Projekty

W pełni darmowe lub częściowo odpłatne szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, publicznych źródeł krajowych i innych.

„Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nazwa operacji: „Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej”.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Serowarów Rzemieślniczych, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, SEROWAR s.c. Edyta Kardaszewicz, Jakub Krężel

Okres realizacji operacji: 01.06.2010 – 31.10.2021 r.

Wartość operacji:  546 650, 96 zł

Cel operacji: Operacja realizowana w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cele operacji:

 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej, a także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z zakresu produkcji sera poprzez udział w siedmiodniowym wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w 2020 r.
 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej, a także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z zakresu produkcji sera poprzez udział w siedmiodniowym wyjeździe studyjnym do Francji w 2021 r.
 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej podczas udziału w pilotażowym cyklu szkoleń dla zawodu serowara farmerskiego w okresie listopad 2020 – wrzesień 2021 podczas 10 szesnastogodzinnych zjazdów szkoleniowych

Przewidywane wyniki operacji:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 17 producentami sera, osobami związanymi z branżą serowarską i/lub osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej, podczas siedmiodniowego wyjazdu studyjnego do Hiszpanii
 • Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 17 producentami sera, osobami związanymi z branżą serowarską i/lub osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej, podczas siedmiodniowego wyjazdu studyjnego do Francji
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie serowarstwa farmerskiego wśród 15 producentów sera, osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej podczas pilotażowego cyklu szkoleń w ramach kwalifikacji Serowara Farmerskiego 
 • Nawiązanie współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi producentami sera, a także pomiędzy producentami sera a pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, służącej zarówno stałej wymianie wiedzy i doświadczeń, jak również podejmowaniu wspólnych działań i inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Dzięki zaplanowanym działaniom uczestnicy operacji zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą wykorzystywać w swojej pracy, co może wpłynąć na powstanie nowych marek, smaków i gatunków sera, rozszerzenie dotychczasowej działalności oraz do wprowadzenia poznanych innowacji we własnej działalności serowarskiej. Uczestnictwo w cyklu szkoleń pozwoli uczestnikom na podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie serowarstwa farmerskiego na skalę dotąd niespotykaną na polskim rynku edukacyjnym.  Realizacja operacji przyczyni się ponadto do nawiązania nowych kontaktów i współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi producentami oraz przedstawicielami świata nauki, co w dalszej perspektywie będzie służyło stałej wymianie wiedzy i doświadczenia, promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Grupa docelowa:

Wyjazd studyjny do Hiszpanii:

– 15 producentów sera , osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej

– 2 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (osoby, które zajmują się rozwojem branży serowarskiej)

Wśród ww. grupy znajdują się reprezentanci następujących województw: województwo dolnośląskie (co najmniej 3 osoby), województwo wielkopolskie (co najmniej 3 osoby), województwo zachodniopomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo kujawsko-pomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo mazowieckie (co najmniej 3 osoby)

Wyjazd studyjny do Francji:

– 15 producentów sera , osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej

– 2 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (osoby, które zajmują się rozwojem branży serowarskiej)

Wśród ww. grupy znajdują się reprezentanci następujących województw: województwo dolnośląskie (co najmniej 3 osoby), województwo wielkopolskie (co najmniej 3 osoby), województwo zachodniopomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo kujawsko-pomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo mazowieckie (co najmniej 3 osoby)

Szkolenia:

15 producentów sera, osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej z województwa dolnośląskiego (co najmniej 2  osoby),województwa wielkopolskiego (co najmniej 2 osoby), województwa zachodniopomorskiego (co najmniej 2 osoby),  województwa kujawsko-pomorskiego (co najmniej 2 osoby), województwa mazowieckiego (co najmniej 2  osoby), którzy będą uczestniczyli w pełnym cyklu szkoleń.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


„Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”

„Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020

Beneficjent wiodący: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V., Kurze Straße 8
01920 Nebelschütz OT Miltitz, www.csb-miltitz.de/

Partner projektu: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, www.upwr.edu.pl/

Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021

Wartość projektu ogółem:  922 140,68 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

Celem projektu jest powiązanie w ramach sieci, kwalifikowanie i rozwój ofert edukacyjnych i działań w celu uwrażliwienia szerokiej opinii publicznej w Euroregionie Nysa na zrównoważone żywienie.

