UPWr – 5 osób będących laureatami konkursu ogłoszonego przez  Prorektora ds. studenckich i edukacji, przeprowadzonego w 2018 r. Zgodnie z założeniami konkursu nauczyciele biorący udział w projekcie muszą wykazywać się m.in. doświadczeniem i gotowością do wdrażania innowacji dydaktycznych, w szczególności narzędzi i metod tutoringowych, oraz znajomością języka obcego na poziomie min. C1.
 2. studenci UPWr – 27 osób, w tym 18 wybitnie uzdolnionych, zgodnie z deklaracjami zgłoszeniowymi nauczycieli biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu, rekrutacja studentów do udziału w projekcie będzie prowadzona przez nauczycieli uczestniczących w projekcie, w turach, zgodnie z harmonogramem wizyt studyjnych nauczycieli.

Harmonogram: 

 1. wizyty studyjne: od czerwca 2019 r. do czerwca 2022 r.
 2. opieka tutorska: od października 2019 r. do czerwca 2022 r. , przez okres około 1 semestru, w odniesieniu do wybranych studentów, zgodnie z założeniami projektu.

Kontakt:

Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Urszula Siembieda, tel. 71 320 5408, 726 700 702, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl


„Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nazwa operacji: „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Serowarów Rzemieślniczych, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, SEROWAR s.c. Edyta Kardaszewicz, Jakub Krężel

Okres realizacji operacji: 01.06.2020 – 31.10.2021 r.

Wartość operacji:  546 650, 96 zł

Cel operacji: Operacja realizowana w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cele operacji:

 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej, a także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z zakresu produkcji sera poprzez udział w siedmiodniowym wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w 2020 r.
 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej, a także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z zakresu produkcji sera poprzez udział w siedmiodniowym wyjeździe studyjnym do Francji w 2021 r.
 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej podczas udziału w pilotażowym cyklu szkoleń dla zawodu serowara farmerskiego w okresie listopad 2020 – wrzesień 2021 podczas 10 szesnastogodzinnych zjazdów szkoleniowych

Przewidywane wyniki operacji:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 17 producentami sera, osobami związanymi z branżą serowarską i/lub osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej, podczas siedmiodniowego wyjazdu studyjnego do Hiszpanii
 • Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 17 producentami sera, osobami związanymi z branżą serowarską i/lub osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej, podczas siedmiodniowego wyjazdu studyjnego do Francji
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie serowarstwa farmerskiego wśród 15 producentów sera, osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej podczas pilotażowego cyklu szkoleń w ramach kwalifikacji Serowara Farmerskiego
 • Nawiązanie współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi producentami sera, a także pomiędzy producentami sera a pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, służącej zarówno stałej wymianie wiedzy i doświadczeń, jak również podejmowaniu wspólnych działań i inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Dzięki zaplanowanym działaniom uczestnicy operacji zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą wykorzystywać w swojej pracy, co może wpłynąć na powstanie nowych marek, smaków i gatunków sera, rozszerzenie dotychczasowej działalności oraz do wprowadzenia poznanych innowacji we własnej działalności serowarskiej. Uczestnictwo w cyklu szkoleń pozwoli uczestnikom na podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie serowarstwa farmerskiego na skalę dotąd niespotykaną na polskim rynku edukacyjnym.  Realizacja operacji przyczyni się ponadto do nawiązania nowych kontaktów i współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi producentami oraz przedstawicielami świata nauki, co w dalszej perspektywie będzie służyło stałej wymianie wiedzy i doświadczenia, promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Grupa docelowa:

Wyjazd studyjny do Hiszpanii:

– 15 producentów sera , osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej

– 2 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (osoby, które zajmują się rozwojem branży serowarskiej)

Wśród ww. grupy znajdują się reprezentanci następujących województw: województwo dolnośląskie (co najmniej 3 osoby), województwo wielkopolskie (co najmniej 3 osoby), województwo zachodniopomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo kujawsko-pomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo mazowieckie (co najmniej 3 osoby)

Wyjazd studyjny do Francji:

– 15 producentów sera , osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej

– 2 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (osoby, które zajmują się rozwojem branży serowarskiej)

Wśród ww. grupy znajdują się reprezentanci następujących województw: województwo dolnośląskie (co najmniej 3 osoby), województwo wielkopolskie (co najmniej 3 osoby), województwo zachodniopomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo kujawsko-pomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo mazowieckie (co najmniej 3 osoby)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z Partnerami projektu

 zaprasza do udziału w  wyjazdach studyjnych

organizowanych w ramach operacji

„Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdu studyjne dla branży serowarskiej”

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W wyjeździe studyjnym zarówno do Hiszpanii, jak również do Francji weźmie udział 15 producentów sera, osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej oraz 2 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (osoby, które zajmują się rozwojem branży serowarskiej).

Wśród grupy uczestników wyjazdu znajdą się reprezentanci następujących województw:

– dolnośląskiego (co najmniej 3 osoby),

– województwa wielkopolskiego (co najmniej 3 osoby),

– województwa zachodniopomorskiego (co najmniej 3 osoby),

– województwa kujawsko pomorskiego (co najmniej 3 osoby),

– województwa mazowieckiego (co najmniej 3 osoby)

Terminy rekrutacji:

Na wyjazd studyjny do Hiszpanii: 15.07.2021 – 23.07.2021 r.

Na wyjazd studyjny do Francji: 15.07.2021 – 23.07.2021 r.

Terminy wyjazdów studyjnych:

Wyjazd studyjny do Hiszpanii: 16.08.-22.08.2021

Wyjazd studyjny do Francji: 13.09.-19.09.2021

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania zgłoszenia udziału w wyjazdach studyjnych.

Terminy wyjazdów studyjnych mogą ulec zmianie!

Liczba miejsc ograniczona!

Rekrutację prowadzi Partner Projektu – Stowarzyszenie Serowarów Rzemieślniczych.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie Stowarzyszenia Serowarów Rzemieślniczych (https://ssr.org.pl/index.php/projekty/) oraz Sekcji Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (www.cku.upwr.edu.pl/projekty/ ).

KARTA ZGŁOSZENIA_Hiszpania

Zasady rekrutacji_wyjazd studyjny_Hiszpania

KARTA ZGŁOSZENIA_Francja

Zasady rekrutacji_wyjazd studyjny_Francja

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Hiszpanii

W dniach 16 – 22 sierpnia 2021 roku odbył się wyjazd studyjny producentów sera oraz przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, realizowany w ramach operacji pt. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021”.

Priorytetowym celem wyjazdu było zapoznanie z organizacją, produkcją i funkcjonowaniem serowarstwa farmerskiego w Hiszpanii oraz wymiana doświadczeń pomiędzy producentami sera, osobami zainteresowanymi branżą serowarską i przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi 7-dniowego wyjazdu studyjnego do Hiszpanii.
Program wizyt obejmował zwiedzanie i szczegółowe poznaje profilu działalności 9 serowarni zlokalizowanych przede wszystkim w Galicji i Asturii, wytwarzających produkty typowe dla regionu. Dodatkowym atutem była bezpośrednia możliwość obserwacji procesów wytwórczych oraz degustacji i oceny produktów, także na poszczególnych etapach procesu technologicznego. Niezwykle cenna okazała się wymiana doświadczeń, praktycznych wskazówek organizacyjnych i rozwiązań technologicznych między producentami serów z Hiszpanii i Polski oraz nawiązanie kontaktów i zainicjowanie współpracy. Szeroki i bardzo zróżnicowany zakres działalności wizytowanych firm z pewnością stanowić może inspirację dla polskiego serowarstwa rzemieślniczego w zakresie rozwoju i wzbogacenia oferty oraz promowania produktów lokalnych. Czas każdej z wizyt przekraczał 2h, zatem uczestnicy wyjazdu spędzili w serowarniach łącznie ponad 18h.

Realizacja programu wizyt studyjnych przedstawiała się następująco:

17.08.2021
Wizyta w Ecoagroturismo Arqueixal – zwiedzanie rodzinnego ekologicznego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Santiago de Albá, w regionie Ulloa w Galicji. Oprócz hodowli stada 35 krów wypasanych na ekologicznie uprawianych łąkach oraz produkcji pasteryzowanego niehomogenizowanego mleka w szklanych butelkach zwrotnych, naturalnego jogurtu i serów Queixo Cremoso i Queixo de Nabiza, gospodarze pielęgnują etnograficzne dziedzictwo społeczności galicyjskiej, udostępniając turystom tradycyjne domostwa. Produkty wytwarzane w gospodarstwie są objęte Chronioną Nazwą Pochodzenia sera Arzúa-Ulloa, a także znakiem Galicyjskiej Rady Regulacyjnej Rolnictwa Ekologicznego. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach i własnoręcznie wykonać czynności związane procesem produkcji serów oraz degustować mleko, jogurt i sery, a także skonfrontować zaobserwowane doświadczenia z własną praktyką serowarską, co zaowocowało niezwykle interesującą dyskusją z właścicielem.

18.08.2021
Wizyta w Casa Grande de Xanceda – zwiedzanie profesjonalnej drugiej w Hiszpanii pod względem wielkości farmy ekologicznej. Rodzina farma powstała w latach 60 ubiegłego wieku zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego, a od roku 2002 posiada oficjalny certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Aktualnie na 200 ha łąk i lasów wypasanych jest ponad 300 krów fryzyjskich, zgodnie z zasadą, iż na 1 ha łąki uprawianej bez nawozów chemicznych, herbicydów, pestycydów i insektycydów mogą przypadać maksymalnie 2 krowy. Krowy muszą przebywać na świeżym powietrzu, a nad ich ochroną przed wilkami czuwa 6 psów rasy mastif i 2 osły. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję obserwować proces produkcji jogurtów organicznych. Z pozyskanego w gospodarstwie ekologicznego mleka w ciągu 48h od udoju powstaje bogata gama jogurtów naturalnych ( w tym także odtłuszczonych) i smakowych. Na podkreślenie zasługuje zastosowanie w procesie technologicznym ultrafiltracji pozwalającej uzyskanie właściwej koncentracji składników mleka. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z procesem wytwarzania ekologicznych serów z jadalną powłoką (z oliwy i olejów słonecznikowego oraz kokosowego)- Queixo Ecolóxico de Carmiña oraz Queixo do Peregrino, który zgodnie z tradycją dojrzewa pod warstwą ekologicznego jęczmienia, co zapewnia odpowiednią dla rozwoju mikroflory (pleśni) wilgotność.
Wizyta w Fabryce Serów Prestes (Vilalba) – zapoznanie z profilem działalności rodzinnej firmy działającej od 1991 roku, zwiedzanie hali produkcyjnej, omówienie procesu produkcji bogatego asortymentu serów (krowich, kozich, wędzonych, pleśniowych, topionych, z dodatkiem papryki), ze szczególnym uwzględnieniem serów zdobywających prestiżowe nagrody międzynarodowe, tj. Tetilla D.O.P. oraz San Simon da Costa D.O.P.

Wizyta w Fabryce Sera Don Gabino – niewielkiej prowadzonej z niezwykłą starannością rodzinnej serowarni. Poznanie zaplecza produkcyjnego, procesu produkcji sera D.O.P. San Simon da Costa (podwędzanego w końcowym etapie produkcji z wykorzystaniem wiórów brzozowych), degustacja serów oraz bardzo interesująca wymiana doświadczeń zawodowych między właścicielami a uczestnikami wizyty studyjnej.

19.08.2021
Wizyta w Eo Leche Taramundi – jednej z największych hiszpańskich firm rzemieślniczych w branży rolno-spożywczej, ukierunkowanej na powrót do dawnych tradycyjnych metod produkcji. Zapoznanie z ofertą i sposobem produkcji rzemieślniczych „serów Taramundi” takich, jak: ser z orzechami włoskimi i laskowymi , ser półtwardy z mleka koziego i krowiego, ser kozi, ser oreado ze świeżego mleka krowiego, ser pleśniowy z mleka krowiego czy naturalny twarożek „z przepisu babci”.
Wizyta w Rebollín Agrovaldes Cheese – jednej z gałęzi utworzonego w 2014 roku konsorcjum, które obok produkcji serów obejmuje np. produkcję cydrów (Trabanco), a którego celem jest promocja i dystrybucja produktów pochodzących z Asturii nie tylko w Hiszpanii, lecz także na rynkach europejskich i amerykańskich. Wśród bogatej gamy produktów wytwarzanych z mleka krowiego i koziego szczególną uwagę uczestników zwróciły procesy produkcji charakterystycznego D.O.P. Afuega’l Pitu – sera w kształcie ściętego stożka wytwarzanego z pasteryzowanego mleka krowiego w procesie naturalnej koagulacji mlekowej w różnych odsłonach smakowych (naturalny- biały i z dodatkiem papryki- pomarańczowy) oraz Rebollín Fusión de Sidra- ser z dodatkiem naturalnego cydru, otrzymywany według autorskiej receptury.

20.08.2021
Wizyta w Quesería La Corte (Tanes) – w małej rodzinnej serowarni w Asturii produkującej od 2014 roku ser rzemieślniczy z chronioną nazwą pochodzenia D.O.P. Casin, uważany za jeden z najstarszych w Hiszpanii i na świecie serów, wyrabiany do dzisiejszego dnia jedynie w trzech serowarniach hiszpańskich z niepasteryzowanego mleka krowiego bardzo pracochłonną metodą wielokrotnego ugniatania i formowania.

21.08.2021
Wizyta w Quesería Demués (Parroquia Bobia) – zwiedzanie gospodarstwa (hodowla kóz i owiec) oraz poznanie technologii produkcji sera D.O.P. Gamoneu del Valle. Jest to twardy lub półtwardy ser produkowany z trzech rodzajów mleka, tj. krowiego, owczego i koziego, formowany w duże (ok. 7kg) walce, podwędzany, a następnie, dla zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju mikroflory (drożdży i grzybów strzępkowych) dojrzewający w grotach Picos de Europa, dzięki czemu uzyskuje odpowiedni smak, aromat, teksturę oraz barwę (czerwonawo-brązową na zewnątrz, z możliwymi niebiesko-zielonymi przerostami wewnątrz). Te wyjątkowe, niespotykane w Polsce, warunki dojrzewania sera wzbudziły zainteresowanie grupy i skłoniły do ciekawej dyskusji w właścicielami.