Dzięki temu ma zostać wniesiony wkład do poprawy świadomego i zdrowego stylu życia ludzi.

Cele szczegółowe projektu:

– utworzenie transgranicznego gremium, składającego się z przedstawicieli edukacji, nauki, gospodarki, polityki, w celu dalszej realizacji tematyki zrównoważonego żywienia jako ważnej sprawy społecznej

– poprawa ofert edukacyjnych nt. zdrowego żywienia dla uczniów wybranych klas i typów szkół w zakresie tematyki zdrowego żywienia

– stworzenie warunków do udostępnienia ofert i działań w zakresie tematyki zrównoważonego żywienia różnym grupom społecznym

W projekcie realizowanych będzie pięć działań:

 • Analiza i ewaluacja sytuacji w zakresie tematyki „zrównoważonego żywienia” na obszarze Saksonii i Dolnego Śląska oraz działania informacyjno – promocyjne
 • Budowa i rozbudowa centralnych miejsc edukacji na Dolnym Śląsku i w Saksonii zajmujących się głównie „zrównoważonym żywieniem” (ośrodki edukacji w Hoyerswerdzie i w Radomierzu)
 • Budowa interdyscyplinarnej sieci współpracy w zakresie tematyki „zrównoważonego żywienia” z zagadnieniami głównymi „transfer wiedzy”, „nauka” i „gospodarka” pomiędzy instytucjami z Saksonii i Dolnego Śląska
 • Opracowanie wspólnych, dostosowanych do planów nauczania materiałów edukacyjnych nt. „zrównoważonego żywienia” oraz faza pilotażowa tematycznych dni projektowych
 • Budowa i test internetowej platformy edukacyjnej nt. „zrównoważonego żywienia”

„Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku”

Nazwa operacji: „Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku”

Operacja „Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła mięsnego na Dolnym Śląsku” realizowana jest w ramach umowy zawartej pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Okres realizacji operacji: 01.06.2019 – 31.10.2019 r.

Wartość operacji: 110 000,00 zł

Wartość dofinansowania operacji: 110 000,00 zł

Cel operacji: Operacja realizowana jest w ramach PROW 2014-2020 Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Głównym celem operacji (wyjazdu studyjnego) jest udział 12-osobowej grupy partnerów KSOW bądź potencjalnych partnerów KSOW  w wyjeździe studyjnym do Francji, która poprzez uczestnictwo w wyjeździe studyjnym wypracuje podstawy wprowadzania innowacji dotyczącej hodowli bydła mięsnego w województwie dolnośląskim. Skład grupy będzie zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na rzecz innowacji.

Przewidywane wyniki operacji:

 1. Wprowadzenie i adaptacja poznanych innowacji w zakresie produkcji bydła na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
 2. Nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi hodowcami bydła, przedstawicielami uczelni, doradcami rolniczymi i przedsiębiorcami co może przyczynić się zawiązania trwałej współpracy na rzecz wprowadzania innowacji w zakresie produkcji hodowli mięsnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
 3. Nawiązanie współpracy z francuskimi gospodarstwami i organizacjami hodowlanymi, co pozwoli na przeniesienie dobrych praktyk na obszar województwa dolnośląskiego
 4. 12 osób, które dzięki wyjazdowi studyjnemu zapoznają się z możliwością wdrażania innowacyjnych rozwiązań w hodowli bydła oraz możliwości w ramach działania „Współpraca” co może przyczynić się do zawiązania trwałej współpracy na rzecz wprowadzania innowacji na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
 5. 6 wizyt studyjnych we francuskich jednostkach związanych z branżą bydła mięsnego: gospodarstwach hodowlanych, organizacjach hodowlanych oraz stacji seksowania nasienia
 6. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy reprezentują 4 kategorie podmiotów (przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, doradcy rolniczy)
 7. Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi a francuskimi hodowcami bydła mięsnego

Grupa docelowa:

Grupę docelową operacji stanowi 12 osób z województwa dolnośląskiego, którzy są partnerami KSOW, reprezentantami partnerów KSOW lub potencjalnymi partnerami KSOW reprezentującymi następujące kategorie podmiotów:

 1. rolnicy
 2. jednostki naukowe – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. przedsiębiorcy
 4. podmioty świadczące usługi doradcze

Grupa docelowa będzie miała skład zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rekrutacja:

Uwaga! Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazd studyjny do Francji.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy osoby z woj. dolnośląskiego reprezentujące następujące kategorie podmiotów:

 • rolnicy
 • jednostki naukowe
 • przedsiębiorcy
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Karty zgłoszenia można przesłać do dnia 27.08.2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: jan.twardon@upwr.edu.pl lub dostarczyć osobiście na do Centrum Kształcenia Ustawicznego (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pokój nr 319, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Termin wyjazdu: 15-21.09.2019r. UWAGA! Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od UPWr.

Jednocześnie informujemy, że wśród uczestników wyjazdu muszą znaleźć się przedstawiciele wszystkich powyżej wymienionych podmiotów, co będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Karta zgłoszenia_wyjazd studyjny

UWAGA! Prosimy o wpłatę kaucji po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym. (Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana w dniu 30.08.2019 r. na adres mailowy podany w Karcie Zgłoszenia).

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU:

W ramach operacji pn.” Wołowina z Zielonej Doliny – tworzenie  sieci na rzecz współpracy dotyczącej hodowli bydła  mięsnego na Dolnym Śląsku” organizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019,  w dniach 15-21 września 2019 roku odbył się wyjazd  studyjny do  Francji.

W skład grupy uczestników weszli hodowcy bydła mięsnego, przedsiębiorcy, przedstawiciel DODR oraz naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wszystkie osoby z tego zespołu są zaangażowane w hodowlę bydła mięsnego w obszarze odpowiadającym ich kwalifikacjom i zatrudnieniu.

Realizacja operacji umożliwiła podniesienie poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń  z hodowcami i organizacjami hodowlanymi  bydła mięsnego ras Limousien i Charolais we Francji. Wybrano ten rejon wizyty, ponieważ we Francji wyhodowano wymienione rasy i kraj ten ma największe w świecie osiągnięcia w postępie hodowlanym i organizacyjnym tych zwierząt. Uzasadnieniem realizacji w/w projektu jest niski poziom hodowli bydła mięsnego i brak systemu organizacji jej prowadzenia na terenie Dolnego Śląska jak również w całej Polsce. Nie ma w Polsce organizacji, która kompleksowo zajmuje się hodowlą bydła mięsnego. A takie istnieją od bardzo dawna we Francji. Zrealizowany wyjazd studyjny pokazał uczestnikom jak powinna być prawidłowo  prowadzona hodowla bydła mięsnego i jej organizacja na terenie Dolnego Śląska.

Realizacja programu została podzielona na dwie  części. Podczas dwóch pierwszych dni, w których odbywały się wizyty studyjne uczestnicy zapoznani zostali z zagadnieniami dotyczącymi rasy Limousin, natomiast w następnych trzech dniach rasy Charolais oraz produkcji zarodków in vivo, in vitro, a także produkcji nasienia buhajów. W każdej części programu zrealizowano wizyty studyjne w dwóch organizacjach hodowlanych oraz w dwóch gospodarstwach hodowlanych, jak  również w stacji produkcji zarodków oraz stacji produkcji nasienia.

Pierwszy dzień wizyt studyjnych: 16. 09. 2019 r.

Wizyta studyjna w ośrodku France Limousin  Selection (FSL). Przedstawiono następujące zagadnienia: organizację hodowli rasy Limousin, cele selekcji i narzędzia oceny reproduktorów, kwalifikacje reproduktorów i postęp genetyczny, badania i rozwój: wykorzystanie genomiki i zagadnienia na przyszłość. Po części teoretycznej nastąpiło zwiedzanie stacji oceny indywidualnej buhajków.