Wizyta w Quesería Maín – zwiedzanie rodzinnej serowarni oraz jednej z trzech należących do właścicieli jaskiń na terenie Parku Narodowego Picos de Europa, w których dojrzewają sery pleśniowe D.O.P. Cabrales objęte Chronioną Nazwą Pochodzenia od 1981 roku. Mleko wykorzystywane do produkcji sera pochodzi wyłącznie od zarejestrowanych krów, owiec i kóz. Stabilne warunki panujące w jaskiniach tj. temperatura 6-8°C oraz wilgotność 95% sprzyjają rozwojowi pożądanej mikroflory i powolnemu kształtowaniu walorów sensorycznych serów
dojrzewających. Na podkreślenie zasługuje trud włożony w produkcję i pielęgnację serów, zwłaszcza w obliczu konieczności transportu serów do i z jaskiń, a szczególnie tych, do których transport możliwy jest jedynie z pomocą zwierząt, bądź odbywa się wyłącznie z udziałem człowieka. Uczestnicy docenili bardzo dobrą jakość serów Cabrales dojrzewających w jaskiniach przez 4 i 10 miesięcy oraz sera koziego.

Wizyty w wymienionych powyżej serowarniach uzupełniały przygotowane przez dr inż. Marka Szołtysika – eksperta z zakresu przetwórstwa mleka i serowarstwa – wykłady merytoryczne o tematyce bezpośrednio związanej z procesami technologicznymi wytwarzania poszczególnych gatunków serów, w tym także serów charakterystycznych dla Hiszpanii.

Zrealizowano łącznie ponad 4 godziny szkoleń o tematyce:

 1. Właściwości, przydatność technologiczna oraz wykorzystanie w serowarstwie mleka pozyskanego od drobnych przeżuwaczy (mleko kozie i owcze) – 1h
 2. Charakterystyka i technologia produkcji serów hiszpańskich tj. Cabrales, Majorero, Manchego, La Serena i San Simon – 3h

Dodatkowo wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym oraz indywidulanych konsultacjach z przedstawicielami uczelni, mogli także sprawdzić poziom zdobytej wiedzy z zakresu serowarstwa oraz zagadnień związanych z prowadzeniem produkcji spożywczej odpowiadając na pytania zadawane przez eksperta.

Uzupełnieniem informacji o Hiszpanii, wizytowanych regionach i miastach, przez które przebiegały trasy przejazdu były prelekcje pilota oraz tłumaczki.

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO DO FRANCJI

W terminie od 13 do 19 września 2021 roku miał miejsce wyjazd studyjny producentów sera, osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowrskiej oraz przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, realizowany w ramach operacji pt. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Wyjazd miał na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników technologią wytwarzania serów z przerostem i porostem pleśni we francuskim serowarstwie farmerskim oraz wymianę doświadczeń pomiędzy producentami sera, osobami zainteresowanymi branżą serowarską  i przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami podczas  7-dniowego wyjazdu studyjnego do Francji.

W ramach realizacji programu uczestnicy mieli okazję poznać działalność 9 serowarni/ gospodarstw/ferm usytuowanych we francuskiej Owernii (Auvergne). Wulkaniczne krajobrazy i różnorodność biologiczna sprzyja produkcji jakościowych serów powiązanych z terrior  i produkowanych zgodnie ze specyfikacjami chronionej nazwy pochodzenia. Najbardziej rozpoznawalne sery to Cantal, Saint-Nectaire, Fourme d’Ambert, Bleu d’Auvergne i Salers.

Wizyty pozwalały na bezpośrednią obserwację procesów technologicznych, wymianę doświadczeń i weryfikację rozwiązań technologicznych. Towarzyszyła im także degustacja produktów  serowarskich.

Program wizyt studyjnych przebiegał zgodnie z następującym harmonogramem:

14.09.2021

Wizyta studyjna w GAEC MELODIE La Vergne GELLES

Farma Mélodie to od pokoleń rodzinne gospodarstwo obecnie prowadzone przez braci Fabrice i Maxime Faure, usytuowane w górzystym wulkanicznym terenie, będącym doskonałym miejscem do hodowli krów mlecznych rasy holsztyńskiej (około 40 sztuk), które żywią się naturalną trawą. Z wyprodukowanego mleka w gospodarstwie wytwarzany jest ser AOP Fourme d´Ambert.

Wizyta studyjna w GAEC Des Croix De Chazelles 63690 Avèze

Jest to także gospodarstwo rodzinne, a przy tym jedyny producent sera zagrodowego Bleu d’Auvergne AOC wytwarzanego z pełnego mleka surowego, dojrzewającego od 28 do 45 dni, o konsystencjisera topionego,z nutą cytrusów. Ponadto produkują Fourme d’Ambert AOCser z przerostem pleśni oraz Bleu d’Aveze.

15.09.2021

Wizyta studyjna w Ferme Bellonte / Mystères de Farges

To producent sera Saint-Nectaire, jednego z pięciu serów Owernii (Auvergne) z chronioną nazwą pochodzenia (AOP ex AOC). Obszar produkcji tego lokalnego sera, AOC, został określony w 1955 r. przez Tribunal d’Issoire i obejmuje 7 kantonów Puy-de-Dôme i 3 kantony Cantal (w sumie 69 gmin). Ser musi być wytwarzany wyłącznie z mleka z obszaru apelacji. Dopuszcza się dwa rodzaje sera. Ser tzw. rolniczy Saint-Nectaire wyprodukowany z mleka surowego, uzyskanego z dojenia z jednego gospodarstwa. Mleko przetwarzane jest na gorąco, bezpośrednio po udoju. Etykieta rolnika Saint-Nectaire jest zielona i owalna. Natomiast przemysłowy Saint-Nectaire, dopuszczony od początku lat 60., wytwarzany jest w mleczarni     z pasteryzowanego przed produkcją mleka z kilku gospodarstw. Etykieta Saint-Nectaire z mleczarni również jest zielona, ale kwadratowa. Saint Nectaire to półtwardy, prasowany, solony, niegotowany ser o wykwitającej skórce, z białą, żółtą lub czerwoną pleśnią (Mucor), zawierający co najmniej 45% tłuszczu. Ma on okrągły kształt, średnicę 21 cm, grubość 5 cm  i wagę około 1,6 kg.

Niezwykle ciekawe dla uczestników było także wykopane w skale i doskonale zachowane siedlisko troglodytów. Jaskine Farges służyły m.in. do dojrzewania serów.

Wizyta studyjna w Ferme du Clos

La Ferme du Clos to rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 180 ha w górzystym terenie

położone na wysokości 850 m n.p.m. posiadające 80 krów mlecznych Prim’Holstein i 30 krów rasy Jersey, zajmujące się także produkcją sera Saint Nectaire farmer ChNP oraz sprzedażą bezpośrednią.

16.09.2021

Wizyta studyjna w GAEC de L’Oisean

To także rodzinna firma położona w centrum wulkanów Owernii, w Chambon sur Lac, na wysokości 1100 m, naprzeciwko Narodowego Rezerwatu Przyrody – doliny Chaudefour. Produkcja rolnicza odbywa się z poszanowaniem środowiska. Krowy mleczne produkują mleko, które jest przetwarzane na sery Saint Nectaire i jogurty pitne w kilku smakach. Uczestnicy mieli okazję poznać technologię produkcji serów Saint Nectaire. Ponadto w gospodarstwie hodowane są krowy Salers (ze względu na doskonałej jakości mięso) oraz świnie, owce i kury.

Wizyta studyjna GAEC DE FLÉCHAT / FERME LE ROC

Firma powstała w 2016 roku na wyżynach Orcival na wysokości 1100m. Na około 300 hektarach ukwieconych łąk górskich przez ponad 160 dni w roku wypasa się stado 150 krów mlecznych Prim’holstein i Montbéliarde oraz 200 owiec. Produkcja mleka stanowi bazę do produkcji Saint Nectaire Fermier. Jest on sprzedawany na farmie w sprzedaży bezpośredniej oraz na rynkach, restauracjach i sklepach spożywczych w Clermont-Ferrand. Warta zobaczenia jest rotacyjna hala udojowa oraz biogazownia, w której wytwarzany metan, który jest przekształcany w energię elektryczną i ciepło służące do ogrzewania serowarni, pomieszczeń biurowych, magazynowych i podgrzewania wody. W gospodarstwie stosuje się także recykling wody z halli udojowej i produkcji.

17.09.2021

Wizyta studyjna w ferme Vialette

Gospodarstwo istnieje od 1990 roku i zajmuje się hodowlą krów oraz owiec. Aktualnie gospodarstwo przechodzi transformację w kierunku gospodarstwa ekologicznego. Produkowane mleko jest przetwarzane na sery Le Berger, Le Baladou, Le P’tit Baladou, L’Ouaille, Le Sainte Anne, Le Palais oraz Yaourt.

Wizyta studyjna w GAEC PENY SARCENT Orcines

To także wielopokoleniowa rodzinna firma zlokalizowana w pobliżu Clermont-Ferrand, w miejscowości Orcines, na wysokości 750 metrów. Hoduje się tu krowy mleczne Montbéliarde, które przebywają na pastwisku przez większą część roku, a ich mleko jest przeznaczone do produkcji Fourme d’Ambert AOP.

18.09.2021

Wizyta studyjna w Fromagerie La Ferme de Blomont – w fermie i niewielkiej rodzinnej serowarni prowadzonej przez małżeństwo. Właściciele posiadają około 80 ha ziemi (65 ha to pastwiska, natomiast na 15 ha uprawiają zboża) oraz hodują 70 krów, z czego 30 dojnych.   Z części mleka w tygodniu produkują swoje wyroby. W czasie weekendu całość mleka oddają do mleczarni. Produkowany asortyment to m.in. niepasteryzowane mleko, sery białe (twarogowe) – sprzedawane w słoikach, a przede wszystkim ser wiejski Le Blomont, ser Le Fromental produkowany wg receptury implementowanej z Alp Szwajcarskich, z której wywodzi się właścicielka („póługotowana pasta prasowana”).

Dzięki wykładom prowadzonym przez eksperta z zakresu przetwórstwa mleka i serowarstwa – dr inż. Marka Szołtysika , podczas przejazdów autokarem uczestnicy zapoznali się z tematyką wytwarzania poszczególnych gatunków serów charakterystycznych dla Francji.

Zrealizowano łącznie ponad 4 godziny szkoleń o tematyce:

 1. Jakość mleka wykorzystywanego w serowarstwie – 1h
 2. Charakterystyka i technologia produkcji serów z przerostem pleśni – 1,5h
 3. Charakterystyka i technologia produkcji serów z porostem pleśni – 1,5 h

Ponadto wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym oraz konsultacjach z przedstawicielami uczelni, mogli także sprawdzić poziom zdobytej wiedzy z zakresu serowarstwa oraz zagadnień związanych z prowadzeniem produkcji spożywczej odpowiadając na pytania zadawane przez eksperta.

Uzupełnieniem informacji o Francji, wizytowanych regionach i miastach, przez które przebiegały trasy przejazdu były prelekcje pilota.

Szkolenia:

15 producentów sera, osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej z województwa dolnośląskiego (co najmniej 2  osoby),województwa wielkopolskiego (co najmniej 2 osoby), województwa zachodniopomorskiego (co najmniej 2 osoby),  województwa kujawsko-pomorskiego (co najmniej 2 osoby), województwa mazowieckiego (co najmniej 2  osoby), którzy będą uczestniczyli w pełnym cyklu szkoleń.

REKRUTACJA NA CYKL SZKOLEŃ:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z Partnerami projektu zaprasza do udziału w  szkoleniach organizowanych w ramach operacji „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdu studyjne dla branży serowarskiej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Będzie to pierwszy w Polsce cykl szkoleń umożliwiający zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianego serowarstwa.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy: producentów sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej z
– województwa dolnośląskiego (co najmniej 2 osoby),
– województwa wielkopolskiego (co najmniej 2 osoby),
– województwa zachodniopomorskiego (co najmniej 2 osoby),
– województwa kujawsko-pomorskiego (co najmniej 2 osoby),
– województwa mazowieckiego (co najmniej 2  osoby),
które będą uczestniczyły w pełnym cyklu szkoleń

Cykl szkoleń obejmuje 160 godz. zajęć (wykłady oraz zajęcia praktyczne tj. warsztatowe, laboratoryjne i wyjazdy terenowe). Cykl szkoleń kończy się egzaminem.

Tryb prowadzenia zajęć: zajęcia realizowane będą w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz online.

Termin rekrutacji: 10.12.2020 – 22.12.2020

Rekrutację prowadzi Partner Projektu – Stowarzyszenie Serowarów Rzemieślniczych http://ssr.org.pl

Karty zgłoszenia prosimy przesłać do 22.12.2020 na adres mailowy: rekrutacjassr@gmail.com

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania zgłoszenia udziału w szkoleniach.
Liczba miejsc ograniczona! W szkoleniu może wziąć udział 15 osób

KARTA ZGŁOSZENIA   Zasady rekrutacji

Kurs Szkoła Serowarstwa Farmerskiego – Terminy zjazdów:

I. 20-21.02.2021 (MODUŁ 1 – Organizacja, aspekty ekonomiczne i wymagania prawne funkcjonowania serowarni farmerskiej/rzemieślniczej) rozpocznie się 20.02.2020 (sobota) o godz. 9:00.

II. 13-14.03.2021

III. 10-11.04.2021

IV. 24-25.04.2021

V. 29-30.05.2021

VI. 19-20.06.2021

VII. 03-04.07.2021

VIII. 17-18.07.2021

IX. 28.07, 03.08, 04.08, 08.08, 10.08.

X. Egzamin – 11-12.09.2021

Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec zmianie.