W drugiej części dnia nastąpił wyjazd do stacji CREALIM w miejscowości Moussours, która zajmuje się  oceną reproduktorów na cechy matczyne. Zapoznano uczestników z programem wykorzystania markerów do praktycznej oceny wartości hodowlanej samców i samic rasy Limousin. W trakcie wizyty omówiono teoretyczne  i praktyczne aspekty oceny buhajów oraz ich potomstwa pod kątem przydatności do rozrodu. Omówiono także zasady żywienia i utrzymania zwierząt.

Drugi dzień wizyt studyjnych: 17. 09. 2019 r.

W drugim dniu wizyt studyjnych uczestnicy na przykładzie dwóch gospodarstw hodowlanych, produkujących bydło rzeźne w tym regionie,  zostali zapoznani z głównymi systemami produkcji mięsa.

Pierwsza wizyta odbyła się na fermie Pana Pierre ROY w Correze. Ferma produkuje wołowinę w systemie  „cielęta pod matką”  Jest to specyficzny system dla rasy Limousin. Cielęta karmione są tylko mlekiem matki. Po tym okresie kierowane są na ubój. Ten rodzaj mięsa nazywa się „białym mięsem” i jest ono bardzo drogie. Cała produkcja związana jest z wcześniejszymi zamówieniami konsumentów. W ramach wizyty przedstawiono system utrzymania zwierząt, żywienia, sposób doboru buhai (nasienia), sposób prowadzenia hodowli oraz metody wyceny i sprzedaży tych zwierząt.

W drugiej części dnia odbyła się wizyta studyjna na fermie GAEC  LEMASSON, która stosuje system hodowli i opasu bydła rasy Limousin poprzez 100% inseminację samic. Jest to obecnie jedna z czołowych ferm hodowli rasy Limousin w systemie utrzymania aż do „ciężkich opasów”. Ważny aspekt wizyty to „nietypowy” w warunkach krajowych system własnościowy – spółka rodzinna o długoletnich tradycjach. W stadzie prowadzona jest silna selekcja, wszystkie zwierzęta podlegają ocenie genomowej, ze stada w którym się urodziły trafiają do programu rodowodowego rasy Limousin, a buhaje są wiodącymi w kraju. Ciekawy jest również system wyceny zwierząt. Właściciel otrzymuje jeszcze przed sprzedażą wycenę poszczególnych sztuk (w tym wartość tuszy). Zwierzęta na tej fermie utrzymywane są w zabytkowych obiektach, w których hodowla bydła mięsnego prowadzona jest od 150 lat.

Trzeci dzień wizyt studyjnych: 18. 09. 2019 r.

W trzecim dniu wizyty rozpoczęto realizację programu dotyczącego organizacji hodowli bydła rasy Charolais we Francji.

W godzinach przedpołudniowych odbyła się wizyta studyjna na fermie Pana Antonie Charrier, administratora Charolais Univers, która prowadzi hodowlę bydła w systemie pastwiskowo-kwaterunkowym do odsadzania cieląt (odsadki). Na fermie przedstawiono zasady hodowli, doboru i żywienia zwierząt. Ferma jest jedną z najlepszych w kraju i prowadzi również działalność edukacyjną w celu poszerzania wiedzy i popularyzowania hodowli bydła. Bardzo ważną częścią wizyty było zapoznanie się ze sposobem prowadzenia upraw paszowych i pastwisk z uwzględnieniem zmian klimatycznych (coraz dłuższe i cięższe susze), co bardzo zainteresowało polskich hodowców.

Podczas wizyty studyjnej na drugiej farmie przedstawiono sposób prowadzenia gospodarstwa, selekcji i żywienia zwierząt rasy Charolais utrzymywanych głównie w systemie intensywnym do opasów. Dodatkowo ferma ta hoduje także inne rasy bydła, w tym bydło mleczne. Taka dywersyfikacja hodowli bydła o różnym typie użytkowania pozwala na optymalizację zysków oraz zmniejszenie ryzyka spadku i zmiany zainteresowania  na rynku konsumenckim. Dodatkową wartością wizyty na tej fermie było pokazanie typowego dla Francji systemu własności, czyli spółka rolnicza.  Taki system opiera się na współpracy i specjalizacji rolników w różnych kierunkach (hodowla, odchów, produkcja pasz) oraz dokonywanie wspólnych zakupów i brania kredytów.

Czwarty dzień wizyt studyjnych: 19. 09. 2019 r.

W czwartym dniu zrealizowane zostały dwie wizyty studyjne.

Pierwsza wizyta miała miejsce w stacji produkcji zarodków in vivo  i  in  vitro należącej do Spółdzielni Evolution. Omówiono zagadnienia związane z transferem zarodków, celem, metodami i wynikami tego zabiegu.

Druga wizyta miała miejsce w organizacji Charolais Univers, a także w stacji produkcji nasienia buhajów Programu Charolais Univers w BLAIN.

Wieczorem odbyło się seminarium dla uczestników wyjazdu, podczas którego prof. Jan Twardoń przedstawił prezentację programu: Działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR w województwie dolnośląskim. Tworzenie i organizacja grup operacyjnych w ramach  działania „Współpraca”. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe dotyczące tego zagadnienia.

Piąty dzień wizyt studyjnych: 20.09.2019 r.

Podczas pierwszej wizyty która miała miejsce w siedzibie Spółdzielni EVOLUTION, dokonano prezentacji programu hodowli i selekcji rasy Charolias oraz przedstawiono dokumenty wymagane w prowadzeniu hodowli.

W godzinach popołudniowych odbyła się druga wizyta  w stacji produkcji i seksowania nasienia w tej stacji.

Odbył się również pokaz (na żywo) pobierania nasienia od kilku buhajów tej stacji. Zaprezentowane zostały również laboratoria badania nasienia, jego obróbki, konserwacji i magazynowania.

Podsumowując wyjazd studyjny do Francji, należy go uznać za bardzo pożyteczny i spełniający oczekiwania uczestników. Osoby prowadzące prezentacje, zwiedzanie ferm, pokaz laboratoriów, były bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Uczestnicy wyjazdu wykazywali na wszystkich spotkaniach duże zainteresowanie poruszaną tematyką, zadawali wiele pytań i dzielili się własnymi doświadczeniami. Pozyskaną z wyjazdu wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać we własnych działaniach. Efekty wyjazdu będą widoczne w najbliższych miesiącach. Powstała bowiem inicjatywa utworzenia grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI).

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nazwa operacji: „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie

Okres realizacji operacji: 01.06.2019 – 30.10.2019 r.

Wartość operacji: 431 223,29 zł

Cel operacji: Operacja realizowana w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cele operacji:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 28 producentami sera i osobami związanymi z branżą serowarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej, podczas sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Włoch dla serowarów
 • Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 40 producentami wina i osobami związanymi z branżą winiarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży winiarskiej, podczas pięciodniowego wyjazdu studyjnego do Szampanii dla winiarzy
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji sera wśród około 30 producentów sera i osób związanych z branżą serowarską podczas dwudniowych szkoleń specjalistycznych
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji i marketingu wina wśród około 30 producentów wina i osób związanych z branżą winiarską podczas dwudniowych szkoleń specjalistycznych

Przewidywane wyniki operacji:

 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu techniki produkcji wina i innowacyjnych rozwiązań w branży winiarskiej u 40 producentów wina i przedstawicieli branży winiarskiej w tym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu techniki produkcji sera i innowacyjnych rozwiązań w branży serowarskiej u 28 producentów sera i przedstawicieli branży serowarskiej w tym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dzięki zaplanowanym działaniom uczestnicy operacji zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą wykorzystywać w swojej pracy, dzięki czemu powstaną nowe marki, gatunki, smaki serów i win. Realizacja operacji przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów i współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi producentami oraz przedstawicielami świata nauki, co w dalszej perspektywie będzie służyło stałej wymianie wiedzy i doświadczenia, promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Grupa docelowa:

Wyjazd studyjny:

 • producenci wina, osoby związane z branżą winiarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej: 37 osób,
 • producenci sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej: 26 osób,
 • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 5 osób (3 osoby podczas wyjazdu do Szampanii i 2 osoby podczas wyjazdu do Włoch).

Szkolenia specjalistyczne:

 • producenci wina, osoby związane z branżą winiarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej: 30 osób,
 • producenci sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej: 30 osób.