Sprawozdanie z I zjazdu Szkoły Serowarstwa Farmerskiego realizowanej w ramach operacj „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”

W dniach 20.02.-21.02.2021 r. odbyło się pierwsze szkolenie w ramach Szkoły Serowarstwa Farmerskiego organizowanej w ramach realizacji operacji „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”.

Szkoła Serowarstwa Farmerskiego to cykl 10 zjazdów szkoleniowych obejmujący 160 godz. (w tym 9 dwudniowych modułów merytorycznych + 1 egzaminacyjny). Uczestnikami szkoleń zostali producenci sera, osoby związane z branżą serowarską i/lub osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej z województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego oraz wielkopolskiego.  Podczas kursu swoją wiedzę i doświadczenie poszerza 17 uczestników, w tym dwie osoby jako tzw. „wolni słuchacze”.

Pierwsze szkolenie, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, odbyło się w formule online.  Uczestnicy wykazali się ogromną aktywnością podczas prowadzonych zajęć, co dowodzi jak wielka jest potrzeba organizowania tego typu szkoleń.

W pierwszym dniu uczestnicy szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć, zostali poproszeni o wypełnienie testu wiedzy ex-ante, celem sprawdzenia posiadanej przez nich wiedzy w zakresie zagadnień realizowanych podczas modułów merytorycznych.

W sobotę o godz. 9:00 cykl szkoleń rozpoczęła Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności –  dr hab. inż. Barbara Żarowska, profesor uczelni. Następnie dr inż. Marek Szołtysik, który kierował pracami zespołu ekspertów opracowujących koncepcję szkoleń, opowiedział o treściach merytorycznych, które poznają uczestnicy podczas całego cyklu, a także o przebiegu egzaminu zaplanowanego na koniec cyklu. Następnie dr inż. Anna Ogły, kierownik projektu, przedstawiła organizacyjne kwestie związane z realizacją kursu.

Następnie rozpoczęły się zajęcia w ramach Modułu I – Organizacja, aspekty ekonomiczne i wymagania prawne funkcjonowania serowarni farmerskiej/rzemieślniczej.

W pierwszym dniu odbyły się następujące wykłady/ćwiczenia :

 • „Aktualne akty prawne regulujące przetwórstwo żywności, ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego”
 • „Zasady związane z ochroną prawną znaków towarowych oraz działaniami promocji marki”
 • „Charakterystyka elementów tworzenia i nadzorowania dokumentacji produkcyjnej, systemowej i handlowej”

Drugi dzień szkoleniowy obejmował wykłady i ćwiczenia:

 • „Podstawowy rachunek kosztów dla prowadzonej działalności”
 • „Właściwe warunki techniczne, higieniczne oraz funkcjonalne dla serowarni farmerskiej/rzemieślniczej’’

Podsumowując: podczas pierwszego szkolenia uczestnicy zapoznali się m.in. z  aktami i wymaganiami prawnymi związanymi z rejestracją i funkcjonowaniem działalności MOL i RHD;  prowadzeniem dokumentacji produkcyjnej, identyfikacją i analizą kosztów prowadzenia działalności serowarskiej oraz kryteriami dopuszczania i kontrolowania serowarni farmerskiej/rzemieślniczej przez jednostki nadzoru urzędowego.

Następny zjazd planowany jest na 13.03-14.03.2021.

Informacja o szkoleniu – 13.03.-14.03.2021

W najbliższy weekend 13.03.-14.03 odbędzie się drugi zjazd szkoleniowy w ramach kursu Szkoła Serowarstwa Farmerskiego organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej” 

Podczas zjazdu odbędą się zajęcia z zakresu Kształtowania bezpieczeństwa zdrowotnego serów produkowanych w warunkach małej serowarni farmerskiej/rzemieślniczej.

Podczas dwudniowych zajęć, prowadzonych w formule online, uczestnicy wezmą udział w następujących wykładach i ćwiczeniach:

 • Charakterystyka założeń systemu HACCP, a także jego etapy wdrażania, utrzymania i doskonalenia
 • Charakterystyka programu warunków wstępnych określonych w prawie żywnościowym
 • Charakterystyka zagrożeń zdrowotnych i podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem żywności
 • Skuteczność wdrożonego systemu bezpieczeństwa żywności poprzez tworzenie programu badań laboratoryjnych 

II zjazd szkoleniowy w ramach operacji ”Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”

Sobota i niedziela (13.03-14.03) upłynęła uczestnikom Szkoły Serowarstwa Farmerskiego bardzo pracowicie!

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się wykłady:

 • Charakterystyka zagrożeń zdrowotnych i podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem żywności
 • Charakterystyka założeń systemu HACCP, a także jego etapy wdrażania, utrzymania i doskonalenia
 • Charakterystyka programu warunków wstępnych określonych w prawie żywnościowym
 • Skuteczność wdrożonego systemu bezpieczeństwa żywności poprzez tworzenie programu badań laboratoryjnych

 

Drugi dzień szkoleniowy pozwolił na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń z zakresu ww. zagadnień. Uczestnicy pracowali zarówno całą grupą, jak również w zespołach w specjalnie do tego celu założonych pokojach.

Zajęcia odbyły się w formule zdalnej.

Kolejny zjazd planowany jest na 10.04.-11.04.2021.

III zjazd szkoleniowy

Trzeci zjazd szkoleniowy w ramach Szkoły Serowarstwa Farmerskiego odbędzie się 10.04.-11.04.2021.

W sobotę tematyka wykładów dotyczyć będzie właściwości fizykochemicznych, technologicznych i jakości mleka serowarskiego:

 • Charakterystyka składu chemicznego mleka różnych gatunków przeżuwaczy i właściwości poszczególnych komponentów
 • Parametry fizykochemiczne kształtujące jakość mleka serowarskiego
 • Parametry mikrobiologiczne kształtujące jakość mleka serowarskiego
 • Charakterystyka wartości żywieniowej, prozdrowotnej mleka i jego właściwości alergizujących

W niedzielę odbędą się wykłady obejmujące zagadnienia z zakresu techniki pracy hodowlanej, użytkowania mlecznego przeżuwaczy i pozyskiwania mleka w gospodarstwie rolnym:

 • Historia i znaczenie gospodarcze mlecznego użytkowania zwierząt. Metody hodowlane doskonalenia ras mlecznych. Przyrządy zootechniczne oraz wyposażenie pomieszczeń inwentarskich. Reprodukcja stada, struktura i obrót stada. Ocena wartości hodowlanej
 • Optymalizacja warunków bytowych  – dobrostan zwierząt, zabiegi zootechniczne. Analiza behawioru zwierząt – zachowania bólowe, stresowe, okołoporodowe. Praktyczne metody oceny zoohigienicznej  i funkcjonalnej obiektów inwentarskich
 • Charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu przeżuwaczy. Zaburzenia metaboliczne – przyczyny, leczenia i zapobieganie. Normowanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających w systemie DLG
 • Systemy żywienia przeżuwaczy – wypas, system dawkowy, TMR, PMR. Metody oceny wartości pokarmowej pastwiska. Normowanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających w systemie INRA

Zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiczną odbędą się w formule online.

Sprawozdanie – III zjazd szkoleniowy w ramach operacji  ”Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”

W miniony weekend (10.04.-11.04.) odbył się trzeci zjazd w ramach Szkoły Serowarstwa Farmerskiego realizowanej w ramach operacji pn. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”.

Pierwszy dzień zjazdu  poświęcony był tematyce dotyczącej właściwości fizykochemicznych, technologicznych  oraz  jakości mleka serowarskiego. W ramach tego zagadnienia przeprowadzono 8 godzin wykładów z następujących tematów:

 • Charakterystyka składu chemicznego mleka różnych gatunków przeżuwaczy i właściwości poszczególnych komponentów
 • Parametry fizykochemiczne kształtujące jakość mleka serowarskiego
 • Parametry mikrobiologiczne kształtujące jakość mleka serowarskiego
 • Charakterystyka wartości żywieniowej, prozdrowotnej mleka i jego właściwości alergizujących

W niedzielę odbyły się wykłady obejmujące zagadnienia z zakresu techniki pracy hodowlanej, użytkowania mlecznego przeżuwaczy i pozyskiwania mleka w gospodarstwie rolnym:

 • Historia i znaczenie gospodarcze mlecznego użytkowania zwierząt. Metody hodowlane doskonalenia ras mlecznych. Przyrządy zootechniczne oraz wyposażenie pomieszczeń inwentarskich. Reprodukcja stada, struktura i obrót stada. Ocena wartości hodowlanej
 • Optymalizacja warunków bytowych  – dobrostan zwierząt, zabiegi zootechniczne. Analiza behawioru zwierząt – zachowania bólowe, stresowe, okołoporodowe. Praktyczne metody oceny zoohigienicznej  i funkcjonalnej obiektów inwentarskich
 • Charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu przeżuwaczy. Zaburzenia metaboliczne – przyczyny, leczenia i zapobieganie. Normowanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających w systemie DLG

Wszystkie zajęcia ze względu na sytuację epidemiczną odbyły się w formule online. Kolejny zjazd planowany jest na 24-25.04.2021.

IV zjazd – 24.04.-25.04.2021

W najbliższy weekend, tj. 24.04.-25.04. odbędzie się kolejne szkolenie w ramach kursu Szkoła Serowarstwa Farmerskiego organizowanego w ramach realizacji operacji pn. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”.

W sobotę odbędą się następujące wykłady :

 • Charakterystyka serów i zasadniczych etapów ich produkcji
 • Charakterystyka podstawowych urządzeń i sprzętu w serowarni farmerskiej/rzemieślniczej

Drugiego dnia uczestnicy wezmą udział w następujących zajęciach:

 • Charakterystyka biopreparatów, dodatków, materiałów pomocniczych i opakowań wykorzystywanych w produkcji serów
 • Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych i zasadniczych etapów ich produkcji
 • Charakterystyka cech masła i zasadniczych etapów jego produkcji

Zajęcia odbędą się w formule online.

Sprawozdanie z IV zjazdu – 24.04.- 25.04.2021

W ostatni weekend kwietnia, tj. 24.04.-25.04. odbył się IV zjazd Szkoły Serowarstwa Farmerskiego organizowanej w ramach realizacji operacji pn. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”.

W sobotę odbyły się następujące wykłady:

 • Charakterystyka serów i zasadniczych etapów ich produkcji
 • Charakterystyka podstawowych urządzeń i sprzętu w serowarni farmerskiej/rzemieślniczej

Drugiego dnia  uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Charakterystyka biopreparatów, dodatków, materiałów pomocniczych i opakowań wykorzystywanych w produkcji serów
 • Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych i zasadniczych etapów ich produkcji
 • Charakterystyka cech masła i zasadniczych etapów jego produkcji

Zajęcia z uwagi na sytuację epidemiczną odbyły się w formule online. Kolejne zajęcia w ramach cyklu Szkoły Serowarstwa Farmerskiego 29.05.-30.05.2021 planowane są do przeprowadzenia w formule stacjonarnej.

V zjazd – 29.05.-30.05.2021

W ramach realizacji operacji pn. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w najbliższy weekend (29.05.-30.05.2021) odbędzie się kolejny zjazd szkoleniowy uczestników Szkoły Serowarstwa Farmerskiego.

Dotychczas w ramach kursu odbyły się 4 dwudniowe zjazdy organizowane w formule online. Najbliższe zajęcia zostaną poprowadzone stacjonarnie – na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności (sobota) oraz w Stacji Badawczo – Dydaktycznej w Swojczycach (niedziela).

W sobotę zostanie zrealizowany blok zajęć ćwiczeniowych (laboratoryjnych) z zakresu właściwości fizykochemiczych, technologicznych i jakości mleka serowarskiego.

W niedzielę odbędą się zajęcia ćwiczeniowe z zakresu Techniki pracy hodowlanej, użytkowania mlecznego przeżuwaczy oraz pozyskiwania mleka w gospodarstwie rolnym.

Sprawozdanie z V zjazdu – 29.05.-30.05.2021

W ostatni weekend maja odbył się V zjazd Szkoły Serowarstwa Farmerskiego realizowanej w ramach operacji pn. „Kierunek na rozwój  – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”.

Po raz pierwszy szkolenie odbyło się w formie stacjonarnej. W pierwszym dniu zajęcia odbyły się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy zgłębili wiedzę w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych parametrów kształtujących jakość mleka serowarskiego.

Zajęcia podczas drugiego dnia odbyły się w Stacji Badawczo – Dydaktycznej w Swojczycach.

Tematyka ćwiczeń obejmowała zagadnienia związane z techniką pracy hodowlanej, użytkowania mlecznego przeżuwaczy i pozyskiwania mleka w gospodarstwie rolnym, tj.:

– Systemy żywienia przeżuwaczy – wypas, system dawkowy, TMR, PMR. Metody oceny wartości pokarmowej pastwiska. Normowanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających w systemie INRA

– Historia i znaczenie gospodarcze mlecznego użytkowania zwierząt. Metody hodowlane doskonalenia ras mlecznych. Przyrządy zootechniczne oraz wyposażenie pomieszczeń inwentarskich. Reprodukcja stada, struktura i obrót stada. Ocena wartości hodowlanej

– Charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu przeżuwaczy. Zaburzenia metaboliczne – przyczyny, leczenia i zapobieganie. Normowanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających w systemie DLG

– Optymalizacja warunków bytowych  – dobrostan zwierząt, zabiegi zootechniczne. Analiza behawioru zwierząt – zachowania bólowe, stresowe, okołoporodowe. Praktyczne metody oceny zoohigienicznej  i funkcjonalnej obiektów inwentarskich

Kolejne zajęcia w ramach kursu planowane są na 19.06.-20.06.2021.

VI zjazd – 19.06.-20.06.2021

W dniach 19.06.-20.06. odbędzie się kolejny zjazd Szkoły Serowarstwa Farmerskiego
realizowanej w ramach operacji pn. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla
branży serowarskiej”.
Dwudniowy moduł szkoleniowy poświęcony będzie technologii produkcji serów
holenderskich, szwajcarskich oraz angielskich z masy częściowo ukwaszonej. Pierwszy dzień
to 8 godzin wykładów wprowadzających merytorycznie do zajęć praktycznych, które będą
odbywały się w serowarni drugiego dnia.
Kolejne zjazd, planowany na 3.07-4.07. 2021 będzie również połączony z zajęciami
praktycznymi w serowarni. Tym razem będzie dotyczył technologii produkcji serów
maziowych z przerostem i porostem pleśni.

Sprawozdanie z VI zjazdu – 19.06.-20.06.2021

W dniach 19.06-20.06.2021 odbył się szósty zjazd Szkoły Serowarstwa Farmerskiego, realizowanej w ramach operacji pn. „Kierunek na rozwój  – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej” .

 

 

Sobota była dniem wykładowym, zaś w niedzielę uczestnicy mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce podczas zajęć realizowanych w serowarni.

Dwudniowy blok szkoleniowy poświęcony był technologii produkcji serów holenderskich, szwajcarskich oraz angielskich z masy częściowo ukwaszonej.

VII zjazd – 03.07./ 04.07.2021

Przed uczestnikami Szkoły Serowarstwa Farmerskiego realizowanej w ramach operacji pn.
„Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”, kolejny
intensywny weekend zajęć.

W sobotę (03.07.2021) odbędzie się 8 godzinny cykl wykładów pn. „Charakterystyka cech i
technologii produkcji serów miękkich maziowych, z przerostem i porostem pleśni”

Drugiego dnia szkolenia zdobytą wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas zajęć
praktycznych realizowanych w serowarni.

Sprawozdanie z VII zjazdu – 03.07.- 04.07.2021

W dniach 03-04.07.2021 odbył się siódmy zjazd Szkoły Serowarstwa Farmerskiego, realizowanej w ramach operacji pn. „Kierunek na rozwój  – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej” .

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w 8 godzinnych wykładach na temat:  „Charakterystyka cech i technologii produkcji serów miękkich maziowych, z przerostem i porostem pleśni”. Podczas wykładów uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu m.in. kultur stosowanych w produkcji serów maziowych, z przerostem i porostem pleśni, charakterystyki m.in. sera roquefort, sera camembert, sera Brie, czy też sera limburger. Uczestnicy szkolenia poznali cechy charakterystyczne tych serów, ich pochodzenie oraz kolejne etapy produkcji. Dowiedzieli się również jakie czynniki mają wpływ na jakość sera.

Drugiego dnia podczas zajęć w serowarni uczestnicy mogli wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas wykładów.

Pod opieką prowadzącego zajęcia, uczestnicy mogli zobaczyć wszystkie etapy produkcji sera. Była to również znakomita okazja, by wymienić doświadczenia pomiędzy serowarami a także uzyskać odpowiedzi na pytania i problemy, z jakimi spotykali się podczas wyrobów swoich serów.

VIII zjazd odbędzie się w dniach 17-18.07.2021 r. Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia prowadzone w serowarni będą obejmowały zagadnienia z technologii produkcji serów niedojrzewających – twarogowych, z masy parzonej, solankowych, pomazankowych, zwarowych  oraz serka ziarnistego.

VIII zjazd – 17.07 – 18.07.2021

W najbliższy weekend odbędzie się ósmy zjazd Szkoły Serowarstwa Farmerskiego realizowanej w ramach operacji pn. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”.

W sobotę odbędą się wykłady obejmujące zagadnienia z zakresu technologii produkcji serów niedojrzewających – twarogowych, z masy parzonej, solankowych, pomazankowych, zwarowych  oraz serka ziarnistego.

Drugiego dnia uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych OSM Międzybórz.

Sprawozdanie z VIII zjazdu – 17.07 – 18.07.2021

W dniach 17.07 – 18.07.2021 odbył się ósmy zjazd w ramach Szkoły Serowarstwa Farmerskiego, realizowanej w ramach operacji pn. „Kierunek na rozwój  – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej” .

W pierwszym dniu zrealizowano 8-godzinny blok wykładów pn. „Charakterystyka cech i technologii produkcji serów niedojrzewających – twarogowych, z masy parzonej, solankowych, pomazankowych, zwarowych oraz serka ziarnistego”.

Uczestnicy kursu zostali zapoznani z charakterystyką serów niedojrzewających takich jak: twarogi, sery z masy parzonej, solankowe, pomazankowe, zwarowe  oraz serek ziarnisty. Podczas zajęć omówiona została ogólna technologia ich produkcji, ze szczegółowym omówieniem, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków etapów technologicznych takich jak obróbka gęstwy serowej, parzenie, prasowanie, płukanie/hartowanie ziarna, termiczne wydzielenie białek z serwatki, czy solenie. Kursanci poznali również mikroflorę kwaszącą i aromatyzujacą bakterii fermentacji kwasu mlekowego, wykorzystywaną do ich produkcji, a także odpowiedzialną za typowe cechy sensoryczne.

W niedzielę przyswojoną wiedzę teoretyczną uczestnicy wykorzystali na ćwiczeniach z zakresu produkcji twarogów i serka ziarnistego, które dobyły się w OSM Międzybórz.

Na kolejnych zajęciach, które odbędą się w sierpniu uczestnicy będą uczyli się jak rozpoznawać wady serów. Zarówno my, Realizatorzy szkoleń jak i nasi Kursanci  czekamy na nie z niecierpliwością.

IX zjazd

IX zjazd w ramach Szkoły Serowarstwa Farmerskiego odbędzie się w formule hybrydowej.

W dniu 28.07.(środa) zostanie zrealizowany  wykład pn. Charakterystyka wartości prozdrowotnej mlecznych napojów fermentowanych.

W dniach 3-4.08. odbyły się następujące wykłady: Charakterystyka wad serów oraz Charakterystyka kultur starterowych, dodatków, materiałów pomocniczych i opakowań wykorzystywanych w produkcji mlecznych napojów fermentowanych oraz masła.

W niedzielę 08.08. w formie stacjonarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędą się zajęcia praktyczne z zakresu charakterystyki wad serów oraz charakterystyki biopreparatów, dodatków, materiałów pomocniczych i opakowań wykorzystywanych w produkcji serów.

We wtorek 10.08. odbędzie się wykład pn. „Charakterystyka i zagospodarowanie maślanki i serwatki w warunkach małej serowarni farmerskiej”  przeprowadzony w formule online

Sprawozdanie z IX zjazdu – 28.07, 03.08, 04.08, 08.08, 10.08

IX zjazd szkoleniowy obejmujący zagadnienia z zakresu wad serów dojrzewających i przyczyn ich występowania, produkcji mlecznych napojów fermentowanych i masła, a także zagospodarowania serwatki i maślanki. Dodatkowo omówiono charakterystykę, podział serów, ogólną technologię produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających.

Wykłady, które na prośbę uczestników, odbyły się w godzinach wieczornych (20:00-21:30) w dniach: 28.07., 03.08., 04.08., 10.08.2021 odbyły się w formule zdalnej.

Zrealizowano następujące tematy szkolenia:

 1. Charakterystyka wartości prozdrowotnej mlecznych napojów fermentowanych.
 2. Charakterystyka wad serów.
 3. Charakterystyka kultur starterowych, dodatków, materiałów pomocniczych i opakowań wykorzystywanych w produkcji mlecznych napojów fermentowanych oraz masła
 4. Charakterystyka i zagospodarowanie maślanki i serwatki w warunkach małej serowarni farmerskiej

Zajęcia praktyczne utrwalające zdobytą wiedzę dotyczącą ww. zakresu odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 08.08.2021 (niedziela). Podczas 8-godzinnych zajęć uczestnicy zapoznali się z wadami serów oraz charakterystyką biopreparatów, dodatków, materiałów pomocniczych i opakowań wykorzystanych w produkcji serów.

X zjazd – 11.09.-12.09.2021

W nadchodzący weekend, tj. 11.09-12.09. odbędzie się X zjazd  w ramach Szkoły Serowarstwa Farmerskiego. Uczestnicy przystąpią do egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas zajęć praktycznych i teoretycznych realizowanych w ramach kursu.

W sobotę odbędzie się część I (teoretyczna) egzaminu. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania testy składające się z pytań przygotowanych przez prowadzących zajęcia z poszczególnych modułów tematycznych kursu.

W niedzielę podczas drugiej części egzaminu komisja zweryfikuje praktyczne umiejętności kursantów, które uczestnik zaprezentuje podczas wykonania swojego zadania.

Tym samym uczestnicy ukończą pełny cykl szkolenia, który obejmował dziesięć 16-godzinnych modułów.

Sprawozdanie z X zjazdu – 11.09.-12.09.2021

Po ośmiu miesiącach intensywnej nauki w dniach 11.09-12.09. odbył się ostatni, X zjazd Szkoły Serowarstwa Farmerskiego realizowanej w ramach operacji pn. „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”, który stanowił podsumowanie i weryfikację dotychczasowych osiągnięć kursantów. Kurs obejmował 160 h zajęć teoretycznych, prowadzonych w zarówno w formule stacjonarnej oraz zajęć online, a także zajęć praktycznych realizowanych w serowarniach i spółdzielniach mleczarskich.

W sobotę odbyła się pisemna część egzaminu. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test składający się z 50 pytań, który obejmował zagadnienia sprawdzające wiedzę z bloków tematycznych realizowanych w ramach kursu, tj. m.in. właściwości fizykochemiczne, technologiczne i jakość mleka serowarskiego, technika pracy hodowlanej, technologia produkcji serów, aspekty ekonomiczne i wymagania prawne funkcjonowania serowarni farmerskiej/rzemieślniczej.

Drugiego dnia wiedza i umiejętności uczestników zostały zweryfikowane podczas praktycznej części egzaminu.

Wszyscy kursanci egzamin pisemny, jak i ustny zdali pozytywnie 🙂

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


„Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”

„Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020

Beneficjent wiodący: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V., Kurze Straße 8
01920 Nebelschütz OT Miltitz, www.csb-miltitz.de/

Partner projektu: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, www.upwr.edu.pl/

Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021

Wartość projektu ogółem:  922 140,68 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

Celem projektu jest powiązanie w ramach sieci, kwalifikowanie i rozwój ofert edukacyjnych i działań w celu uwrażliwienia szerokiej opinii publicznej w Euroregionie Nysa na zrównoważone żywienie.

Dzięki temu ma zostać wniesiony wkład do poprawy świadomego i zdrowego stylu życia ludzi.

Cele szczegółowe projektu:

– utworzenie transgranicznego gremium, składającego się z przedstawicieli edukacji, nauki, gospodarki, polityki, w celu dalszej realizacji tematyki zrównoważonego żywienia jako ważnej sprawy społecznej

– poprawa ofert edukacyjnych nt. zdrowego żywienia dla uczniów wybranych klas i typów szkół w zakresie tematyki zdrowego żywienia

– stworzenie warunków do udostępnienia ofert i działań w zakresie tematyki zrównoważonego żywienia różnym grupom społecznym

W projekcie realizowanych będzie pięć działań:

 • Analiza i ewaluacja sytuacji w zakresie tematyki „zrównoważonego żywienia” na obszarze Saksonii i Dolnego Śląska oraz działania informacyjno – promocyjne
 • Budowa i rozbudowa centralnych miejsc edukacji na Dolnym Śląsku i w Saksonii zajmujących się głównie „zrównoważonym żywieniem” (ośrodki edukacji w Hoyerswerdzie i w Radomierzu)
 • Budowa interdyscyplinarnej sieci współpracy w zakresie tematyki „zrównoważonego żywienia” z zagadnieniami głównymi „transfer wiedzy”, „nauka” i „gospodarka” pomiędzy instytucjami z Saksonii i Dolnego Śląska
 • Opracowanie wspólnych, dostosowanych do planów nauczania materiałów edukacyjnych nt. „zrównoważonego żywienia” oraz faza pilotażowa tematycznych dni projektowych
 • Budowa i test internetowej platformy edukacyjnej nt. „zrównoważonego żywienia”

„Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu:  292 862,50 zł, w tym dofinansowanie – 284 076, 62 zł, w tym wkład funduszy europejskich – 246 824,50 zł oraz dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 37 252,10 zł.

Partnerzy projektu: Lider projektu – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Lider jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektowych cykli seminaryjnych. Osoba do kontaktu: Urszula Siembieda, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, tel. 71 320 51 12, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl.

Partner projektu – Gmina Wrocław. W imieniu Gminy projekt realizuje Liceum Ogólnokształcące nr XIII we Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław. Partner jest odpowiedzialny za rekrutację, ubezpieczenie i dowóz uczniów na zajęcia. Osoba do kontaktu: Mirosława Karbowiak, tel. 609 556 503, e-mail: karbowiak.miroslawa@gmail.com.

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.10.2021 r.

Cel projektu: Rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji, poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych 64 uczniów LO nr XIII we Wrocławiu, w wieku 16-18 lat, w szczególności poprzez objęcie patronatem dwóch klas o profilu przyrodniczym od 1 do 3 klasy, w oparciu o opracowane programy kształcenia i ich realizację.

Grupa docelowa: uczniowie dwóch kolejnych roczników uniwersyteckiej klasy patronackiej LO nr XIII we Wrocławiu. 42 dziewczęta, 22 chłopców, co odpowiada strukturze populacji uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych (60% K, 40%M).

Rekrutacja: Rekrutację do projektu koordynuje w imieniu Gminy Wrocław LO nr XIII we Wrocławiu. Osoba do kontaktu w sprawie zasad rekrutacji: Mirosława Karbowiak, , tel. 609 556 503, e-mail: karbowiak.miroslawa@gmail.com.

Regulamin wraz z załącznikami

Harmonogram: Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w 2 edycjach:

 • w okresie od I semestru roku szkolnego 2018/2019 do końca I semestru roku szkolnego 2020/2021 r. – pierwszy rocznik (pierwsza edycja)
 • w okresie od I semestru roku szkolnego 2019/2020 do końca października 2021 r. – drugi rocznik (druga edycja).

Harmonogram zajęć jest dostosowany do ograniczeń związanych z zagrożeniem COVID-19. 

Zainteresowanych szczegółami harmonogramu oraz udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Urszula Siembieda, tel. 71 320 5408, 726 700 702,e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl


Projekty zakończone 

„Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku”

Nazwa operacji: „Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku”

Operacja „Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku” realizowana jest w ramach umowy zawartej pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Okres realizacji operacji: 01.06.2019 – 31.10.2019 r.