Rekrutacja:

Rekrutacja na wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne wśród polskich producentów wina zostanie przeprowadzona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie.

Rekrutacja na wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne wśród polskich producentów sera zostanie przeprowadzona przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uwaga! Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu rekrutacji na dwudniowe specjalistyczne szkolenia dla branży serowarskiej organizowane w ramach projektu (operacji) pn. „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” realizowanej ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej.

Tematyka szkolenia: Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na jakość serów wytwarzanych w warunkach serowarni farmerskiej.

Program szkolenia

Termin szkolenia: 5-6.10.2019r.

Ilość miejsc: 30

Karty zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 25.09.2019 r. na adres e-mail: cku@upwr.edu.pl


Karta Zgłoszenia_producenci sera


Jednocześnie informujemy, że wśród uczestników szkolenia specjalistycznego muszą znaleźć się przedstawiciele minimum 4 województw.

O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń i parytet województwa.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia nocleg i wyżywienie.

Rekrutacja na dwudniowe specjalistyczne szkolenia dla branży winiarskiej organizowane w ramach projektu (operacji) pn. „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” realizowanej ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019 prowadzona jest przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie (W celu zapisu na szkolenie prosimy o kontakt mailowy na winnice.dolnoslaskie@gmail.com)

Tematyka szkolenia: Podnoszenie jakości produktów winiarskich i enologicznych

Termin szkolenia: 11-12.10.2019r.

Ilość miejsc: 30

Program szkolenia

Terminy wyjazdów studyjnych:

03.07.-07.07.2019 r. (wyjazd dla producentów wina), 1-06.07.2019 (wyjazd dla producentów sera)

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Włoch (przez Szwajcarię, Austrię):

W dniach 01-06 lipca 2019 roku odbył się wyjazd studyjny producentów sera i przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Głównym celem wyjazdu było podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 28 producentami sera i osobami zainteresowanymi branżą serowarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej podczas 6-dniowego wyjazdu studyjnego do Szwajcarii i Włoch.

Mając na uwadze profil i wielkość prowadzonych przez uczestników wyjazdu serowarni, przygotowany i zrealizowany program obejmował: 1 dużą serowarnię, 3 średnie i 4 małe oraz 1 dojrzewalnię serów. W przewadze zaplanowano głównie małe i średnie zaplecza (7 serowarni), a także możliwość zwiedzanie zakładu realizującego produkcję tradycyjnych serów Parmezan w dużej skali przemysłowej. Ważnym punktem było również zwiedzanie dojrzewalni serów, która współpracuje z wieloma okolicznymi serowarniami i prowadzi jedynie ostatni etap produkcji tj. dojrzewanie ok. 120 różnych rodzajów serów. Przyjęcie w przyszłości takiego rozwiązania przez polskich producentów serów farmerskich, daje możliwość stworzenia szerokiej oferty handlowej, wzmacniającej pozycję rynkową tego środowiska.

Wśród odwiedzonych serowarni znalazły się:

1) La Maison Du Gruyere – producent szwajcarskiego sera Gruyere – wytwórnia zajmująca się produkcją dwóch sztandarowych wysokodogrzewanych, twardych serów szwajcarskich takich jak: Emmentaler i Gryjer. Jednostka doskonale łączy działalność produkcyjną z promocją serów szwajcarskich. Przy zakładzie funkcjonuje bardzo dobrze zorganizowane centrum edukacyjne, które poprzez przygotowaną ekspozycję wprowadza odwiedzających w historię serowarstwa szwajcarskiego, a także tajniki produkcji sera. Muzeum Gruyère to miejsce wręcz stworzone dla miłośników sera. Poziom szczegółowości dostępnych tu danych na temat procesu wytwarzania Gruyère, pochodzenia mleka, zasad w pełni naturalnego żywienia krów i tak dalej zadowoli nawet najbardziej dociekliwych Zakład jest przystosowany do obserwowania produkcji (specjalne galerie na halą wyrobu sera), bez bezpośredniego wprowadzania zwiedzających do hal produkcyjnych.