Wartość operacji: 110 000,00 zł

Wartość dofinansowania operacji: 110 000,00 zł

Cel operacji: Operacja realizowana jest w ramach PROW 2014-2020 Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Głównym celem operacji (wyjazdu studyjnego) jest udział 12-osobowej grupy partnerów KSOW bądź potencjalnych partnerów KSOW  w wyjeździe studyjnym do Francji, która poprzez uczestnictwo w wyjeździe studyjnym wypracuje podstawy wprowadzania innowacji dotyczącej hodowli bydła mięsnego w województwie dolnośląskim. Skład grupy będzie zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na rzecz innowacji.

Przewidywane wyniki operacji:

 1. Wprowadzenie i adaptacja poznanych innowacji w zakresie produkcji bydła na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
 2. Nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi hodowcami bydła, przedstawicielami uczelni, doradcami rolniczymi i przedsiębiorcami co może przyczynić się zawiązania trwałej współpracy na rzecz wprowadzania innowacji w zakresie produkcji hodowli mięsnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
 3. Nawiązanie współpracy z francuskimi gospodarstwami i organizacjami hodowlanymi, co pozwoli na przeniesienie dobrych praktyk na obszar województwa dolnośląskiego
 4. 12 osób, które dzięki wyjazdowi studyjnemu zapoznają się z możliwością wdrażania innowacyjnych rozwiązań w hodowli bydła oraz możliwości w ramach działania „Współpraca” co może przyczynić się do zawiązania trwałej współpracy na rzecz wprowadzania innowacji na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
 5. 6 wizyt studyjnych we francuskich jednostkach związanych z branżą bydła mięsnego: gospodarstwach hodowlanych, organizacjach hodowlanych oraz stacji seksowania nasienia
 6. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy reprezentują 4 kategorie podmiotów (przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, doradcy rolniczy)
 7. Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi a francuskimi hodowcami bydła mięsnego

Grupa docelowa:

Grupę docelową operacji stanowi 12 osób z województwa dolnośląskiego, którzy są partnerami KSOW, reprezentantami partnerów KSOW lub potencjalnymi partnerami KSOW reprezentującymi następujące kategorie podmiotów:

 1. rolnicy
 2. jednostki naukowe – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. przedsiębiorcy
 4. podmioty świadczące usługi doradcze

Grupa docelowa będzie miała skład zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rekrutacja:

Uwaga! Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazd studyjny do Francji.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy osoby z woj. dolnośląskiego reprezentujące następujące kategorie podmiotów:

 • rolnicy
 • jednostki naukowe
 • przedsiębiorcy
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Karty zgłoszenia można przesłać do dnia 27.08.2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: jan.twardon@upwr.edu.pl lub dostarczyć osobiście na do Centrum Kształcenia Ustawicznego (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pokój nr 319, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Termin wyjazdu: 15-21.09.2019r. UWAGA! Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od UPWr.

Jednocześnie informujemy, że wśród uczestników wyjazdu muszą znaleźć się przedstawiciele wszystkich powyżej wymienionych podmiotów, co będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Karta zgłoszenia_wyjazd studyjny

UWAGA! Prosimy o wpłatę kaucji po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym. (Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana w dniu 30.08.2019 r. na adres mailowy podany w Karcie Zgłoszenia).

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU:

W ramach operacji pn.” Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie  sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła  mięsnego na Dolnym Śląsku” organizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019,  w dniach 15-21 września 2019 roku odbył się wyjazd  studyjny do  Francji.

W skład grupy uczestników weszli hodowcy bydła mięsnego, przedsiębiorcy, przedstawiciel DODR oraz naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wszystkie osoby z tego zespołu są zaangażowane w hodowlę bydła mięsnego w obszarze odpowiadającym ich kwalifikacjom i zatrudnieniu.

Realizacja operacji umożliwiła podniesienie poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń  z hodowcami i organizacjami hodowlanymi  bydła mięsnego ras Limousien i Charolais we Francji. Wybrano ten rejon wizyty, ponieważ we Francji wyhodowano wymienione rasy i kraj ten ma największe w świecie osiągnięcia w postępie hodowlanym i organizacyjnym tych zwierząt. Uzasadnieniem realizacji w/w projektu jest niski poziom hodowli bydła mięsnego i brak systemu organizacji jej prowadzenia na terenie Dolnego Śląska jak również w całej Polsce. Nie ma w Polsce organizacji, która kompleksowo zajmuje się hodowlą bydła mięsnego. A takie istnieją od bardzo dawna we Francji. Zrealizowany wyjazd studyjny pokazał uczestnikom jak powinna być prawidłowo  prowadzona hodowla bydła mięsnego i jej organizacja na terenie Dolnego Śląska.

Realizacja programu została podzielona na dwie  części. Podczas dwóch pierwszych dni, w których odbywały się wizyty studyjne uczestnicy zapoznani zostali z zagadnieniami dotyczącymi rasy Limousin, natomiast w następnych trzech dniach rasy Charolais oraz produkcji zarodków in vivo, in vitro, a także produkcji nasienia buhajów. W każdej części programu zrealizowano wizyty studyjne w dwóch organizacjach hodowlanych oraz w dwóch gospodarstwach hodowlanych, jak  również w stacji produkcji zarodków oraz stacji produkcji nasienia.

Pierwszy dzień wizyt studyjnych: 16. 09. 2019 r.

Wizyta studyjna w ośrodku France Limousin  Selection (FSL). Przedstawiono następujące zagadnienia: organizację hodowli rasy Limousin, cele selekcji i narzędzia oceny reproduktorów, kwalifikacje reproduktorów i postęp genetyczny, badania i rozwój: wykorzystanie genomiki i zagadnienia na przyszłość. Po części teoretycznej nastąpiło zwiedzanie stacji oceny indywidualnej buhajków.

W drugiej części dnia nastąpił wyjazd do stacji CREALIM w miejscowości Moussours, która zajmuje się  oceną reproduktorów na cechy matczyne. Zapoznano uczestników z programem wykorzystania markerów do praktycznej oceny wartości hodowlanej samców i samic rasy Limousin. W trakcie wizyty omówiono teoretyczne  i praktyczne aspekty oceny buhajów oraz ich potomstwa pod kątem przydatności do rozrodu. Omówiono także zasady żywienia i utrzymania zwierząt.

Drugi dzień wizyt studyjnych: 17. 09. 2019 r.

W drugim dniu wizyt studyjnych uczestnicy na przykładzie dwóch gospodarstw hodowlanych, produkujących bydło rzeźne w tym regionie,  zostali zapoznani z głównymi systemami produkcji mięsa.

Pierwsza wizyta odbyła się na fermie Pana Pierre ROY w Correze. Ferma produkuje wołowinę w systemie  „cielęta pod matką”  Jest to specyficzny system dla rasy Limousin. Cielęta karmione są tylko mlekiem matki. Po tym okresie kierowane są na ubój. Ten rodzaj mięsa nazywa się „białym mięsem” i jest ono bardzo drogie. Cała produkcja związana jest z wcześniejszymi zamówieniami konsumentów. W ramach wizyty przedstawiono system utrzymania zwierząt, żywienia, sposób doboru buhai (nasienia), sposób prowadzenia hodowli oraz metody wyceny i sprzedaży tych zwierząt.

W drugiej części dnia odbyła się wizyta studyjna na fermie GAEC  LEMASSON, która stosuje system hodowli i opasu bydła rasy Limousin poprzez 100% inseminację samic. Jest to obecnie jedna z czołowych ferm hodowli rasy Limousin w systemie utrzymania aż do „ciężkich opasów”. Ważny aspekt wizyty to „nietypowy” w warunkach krajowych system własnościowy – spółka rodzinna o długoletnich tradycjach. W stadzie prowadzona jest silna selekcja, wszystkie zwierzęta podlegają ocenie genomowej, ze stada w którym się urodziły trafiają do programu rodowodowego rasy Limousin, a buhaje są wiodącymi w kraju. Ciekawy jest również system wyceny zwierząt. Właściciel otrzymuje jeszcze przed sprzedażą wycenę poszczególnych sztuk (w tym wartość tuszy). Zwierzęta na tej fermie utrzymywane są w zabytkowych obiektach, w których hodowla bydła mięsnego prowadzona jest od 150 lat.

Trzeci dzień wizyt studyjnych: 18. 09. 2019 r.

W trzecim dniu wizyty rozpoczęto realizację programu dotyczącego organizacji hodowli bydła rasy Charolais we Francji.

W godzinach przedpołudniowych odbyła się wizyta studyjna na fermie Pana Antonie Charrier, administratora Charolais Univers, która prowadzi hodowlę bydła w systemie pastwiskowo-kwaterunkowym do odsadzania cieląt (odsadki). Na fermie przedstawiono zasady hodowli, doboru i żywienia zwierząt. Ferma jest jedną z najlepszych w kraju i prowadzi również działalność edukacyjną w celu poszerzania wiedzy i popularyzowania hodowli bydła. Bardzo ważną częścią wizyty było zapoznanie się ze sposobem prowadzenia upraw paszowych i pastwisk z uwzględnieniem zmian klimatycznych (coraz dłuższe i cięższe susze), co bardzo zainteresowało polskich hodowców.

Podczas wizyty studyjnej na drugiej farmie przedstawiono sposób prowadzenia gospodarstwa, selekcji i żywienia zwierząt rasy Charolais utrzymywanych głównie w systemie intensywnym do opasów. Dodatkowo ferma ta hoduje także inne rasy bydła, w tym bydło mleczne. Taka dywersyfikacja hodowli bydła o różnym typie użytkowania pozwala na optymalizację zysków oraz zmniejszenie ryzyka spadku i zmiany zainteresowania  na rynku konsumenckim. Dodatkową wartością wizyty na tej fermie było pokazanie typowego dla Francji systemu własności, czyli spółka rolnicza.  Taki system opiera się na współpracy i specjalizacji rolników w różnych kierunkach (hodowla, odchów, produkcja pasz) oraz dokonywanie wspólnych zakupów i brania kredytów.

Czwarty dzień wizyt studyjnych: 19. 09. 2019 r.

W czwartym dniu zrealizowane zostały dwie wizyty studyjne.

Pierwsza wizyta miała miejsce w stacji produkcji zarodków in vivo  i  in  vitro należącej do Spółdzielni Evolution. Omówiono zagadnienia związane z transferem zarodków, celem, metodami i wynikami tego zabiegu.

Druga wizyta miała miejsce w organizacji Charolais Univers, a także w stacji produkcji nasienia buhajów Programu Charolais Univers w BLAIN.

Wieczorem odbyło się seminarium dla uczestników wyjazdu, podczas którego prof. Jan Twardoń przedstawił prezentację programu: Działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR w województwie dolnośląskim. Tworzenie i organizacja grup operacyjnych w ramach  działania „Współpraca”. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe dotyczące tego zagadnienia.

Piąty dzień wizyt studyjnych: 20.09.2019 r.

Podczas pierwszej wizyty która miała miejsce w siedzibie Spółdzielni EVOLUTION, dokonano prezentacji programu hodowli i selekcji rasy Charolias oraz przedstawiono dokumenty wymagane w prowadzeniu hodowli.

W godzinach popołudniowych odbyła się druga wizyta  w stacji produkcji i seksowania nasienia w tej stacji.

Odbył się również pokaz (na żywo) pobierania nasienia od kilku buhajów tej stacji. Zaprezentowane zostały również laboratoria badania nasienia, jego obróbki, konserwacji i magazynowania.

Podsumowując wyjazd studyjny do Francji, należy go uznać za bardzo pożyteczny i spełniający oczekiwania uczestników. Osoby prowadzące prezentacje, zwiedzanie ferm, pokaz laboratoriów, były bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Uczestnicy wyjazdu wykazywali na wszystkich spotkaniach duże zainteresowanie poruszaną tematyką, zadawali wiele pytań i dzielili się własnymi doświadczeniami. Pozyskaną z wyjazdu wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać we własnych działaniach. Efekty wyjazdu będą widoczne w najbliższych miesiącach. Powstała bowiem inicjatywa utworzenia grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI).

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nazwa operacji: „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie

Okres realizacji operacji: 01.06.2019 – 30.10.2019 r.

Wartość operacji: 431 223,29 zł

Cel operacji: Operacja realizowana w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cele operacji:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 28 producentami sera i osobami związanymi z branżą serowarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej, podczas sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Włoch dla serowarów
 • Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 40 producentami wina i osobami związanymi z branżą winiarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży winiarskiej, podczas pięciodniowego wyjazdu studyjnego do Szampanii dla winiarzy
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji sera wśród około 30 producentów sera i osób związanych z branżą serowarską podczas dwudniowych szkoleń specjalistycznych
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji i marketingu wina wśród około 30 producentów wina i osób związanych z branżą winiarską podczas dwudniowych szkoleń specjalistycznych

Przewidywane wyniki operacji:

 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu techniki produkcji wina i innowacyjnych rozwiązań w branży winiarskiej u 40 producentów wina i przedstawicieli branży winiarskiej w tym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu techniki produkcji sera i innowacyjnych rozwiązań w branży serowarskiej u 28 producentów sera i przedstawicieli branży serowarskiej w tym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dzięki zaplanowanym działaniom uczestnicy operacji zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą wykorzystywać w swojej pracy, dzięki czemu powstaną nowe marki, gatunki, smaki serów i win. Realizacja operacji przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów i współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi producentami oraz przedstawicielami świata nauki, co w dalszej perspektywie będzie służyło stałej wymianie wiedzy i doświadczenia, promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Grupa docelowa:

Wyjazd studyjny:

 • producenci wina, osoby związane z branżą winiarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej: 37 osób,
 • producenci sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej: 26 osób,
 • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 5 osób (3 osoby podczas wyjazdu do Szampanii i 2 osoby podczas wyjazdu do Włoch).

Szkolenia specjalistyczne:

 • producenci wina, osoby związane z branżą winiarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej: 30 osób,
 • producenci sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej: 30 osób.

Rekrutacja:

Rekrutacja na wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne wśród polskich producentów wina zostanie przeprowadzona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie.

Rekrutacja na wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne wśród polskich producentów sera zostanie przeprowadzona przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uwaga! Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu rekrutacji na dwudniowe specjalistyczne szkolenia dla branży serowarskiej organizowane w ramach projektu (operacji) pn. „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” realizowanej ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej.

Tematyka szkolenia: Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na jakość serów wytwarzanych w warunkach serowarni farmerskiej.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 5-6.10.2019r.

Ilość miejsc: 30

Karty zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 25.09.2019 r. na adres e-mail: cku@upwr.edu.pl


Karta Zgłoszenia_producenci sera


Jednocześnie informujemy, że wśród uczestników szkolenia specjalistycznego muszą znaleźć się przedstawiciele minimum 4 województw.

O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń i parytet województwa.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia nocleg i wyżywienie.

Rekrutacja na dwudniowe specjalistyczne szkolenia dla branży winiarskiej organizowane w ramach projektu (operacji) pn. „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” realizowanej ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019 prowadzona jest przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie (W celu zapisu na szkolenie prosimy o kontakt mailowy na winnice.dolnoslaskie@gmail.com)

Tematyka szkolenia: Podnoszenie jakości produktów winiarskich i enologicznych

Termin szkolenia: 11-12.10.2019r.

Ilość miejsc: 30

Program szkolenia

Terminy wyjazdów studyjnych:

03.07.-07.07.2019 r. (wyjazd dla producentów wina), 1-06.07.2019 (wyjazd dla producentów sera)

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Włoch (przez Szwajcarię, Austrię):

W dniach 01-06 lipca 2019 roku odbył się wyjazd studyjny producentów sera i przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Głównym celem wyjazdu było podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 28 producentami sera i osobami zainteresowanymi branżą serowarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej podczas 6-dniowego wyjazdu studyjnego do Szwajcarii i Włoch.

Mając na uwadze profil i wielkość prowadzonych przez uczestników wyjazdu serowarni, przygotowany i zrealizowany program obejmował: 1 dużą serowarnię, 3 średnie i 4 małe oraz 1 dojrzewalnię serów. W przewadze zaplanowano głównie małe i średnie zaplecza (7 serowarni), a także możliwość zwiedzanie zakładu realizującego produkcję tradycyjnych serów Parmezan w dużej skali przemysłowej. Ważnym punktem było również zwiedzanie dojrzewalni serów, która współpracuje z wieloma okolicznymi serowarniami i prowadzi jedynie ostatni etap produkcji tj. dojrzewanie ok. 120 różnych rodzajów serów. Przyjęcie w przyszłości takiego rozwiązania przez polskich producentów serów farmerskich, daje możliwość stworzenia szerokiej oferty handlowej, wzmacniającej pozycję rynkową tego środowiska.

Wśród odwiedzonych serowarni znalazły się:

1) La Maison Du Gruyere – producent szwajcarskiego sera Gruyere – wytwórnia zajmująca się produkcją dwóch sztandarowych wysokodogrzewanych, twardych serów szwajcarskich takich jak: Emmentaler i Gryjer. Jednostka doskonale łączy działalność produkcyjną z promocją serów szwajcarskich. Przy zakładzie funkcjonuje bardzo dobrze zorganizowane centrum edukacyjne, które poprzez przygotowaną ekspozycję wprowadza odwiedzających w historię serowarstwa szwajcarskiego, a także tajniki produkcji sera. Muzeum Gruyère to miejsce wręcz stworzone dla miłośników sera. Poziom szczegółowości dostępnych tu danych na temat procesu wytwarzania Gruyère, pochodzenia mleka, zasad w pełni naturalnego żywienia krów i tak dalej zadowoli nawet najbardziej dociekliwych Zakład jest przystosowany do obserwowania produkcji (specjalne galerie na halą wyrobu sera), bez bezpośredniego wprowadzania zwiedzających do hal produkcyjnych.

2) Luigi Guffanti 1876 – dojrzewalnia serów, której początki sięgają 1876 roku. Rodzaje serów, którymi zajmuje się dojrzewalnia: asiago, bra, burratta, caciocavallo, caciotta, castelmagno, crescienza, fontina, fiordilatte, pecorino, gorgonzola, Grana Padano DOP, mascarpone, provola, ricotta, robiola, stracchino, Taleggio DOP, toma.

3) Società Agricola Velleluna – gospodarstwo rolne w którym znajduje się poigłowie bydła mlecznego i kóz. Właściciele prowadzą tam małą produkcję rzemieślniczą, produkując sery krowie,  kozie i mieszane. Z mleka krowiego wytwarzają: ser mozzarella, burrate, scamorze, toma, świeże sery i jogurt; oraz z mleka koziego: taleggio, ricotta, formagella del Luinese.

4) Caseificio MOR Stabilini – producent sera gorgonzola oraz grana padano – fabryka należy do oficjalnego stowarzyszenia producentów, którzy mają prawo produkować ser nazywany Gorgonzola DOP oraz Grana Padano DOP.

5) Carioni Food and Health – gospodarstwo rodzinne, które od 3 pokoleń prowadzi hodowlę krów mlecznych. Produkcja mleka opiera się o zasady związane z dobrostanem zwierząt, bydło nie jest skarmiane kiszonkami a trawą, sianem i wysokiej jakości paszami treściwymi.  Gospodarstwo produkuje sery Taleggio DOP, primo sale, stracchino oraz sery BIO.
6) Serowarnia – L’Alba – gospodarstwo rodzinne w której prowadzona jest rzemieślnicza fabryka sera koziego/caprino. Poza fabryką mają własną hodowlę kóz. Zakład składa się ze: stajni, w której przebywa około 300 dorosłych kóz; capretteria, w której znajdują się kozy do 4 miesiąca życia oraz z mleczarni i fabryki, w której przetwarzane jest mleko. W gospodarstwie produkuje się kilka gatunków sera koziego oraz około 8 rodzajów lodów na bazie mleka koziego.

7) Caseari dall’Aglio – mała produkcja rzemieślnicza Grana Padano DOP w którym produkuje się od kilku do kilkunastu form grana padano na dzień. Gospodarstwo zaopatruje się w mleko od lokalnych rolników, natomiast samo, dodatkowo prowadzi produkcję trzody chlewnej z której wytwarzana jest szynka parmeńska.

8) Caseificio Battistero – produkcja Parmigiano Reggiano DOP. Produkują również sery cacciotta, scamorza, caciocavallo, mascarpone.

9) Caseificio Gennari – duży producent Prmigiano Reggiano DOP z własną hodowlą krów; produkują ok. 100 form sera na dzień.

Wizyta w każdej z odwiedzanych serowarni zajmowała około 2 godzin, co oznacza, że uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili w nich ponad 18 godzin.

Dodatkowo w ramach programu merytorycznego przewidziano szkolenia, które realizowane były na trasie przejazdu pomiędzy poszczególnymi serowarniami. Szkolenia prowadzone były przez eksperta z wieloletnią praktyką dydaktyczną i produkcyjną – dr inż. Marka Szołtysika i stanowiły wprowadzenie do tematyki produkcji poszczególnych gatunków serów. Były realizowane tak, aby uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę i nowe wiadomości na temat poszczególnych gatunków serów, jeszcze przed wizytą w danej serowarni. Dzięki temu zrealizowano łącznie 4 godziny szkoleń o tematyce:

 1. Charakterystyka wysokodogrzewanych serów typu szwajcarskiego i technologia ich produkcji -2h
 2. Charakterystyka długodojrzewających, twardych serów typu Parmezan i technologia ich produkcji -2h

Na koniec każdego szkolenia przewidziano sesję pytań do eksperta, podczas której pojawiło się wiele pytań o charakterze praktycznym, często związanych z problemami pojawiającymi się w serowarniach prowadzonych przez uczestników wyjazdu studyjnego.

Dodatkowo w ramach programu merytorycznego przeprowadzono: wprowadzenie do technologii produkcji serów twardych oraz panel dyskusyjny, trwający 2,5 godziny, w ramach którego przeprowadzono porównanie i podsumowanie wizyt we wszystkich odwiedzanych serowarniach, z analizą i wyciągnięciem wniosków oraz sesją pytań do eksperta, w dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy, prezentując również swój punkt widzenia w tym lekarze weterynarii, którzy na co dzień zajmują się kontrolą gospodarstw produkujących żywność, w tym gospodarstwa produkujące sery.

Program wyjazdu studyjnego do Szwajcarii i Włoch był bardzo napięty, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość zobaczyć serowarnie różne pod względem wielkości i procesów produkcji; poznać nie tylko lokalne sery produkowane z pasją, zgodnie z lokalną tradycją, sery wysokiej jakości o zróżnicowanych smakach i teksturze, ale przede wszystkim porozmawiać z ich producentami, zadać istotne dla nich pytania i nawiązać nowe kontakty dla przyszłej współpracy. Program wyjazdu umożliwił również zdobycie wiedzy teoretycznej, która stanowiła doskonały wstęp do wizyt w serowarniach produkujących poszczególne gatunki serów.

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Szampanii:

W dniach 03-07 lipca 2019 roku odbył się wyjazd studyjny producentów wina i przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyjazd był realizowany w ramach projektu „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Głównym celem wyjazdu było podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 40 producentami wina i osobami zainteresowanymi branżą winiarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży winiarskiej podczas 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Francji (Szampanii).

Mając na uwadze profil i wielkość prowadzonych przez uczestników wyjazdu winnic, przygotowany i zrealizowany program obejmował: winnice, spółdzielnie, instytut enologiczny, szkółkę i placówkę oświatową.

Wśród odwiedzonych miejsc znalazły się:

1) Champagne Météyer Père et Fils – miejsce enoturystyczne i artystyczne w Szampanii, przy Szampańskiej Drodze, w samym sercu Doliny rzeki Marny. Od kilku pokoleń rodzina Météyer produkuje wysokiej jakości szampana, zgodnie z lokalną tradycją. Winnice są skierowane na południe. Wieloletnie doświadczenie właściciela pozwala oferować różnorodne jakościowe szampany, które zaspokoją gusta nawet najbardziej wymagających koneserów. Champagne MÉTÉYER Père et Fils jest członkiem Regionalnej Federacji Niezależnych Producentów Szampanii, potwierdzonej przez etykietę „Vigneron Indépendent”, przestrzega Karty Jakości Federacji. W 2016 roku otrzymał też nagrodę UNESCO. Goście Météyer zapraszani są na wizytę w muzeum znajdującym się w XVIII wiecznych piwnicach z unikatowymi eksponatami, które odzwierciedlają prace winiarza na przełomie wieków, z pokazaniem i wytłumaczeniem kluczowych etapów tej pracy; w winnicach, a także na  degustację szampana.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego wzięli udział w warsztatach Assemblages (sztuka mieszania), prowadzonych przez Pierre Yves Bournerias – sommeliera, z udziałem Champagne Meteyer. Sztuka mieszania szczepów odbyła się na przykładzie vin clair z wyjątkowego winobrania 2018: Chardonnay, Pinot Noir, Meunier – 3 szampańskich szczepów z Trélou sur Marne z winnicy Francka Météyer.

2) Kooperatywa Nicollas Feuillate – to wyjątkowy model w Szampanii, który czerpie swoją siłę ze zbiorowego zaangażowania i solidarności 4500 plantatorów zlokalizowanych w całym regionie Szampanii. Nicolas Feuillatte champagne używa winogron pochodzących z całego regionu Szampanii, ze starannie dopracowanym wyborem wiosek Premiers i Grands Crus Chardonnay.

3) Epernay IOC – Instyt Oenologiczny Szampanii – PIERRE YVES BOURNERIAS – świadczy usługi na rzecz winiarzy w Szampanii poprzez: organizację kursów/szkoleń; doradztwo; stałą współpracę z winiarzami – dostarczając produkty (drożdże, pożywki, preparaty, sprzęt, itp) niezbędne przy produkcji szampana.

4) Licée Viticole Crezancy – szkoła rolnicza i winiarska w Crézancy, znajduje się w mieście Crézancy w Aisne we Francji, ok 10 km od Chateau Thierry. Była nazywana praktyczną szkołą rolniczą. W 1878 r. Pierre Alexandre Delhomme nabył starą posiadłość Croix-de-Fer, z zamiarem przekształcenia jej w modelową farmę, która później mogła stać się szkołą rolniczą. W ten sposób na jego terenie znalazła się farma w Aisne Crézancy, a w 1891 roku szkolna praktyka rolnictwa powitała jego pierwszą klasę studentów. Po jego śmierci żona przekazała gospodarstwo Crézancy na rzecz edukacji rolniczej, która istnieje do dziś. W hołdzie dla założyciela, szampan produkowany przez szkołę nazywa się „Champagne Delhomme”.

5) Passy Grigny Kooperatywa Dom Caudron – Z Passy-Grigny w Dolinie Marny pochodzi szampan Dom Caudron. W tym miejscu słynny opat (Aimé Caudron) miał wizjonerski pomysł, aby zgromadzić wszystkich plantatorów winorośli z wioski, aby mogli żyć z wspólnej pasji: odmiany winogron Meunier. Dzięki temu narzędziu produkcyjnemu Meunier Variety ewoluowało i dało życie szerokiej gamie wyrażeń, od najprostszych do najbardziej złożonych. Rodzą się tu szampany w nowoczesnym, gastronomicznym i wciąż uroczym stylu smakowym.  W ekomuzeum można obejrzeć dawne prasy i narzędzia, nowoczesną winiarnię (z 6-metrowej kładki) oraz trwający około 20 minut film na temat pracy plantatora wina.