2) Luigi Guffanti 1876 – dojrzewalnia serów, której początki sięgają 1876 roku. Rodzaje serów, którymi zajmuje się dojrzewalnia: asiago, bra, burratta, caciocavallo, caciotta, castelmagno, crescienza, fontina, fiordilatte, pecorino, gorgonzola, Grana Padano DOP, mascarpone, provola, ricotta, robiola, stracchino, Taleggio DOP, toma.

3) Società Agricola Velleluna – gospodarstwo rolne w którym znajduje się poigłowie bydła mlecznego i kóz. Właściciele prowadzą tam małą produkcję rzemieślniczą, produkując sery krowie,  kozie i mieszane. Z mleka krowiego wytwarzają: ser mozzarella, burrate, scamorze, toma, świeże sery i jogurt; oraz z mleka koziego: taleggio, ricotta, formagella del Luinese.

4) Caseificio MOR Stabilini – producent sera gorgonzola oraz grana padano – fabryka należy do oficjalnego stowarzyszenia producentów, którzy mają prawo produkować ser nazywany Gorgonzola DOP oraz Grana Padano DOP.

5) Carioni Food and Health – gospodarstwo rodzinne, które od 3 pokoleń prowadzi hodowlę krów mlecznych. Produkcja mleka opiera się o zasady związane z dobrostanem zwierząt, bydło nie jest skarmiane kiszonkami a trawą, sianem i wysokiej jakości paszami treściwymi.  Gospodarstwo produkuje sery Taleggio DOP, primo sale, stracchino oraz sery BIO.
6) Serowarnia – L’Alba – gospodarstwo rodzinne w której prowadzona jest rzemieślnicza fabryka sera koziego/caprino. Poza fabryką mają własną hodowlę kóz. Zakład składa się ze: stajni, w której przebywa około 300 dorosłych kóz; capretteria, w której znajdują się kozy do 4 miesiąca życia oraz z mleczarni i fabryki, w której przetwarzane jest mleko. W gospodarstwie produkuje się kilka gatunków sera koziego oraz około 8 rodzajów lodów na bazie mleka koziego.

7) Caseari dall’Aglio – mała produkcja rzemieślnicza Grana Padano DOP w którym produkuje się od kilku do kilkunastu form grana padano na dzień. Gospodarstwo zaopatruje się w mleko od lokalnych rolników, natomiast samo, dodatkowo prowadzi produkcję trzody chlewnej z której wytwarzana jest szynka parmeńska.

8) Caseificio Battistero – produkcja Parmigiano Reggiano DOP. Produkują również sery cacciotta, scamorza, caciocavallo, mascarpone.

9) Caseificio Gennari – duży producent Prmigiano Reggiano DOP z własną hodowlą krów; produkują ok. 100 form sera na dzień.

Wizyta w każdej z odwiedzanych serowarni zajmowała około 2 godzin, co oznacza, że uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili w nich ponad 18 godzin.

Dodatkowo w ramach programu merytorycznego przewidziano szkolenia, które realizowane były na trasie przejazdu pomiędzy poszczególnymi serowarniami. Szkolenia prowadzone były przez eksperta z wieloletnią praktyką dydaktyczną i produkcyjną – dr inż. Marka Szołtysika i stanowiły wprowadzenie do tematyki produkcji poszczególnych gatunków serów. Były realizowane tak, aby uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę i nowe wiadomości na temat poszczególnych gatunków serów, jeszcze przed wizytą w danej serowarni. Dzięki temu zrealizowano łącznie 4 godziny szkoleń o tematyce:

 1. Charakterystyka wysokodogrzewanych serów typu szwajcarskiego i technologia ich produkcji -2h
 2. Charakterystyka długodojrzewających, twardych serów typu Parmezan i technologia ich produkcji -2h

Na koniec każdego szkolenia przewidziano sesję pytań do eksperta, podczas której pojawiło się wiele pytań o charakterze praktycznym, często związanych z problemami pojawiającymi się w serowarniach prowadzonych przez uczestników wyjazdu studyjnego.

Dodatkowo w ramach programu merytorycznego przeprowadzono: wprowadzenie do technologii produkcji serów twardych oraz panel dyskusyjny, trwający 2,5 godziny, w ramach którego przeprowadzono porównanie