6) Kooperatywia Chateau-Thierry Champagne Pannier – Grande Maison – Maison Pannier mieści wspaniałe średniowieczne piwnice o długości ponad dwóch kilometrów, wykopane w początkach XII wieku. W ciemności i świeżości tego podziemnego labiryntu ich roczniki powoli osiągają pełną dojrzałość. Maison Pannier, położony w sercu Doliny Marne, czerpie korzyści z wysokiej jakości dostaw z najlepszych winnic Szampanii, od Côte des Blancs po górę Reims i dolinę Marne, terroirs Chardonnay, Pinot Noir i oczywiście Pinot Meunier, którego grono rozwinęło wyjątkowe mistrzostwo, które nadaje swoim szampanom chciwy charakter i niezrównaną owocowość.

7) Barzy sur Marne Champagne Leveque Dehan – znajduje się w małej, malowniczej wiosce w sercu Doliny Marne, w przyjaznym, gościnnym i ukwieconym miejscu, w którym Nadine i Eric pozwalają odwiedzającym odkryć szampana, jego rozwój i kulturę winorośli. Różnorodność i złożoność swoich szampanów właściciele uzyskują z winogron Pinot Meunier, Pinot Noir i Chardonnay. Na zakończenie wizyty goście mają możliwość odwiedzić prawdziwe muzeum odtwarzające prace winnicy i wina oraz obejrzeć wideo wyświetlane w sklepieniu z XIX wieku.

8) Pépiniériste Viticole Goutorbe à Ay w Hautvilliers, kolebka Champagne et d’Ay – Emile Goutorbe (1890-1956) poświęcił całe życie na handel żłobkowy, podobnie jak jego syn Henri, który przekazał swoją pasję René i Etienne. Aby ponownie zasadzić winnicę zniszczoną filokserą pod koniec XIX wieku, stworzono szczepienie odmian winorośli (pinot noir, frajera i chardonnay) na odpornych podkładkach.

Wyjazd studyjny do Szampanii pozwolił uczestnikom zdobyć i pogłębić wiedzę zakresu produkcji win musujących metodą tradycyjną:

– szkolenie z przygotowania wina bazowego było świetną okazją do poznania sekretów sztuki assemblage, która jest podstawą produkcji jakościowego szampana;

– wizyty w spółdzielniach winiarskich przybliżyły polskim winiarzom zasady działania kooperatyw, czyli formy działania, która zaczyna być coraz częściej brana pod uwagę przez polskich winiarzy/stowarzyszenia winiarskie;

– wizyty w winiarniach/winnicach pozwoliły zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu enoturystyki (jako istotnego elementu w prowadzeniu gospodarstwa winiarskiego), prowadzenia krzewów winorośli, procesu winifikacji win musujących metodą tradycyjną, produkcji materiału szkółkarskiego.

Produkcja win musujących staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Specjaliści uznają, że polskie warunki są optymalne do produkcji tego typu win. Powołują się tu na przykład angielski, gdzie daje się zauważyć znaczący wzrost produkcji tychże win.

Wyjazd do Szampanii był świetną odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich winiarzy w obszarach związanych z wyrobem win musujących. Wiedza zdobyta przez uczestników podczas wyjazdu studyjnego, z pewnością zostanie wykorzystana w prowadzeniu winnic/winiarni. Pozwoli na znaczące podniesienie jakości produkowanych win oraz oferty enoturystycznej w Polsce.

Sprawozdanie – SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA BRANŻY SEROWARSKIEJ I WINIARSKIEJ

W dniach 5-6.10.2019r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla branży serowarskiej pt. „Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na jakość serów wytwarzanych w warunkach serowarni farmerskiej”. W dniach 11-12.10.2019r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla branży winiarskiej pt. „Podnoszenie jakości produktów winiarskich i enologicznych”. Oba szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu (operacji) pn. „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019.

W każdym ze szkoleń udział wzięło 30 osób (producentów, osób związanych z daną branżą oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej lub winiarskiej (z terenu całej Polski)).

Szkolenie dla serowarów podzielone zostało na część wykładową (pierwszy dzień) i laboratoryjną (drugi dzień). Szkolenie dla winiarzy prowadzone było w formie wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy szkoleń mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy sobą nawzajem, a także ze specjalistami z ich branży, w tym z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zdobyta wiedza niewątpliwie wpłynie na jakość i innowacyjność wytwarzanych przez nich produktów.

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z Sekcją Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


„Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 351 312,50 zł, w tym dofinansowanie – 340 773,12 zł, w tym wkład funduszy europejskich – 296 086,18 zł oraz dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 44 686,94 zł.

Partnerzy projektu: Lider projektu – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Lider jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektowych cykli seminaryjnych. Osoba do kontaktu: Urszula Siembieda, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, tel. 71 320 51 12, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl.

Partner projektu – Gmina Wrocław. W imieniu Gminy projekt realizowało Centrum Kształcenia Zawodowego (wcześniejsza nazwa – Centrum Kształcenia Praktycznego), ul. Strzegomska 49A, 53-611 Wrocław. Partner był odpowiedzialny za rekrutację, ubezpieczenie i dowóz uczniów na zajęcia. Osoba do kontaktu: Maria Piegowska, tel. 71 798 64 25, 71 798 67 00 w. 128, e-mail: maria.piegowska2@wroclawskaedukacja.pl.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu: Rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji, poprzez przygotowanie i realizację w okresie 01.09.2018 – 31.12.2020 r. wysokiej jakości zajęć dydaktycznych dla 555 dzieci i młodzieży w wieku 14-16 lat, umożliwiających im w szczególności podniesienie kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych, rozbudzenie ciekawości poznawczej oraz zapoznanie się ze środowiskiem uczelni.

Zajęcia były przygotowane i realizowane metodą projektową, w cyklach seminaryjnych. Cykl seminaryjny to projekt, na który składa się 12 godzin dydaktycznych (warsztatów/seminariów/laboratoriów) realizowanych w formie spotkań zespołów projektowych, w okresie 2-3 miesięcy, w grupach ok. 15 osobowych, podporządkowanych ustalonemu celowi edukacyjnemu lub badawczemu.

W projekcie wziął udział ponadto pracownik naukowo-dydaktyczny lub przedstawiciel społeczności akademickiej UPWr, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz realizację postawionego celu.

Zadaniem wszystkich prowadzących było rozbudzenie ciekawości poznawczej, stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczestników grup projektowych, inspirowanie do twórczego, innowacyjnego, krytycznego myślenia, rozwijanie zainteresowań i pasji w kierunku nauk przyrodniczych. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem infrastruktury naukowo-badawczej oraz dydaktycznej UPWr, a uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem (i jednocześnie osobistego doświadczenia) naukowego oglądu rzeczywistości.

Cel projektu został zrealizowany w ponad 100%. W projekcie wzięły 584 osoby, dla których zrealizowano 480 godzin zajęć. W odniesieniu do 90% uczestników odnotowano przyrost kompetencji.

Grupa docelowa: uczniowie w wieku 14-16 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław, zainteresowanych udziałem w zajęciach dodatkowych z obszaru nauk przyrodniczych. Zaplanowano udział 555 osób, w tym 333 dziewcząt, 222 chłopców, co odpowiadało strukturze populacji uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych (60% K, 40%M). W projekcie wzięły udział 584 osoby, 432 dziewczęta, 152 chłopców. Struktura płci oddaje faktyczne zainteresowanie udziałem w projekcie.

Istotnymi cechami odbiorców wsparcia były: wiek: 14-16 lat, wykształcenie podstawowe, uczący się w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej oraz ostatniej klasie szkoły podstawowej, wykazujący zainteresowania przyrodnicze lub dopiero poszukujący własnych zainteresowań i określający swoje wartości.

Rekrutacja: Rekrutację do projektu koordynowało w imieniu Gminy Wrocław Centrum Kształcenia Zawodowego (wcześniej Centrum Kształcenia Praktycznego). Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Maria Piegowska, , tel. 71 798 64 25, 71 798 67 00 w. 128, e-mail: maria.piegowska2@wroclawskaedukacja.pl.

Projektowe cykle seminaryjne były realizowane zgodnie z założeniami projektu:

 • w okresie październik – grudzień 2018 r. – 8 cykli seminaryjnych
 • w okresie styczeń – grudzień 2019 r. – 17 cykli seminaryjnych
 • w okresie styczeń – grudzień 2020 r. – 15 cykli seminaryjnych

Zainteresowanych szczegółami harmonogramu oraz udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Urszula Siembieda, tel. 71 320 5408, 726 700 702, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl


„Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów”

Nazwa operacji: Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wartość operacji: 42 125,65 zł

Wartość dofinansowania: 38 220, 65 zł

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie, Slow Food Dolny Śląsk – Convivium

Okres realizacji operacji: 01.09.2018 – 31.10.2018

Cel operacji: Operacja „Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów” realizowana jest w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Celem operacji jest promocja regionalnych wyrobów serowarskich i winiarskich, a także prowadzenie edukacji społecznej nakierowanej na wskazywanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne dla regionu wśród około 1500 mieszkańców Dolnego Śląska.

”Święto Sera i Wina” ma dać możliwość producentom sera i producentom wina wymiany doświadczeń związanych z produkcją lokalnych wyrobów serowarskich i winiarskich w kontekście wzmacniania marki poszczególnych regionów.

W czasie jarmarku swoje produkty przedstawią również lokalni producenci, którym bliska jest filozofia Slow Food, czyli wspieranie tradycyjnej, regionalnej kuchni oraz zdrowych i wolnych od szkodliwej chemii upraw, a także hodowli zwierząt lokalnych producentów, dzięki którym pełniej można odkrywać radość z jedzenia potraw o wiele bardziej smacznych i wartościowych.

Przewidywane wyniki operacji:

 • 22.09.2018 – podczas pierwszego dnia „Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów” zostanie przeszkolonych 70 producentów sera i producentów wina oraz 15 konsumentów i producentów żywności zainteresowanych ruchem Slow Food.
 • 23.09.2018 – około 1500 mieszkańców Dolnego Śląska – głównie z Wrocławia i okolic, weźmie udział w imprezie wystawienniczo – plenerowej (Jarmarku).

W dłuższej perspektywie realizacja operacji pozwoli na nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami sobotnich szkoleń, powstanie formalnych i nieformalnych sieci współpracy oraz na stałą wymianę doświadczeń pomiędzy producentami sera i producentami wina. Wiedza zdobyta podczas szkoleń wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i jakości produkowanych wyrobów, stworzy podłoże do wypracowania nowych marek, smaków, gatunków.

Zwiększy się świadomość nt. zdrowego stylu życia, produktów regionalnych wśród uczestników Jarmarku, co przyczyni się do wzrostu popytu na produkty regionalne, lokalne marki.

Grupa docelowa:

 • Producenci sera i wina z Dolnego Śląska – około 70 os. – członkowie Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych oraz Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie,
 • konsumenci i producenci żywności z Dolnego Śląska zainteresowani ruchem Slow Food – osoby, które cenią zdrowe, regionalne, świeże jedzenie – około 15 osób
 • mieszkańcy Dolnego Śląska – głównie Wrocławia i okolic (w szczególności okolic Pawłowic, Domaszczyna, Ramiszowa, Mirkowa) – dorośli oraz dzieci i młodzież (ok.1500 osób)

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona przez Partnerów operacji.

PROGRAM „Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów” 22.09.2018:

SZKOLENIE „Wady serów dojrzewających i sposoby ich eliminowania w warunkach serowarni farmerskiej” dla Producentów sera z Dolnego Śląska

Część I – wykładowa
9.00-9.15 Powitanie uczestników szkolenia
9.15-10.00 Czynniki kształtujące przydatność technologiczną mleka serowarskiego
10.05-10.50 Jakość mikrobiologiczna mleka surowego i jej wpływ na jakość produktów mleczarskich
10.55-11.40 Wady serów dojrzewających i sposoby ich eliminowania
11.40-11.55 Dyskusja
11.55-12.30 Przerwa na lunch

Część II – ćwiczeniowa

II.A Część mikrobiologiczna – Identyfikacja i charakterystyka bakterii przetrwalnikujących odpowiedzialnych za powstawanie późnych wzdęć serów dojrzewających

Grupa 1 – 12.30-14.00, Grupa 2 – 14.00-15.30

 1. Ćwiczenie 1 – Obserwacja cyklu rozwojowego bakterii przetrwalnikujących na przykładzie rodzaju Bacillus
 2. Ćwiczenie 2 – Charakterystyka mikroskopowa tlenowych i beztlenowych bakterii przetrwalnikujacych na podstawie preparatów przyżyciowych i utrwalonych, barwionych metodą Schaeffera-Fultona
 3. Ćwiczenie 3 – Metody hodowli beztlenowców z rodzaju Clostridium

II.B Część technologiczna – Ocena jakości serów dojrzewających

Grupa 2 – 12.30-14.00, Grupa 1 – 14.00-15.30

 1. Ćwiczenie 1 – Instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w ocenie jakości serów dojrzewających – pokaz
 2. Ćwiczenie 2 – Ocena sensoryczna wybranych gatunków serów dojrzewających ukierunkowana na identyfikację wad jakościowych

Godzina 16.00-16.30 – Podsumowanie i wręczenie świadectw poświadczających udział w szkoleniu.

SZKOLENIE „Wybrane elementy z zakresu uprawy winorośli, winifikacji białego wina oraz obiegu dokumentacji celno-skarbowej w winiarni” dla Producentów wina z Dolnego Śląska

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników szkolenia
10.00 – 11.30 Winifikacja białego wina, metoda sur lie
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.15 Winifikacja białego wina, metoda sur lie
13.15 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 14.15 Przerwa na lunch
14.15 – 15.45 Przygotowanie winnicy do zimowania
15.45 – 16.00 Dyskusja
16.00 – 16.15 Przerwa
16.15 – 17.00 Obieg dokumentacji celno–skarbowej w winiarni
17.00 – 17.15 – Dyskusja

SZKOLENIE „Strategia konsumpcji, produkcji (w tym upraw, hodowli i przetwórstwa) oraz marketingu i promocji dolnośląskich produktów żywnościowych zgodnych z filozofią i zasadami ruchu Slow Food oraz programem „Wiedza o jedzeniu (WOJ)” dla Konsumentów i producentów żywności z Dolnego Śląska 16.00-16.15 Powitanie uczestników szkolenia
16.15-17.45 Obecność produktów i osób w ruchu Slow Food
17.45-18.00 Przerwa
18.00-18.45 Przepisy i zastosowanie oznaczeń w Slow Food
18.15-19.00 Dyskusja

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Sekcją Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia-wyjazdy studyjny partnerów KSOW”

Nazwa operacji: „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia – wyjazd studyjny partnerów KSOW”

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Okres realizacji operacji: 01.05.2018 – 31.10.2018 r.

Wartość operacji: 79 820,19 PLN

Wartość dofinansowania operacji: 79 820,19 PLN

Cel operacji: Operacja realizowana jest w ramach PROW 2014-2020 Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Głównym celem operacji jest udział 18-osobowej grupy partnerów KSOW bądź przedstawicieli partnerów KSOW, potencjalnych członków grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”, działającej na rzecz innowacji w wyjeździe studyjnym do Francji mającym na celu wypracowanie podstaw wprowadzania innowacji w województwie dolnośląskim.

Cele szczegółowe operacji:

 • Zacieśnienie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja potencjalnych partnerów KSOW.
 • Podniesienie wiedzy w zakresie rozwiązań proceduralnych w obszarze opracowywania i wdrażania znaku towarowego przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich,
 • Zapoznanie się ze sposobem wdrożenia i działania regionalnego systemu jakości lokalnych produktów żywnościowych na przykładzie systemu La Nouvelle Agriculture® przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich.
 • Podniesienie przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich wiedzy w zakresie interakcji w procesie certyfikacji żywności pomiędzy: 1) producentami i 2) władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”.

Przewidywane wyniki operacji:

 • Poszerzenie wiedzy 18 osób w zakresie stosowanych rozwiązań proceduralnych w zakresie opracowania i wdrożenia znaku jakości oraz wstępne rozpoznanie wybranych interakcji pomiędzy: 1) producentami i 2)władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”
 • Udział 18 osób w spotkaniach z podmiotami uczestniczącymi w procesie opracowania i wdrożenia systemu jakości żywności (znaku towarowego)
 • Minimum 7 spotkań z podmiotami uczestniczącymi w systemie certyfikacji
 • Udział 18 osób w wyjeździe studyjnym, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z możliwością wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich z użyciem narzędzia jakim jest działanie „Współpraca”

Wyjazd studyjny przyczyni się do nawiązania współpracy z Cooperativa Terrena – jednostką zarządzającą francuskim systemem certyfikacji jakości żywności La Nouvelle Agriculture Ò, co pozwoli na przeniesienie dobrych praktyk do Polski. Wyjazd studyjny umożliwi zacieśnienie współpracy pomiędzy reprezentantami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego w woj. dolnośląskim co być może wpłynie na zawiązanie się grupy operacyjnej na rzecz innowacji.

Grupa docelowa:

18 osób z województwa dolnośląskiego, będących partnerami KSOW lub reprezentantami partnerów KSOW, w tym:

1.przedstawiciele sektora publicznego,

2.przedstawiciele sektora prywatnego,

3.przedstawiciele organizacji pozarządowych

Są to osoby zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich i rozwojem regionalnym, poprzez wdrażanie innowacji, a dodatkowo mogą być potencjalnymi członkami grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.

Uczestnikami wyjazdu będą osoby z następujących (5 różnych) kategorii:

 1. rolnicy
 2. jednostki naukowe oraz uczelnie – Uniwersytet Przyrodniczy
 3. przedsiębiorcy
 4. podmioty świadczące usługi doradcze
 5. przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Sprawozdanie z wyjazdu:

W dniach 8 – 12.10.2018 r. odbył się wyjazd studyjny partnerów KSOW do spółdzielni rolniczej TERRENA we Francji. Wyjazd był realizowany w ramach projektu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia – wyjazd studyjny partnerów KSOW” realizowanego w ramach PROW 2014-2020 Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Głównym celem projektu był udział 18-osobowej grupy partnerów KSOW bądź przedstawicieli partnerów KSOW, potencjalnych członków grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”, działającej na rzecz innowacji w wyjeździe studyjnym do Francji, która poprzez udział w wyjeździe studyjnym wypracuje podstawy wprowadzania innowacji w województwie dolnośląskim.

Uczestnikami wyjazdu byli: rolnicy, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedsiębiorcy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Spółdzielnia rolnicza TERRENA, do której zorganizowano wyjazd studyjny zrzesza rolników – producentów żywności oraz jest jednocześnie twórcą i operatorem znaków jakości w tym marki La Nouvelle Agriculture®.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznać:

 • zasady funkcjonowania i organizacji wdrażania marki La Nouvelle Agriculture®
  w Cooperative TERRENA
 • proces wdrażania znaku (marki) przez rolników i pracowników TERRENA z punktu widzenia technicznego i naukowego
 • model certyfikacji, oznakowania będący alternatywą produkcji ekologicznej, którym jest La Nouvelle Agriculture®.

Pierwszy dzień wyjazdu i część drugiego dnia były przeznaczone na dojazd do miejsca docelowego Ancenis/Angers.

Drugiego dnia (9.10.2018 r.) uczestnicy wyjazdu poznali zasady funkcjonowania modeli partnerstwa międzynarodowego  w Spółdzielniach Rolniczych we Francji oraz zapoznali się z wykładem na temat: „Działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR w województwie dolnośląskim. Tworzenie i organizacja grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”

Podczas trzeciego dnia (10.10.2018 r.) uczestnicy mieli okazję zobaczyć:

 • prezentację grupy TERRENA (operator znaku)
 • funkcjonowanie Spółdzielni Rolniczej TERRENA
 • prezentację znaku Paysan Breton.
 • prezentację działalności La Nouvelle Agriculture®
 • prezentację badań naukowych i rozwoju – Program Innovation TERRENA
 • prezentację programu : Dolny Śląsk –„Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”,

Dodatkowo tego dnia odbyła się wizyta w Młynie EVELIA, gdzie poznano proces produkcji marki La Nouvelle Agriculture®

Czwarty dzień (11.10.2018 r.) związany był w większości z wizytami w gospodarstwach rolnych. Tym samym zrealizowano wizytę w gospodarstwie hodowli bydła – marki La Nouvelle Agriculture®  oraz wizytę w gospodarstwie rolnym produkcji zbóż marki La Nouvelle Agriculture® a także wizytę w sklepie spożywczym grupy TERRENA – ECONOMAT, gdzie poznano więcej produktów marki La Nouvelle Agriculture® oraz zapoznano się z zasadami dystrybucji produktów TERRENA i marki La Nouvelle Agriculture®

Nastąpiło również podsumowanie wizyty studyjnej z przedstawicielami grupy TERRENA dotyczących marki La Nouvelle Agriculture® i prezentacja produktów pochodzących od dolnośląskich producentów (m.in. „Smaki Dolnego Śląska”, „Zielona Dolina”) połączona z degustacją tych produktów.

Piątego dnia (12.10.2018 r.) przeprowadzono podsumowanie wyjazdu po stronie polskiej, wśród uczestników wyjazdu studyjnego i omówiono możliwości wdrożenia w Polsce innowacyjnych rozwiązań poznanych podczas wizyty studyjnej, poprzez założenie grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.

Dzięki realizacji wyjazdu studyjnego udało się również zrealizować cele szczegółowe projektu tj.

 • Zacieśnienie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja potencjalnych partnerów KSOW.
 • Podniesienie wiedzy w zakresie rozwiązań proceduralnych w obszarze opracowywania i wdrażania znaku towarowego przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich,
 • Zapoznanie się ze sposobem wdrożenia i działania regionalnego systemu jakości lokalnych produktów żywnościowych na przykładzie systemu La Nouvelle Agriculture® przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich.
 • Podniesienie przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich wiedzy w zakresie interakcji w procesie certyfikacji żywności pomiędzy: 1) producentami i 2) władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl


„Czas na zawodowców”

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja;
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Tytuł projektu: „Czas na zawodowców”.

Okres realizacji projektu: 2018.04.01 – 2019.08.31

Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nazwy zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych.
Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.
Projekt powinien z założenia polepszyć sytuację absolwentów szkół zawodowych regionu na rynku pracy, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy.
Dodatkowo projekt ma na celu zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne.

Grupa docelowa: 1935 uczniów (678K i 1257M) oraz 160 nauczycieli (120K i 40M) z dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląskiego.

Całkowita wartość projektu: 7 236 537,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 874 710,15 zł

Partnerzy projektu: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Nazwa operacji: „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie i Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych.

Okres realizacji operacji: 01.05.2018 – 30.09.2018 r.

Wartość operacji: 167 411, 78 zł

Cel operacji: Operacja realizowana w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Głównym celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi producentami sera i producentami wina a producentami z Moraw w przypadku winiarzy i Tyrolu w przypadku serowarów. W wyjazdach studyjnych wezmą również udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących producentów – umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami uczelni, stowarzyszeń oraz zagranicznymi partnerami.

Przewidywane wyniki operacji:

 • udział 25 polskich producentów wina oraz 3 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wyjeździe studyjnym na Morawy (Czechy) w dniach 21.06 – 23.06.2018
 • udział 35 polskich producentów sera oraz 3 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wyjeździe studyjnym do Tyrolu (Austria) w dniach 02.07. – 06.07.2018

Dzięki zaplanowanym działaniom ich uczestnicy poznają dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie produkcji, marketingu i sprzedaży. Wyjazdy studyjne przyczynią się do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi producentami, przedstawicielami Uczelni oraz innymi podmiotami (np. instytucjami badawczymi, stowarzyszeniami).

Grupa docelowa:

 • producenci wina z min. 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i małopolskiego; 25 osób,
 • producenci sera z min. 6 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego; 35 osób,
 • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 6 osób (3 osoby zajmujące się branżą winiarską i 3 osoby zajmujące się branżą serowarską.

Producenci wina i producenci sera to członkowie stowarzyszeń, które zrzeszają w swych szeregach osoby deklarujące realizowanie celów organizacji. Pozostałe osoby to pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, które zajmują się rozwojem branży winiarskiej oraz osoby zajmujące się rozwojem branży serowarskiej.

Rekrutacja:

 • Rekrutację uczestników wyjazdów studyjnych przeprowadzą partnerzy projektu, którzy są partnerami KSOW.
 • Rekrutacja na wyjazd studyjny na Morawy dla branży winiarskiej, który odbędzie się 21-23.06.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie wśród producentów wina, https://www.facebook.com/WinniceDolnoslaskie/
 • Rekrutacja na wyjazd studyjny do Tyrolu dla branży serowarskiej, który odbędzie się 02-06.07.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych wśród producentów sera, http://www.serowarzy.pl/
 • Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, rozmowy telefonicznej.

Terminy wyjazdów: 21-23.06.2018 – producenci wina, 02-06.07.2018 – producenci sera.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Sekcją Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Nauka – praktyce, praktyka – nauce”

Nazwa operacji -„Nauka – praktyce, praktyka – nauce”

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, było przeprowadzenie seminariów, mających wypromować i wspomóc tworzenie sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Celem operacji było ułatwienie nawiązywania kontaktów branżowych oraz przedstawienie narzędzi do nawiązywania współpracy, co zostało zrealizowane w wyniku realizacji 4 dwudniowych seminariów; każde z nich było dedykowane branży: winiarskiej (18.07-19.07.2017 r.), ogrodniczo-sadowniczej (05.09-06.09.2017 r.), hodowców roślinnych (07.09-08.09.2017 r.), przetwórców ziemniaka (27.09-28.09.2017 r.). Zarówno seminaria, jak i opracowany materiał informacyjny, umożliwiły transfer wiedzy na temat tworzenia zespołów do współpracy na linii nauka-biznes, a w szczególności na temat roli uczelni w tworzeniu innowacji oraz aspektów formalnoprawnych przy nawiązywaniu współpracy.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym UPWr oraz uczenia się od siebie nawzajem, wymiany fachowej wiedzy pomiędzy różnymi grupami beneficjentów (producenci rolni, przedstawiciele ODR, przedstawiciele uczelni), co przyczynić się może do zwiększenia wydajności, poprawy jakości oraz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego. Podczas seminariów prezentowano i promowano innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki w rolnictwie.

W ramach realizacji operacji zrealizowano następujące wskaźniki:

 • liczba osób biorących udział w seminarium: 160,
 • wzrost świadomości dotyczącej sieci współpracy i innowacji u co najmniej 75% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym u 90% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia biznesplanów u 75% uczestników,
 • zmotywowanie do nawiązania współpracy u 30% uczestników.

Seminaria przyczyniły się do zwiększenia poziomu wiedzy w zakresie: sieci współpracy i innowacji w poszczególnych branżach objętych operacją, innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia biznesplanów. Udział w seminariach oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami branży, zwiększył u uczestników poziom motywacji do nawiązania współpracy. U większości uczestników wiedza zdobyta w trakcie seminariów zostanie przez nich wykorzystana w pracy zawodowej. Osiągnięte efekty przyczyniają się do realizacji celów rozwojowych obszarów wiejskich wyrażonych w KSOW i PROW.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„Piastowski Ekoogród – zajęcia w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach w celu edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego”.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania: „Piastowski Ekoogród – zajęcia w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach w celu edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego”.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 46 531,55 zł

Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 29 530 zł

Okres realizacji zadania: 01.03.2018 – 31.12.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych obejmujących tematykę ekologiczną i ochrony środowiska oraz podniesienie świadomości w tym zakresie wśród uczestników zajęć. W ramach projektu będą realizowane zajęcia obejmujące tematykę związaną z 3 porami roku: wiosną, latem, jesienią. W czasie zajęć będą prezentowane ekologiczne metody uprawy, ochrony, zbioru oraz przygotowania do spożycia.

Grupa docelowa:
• Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych z Dolnego Śląska.

Rekrutacja:
• Rekrutacja nastąpi poprzez wysyłkę mailowych zaproszeń do udziału w projekcie do szkół podstawowych z Dolnego Śląska,
• Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową.

Terminy warsztatów:
• 23-26.04.2018r.
• 11-14.06.2018r.
• 17-20.09.2018r.
• 29.10.2018r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl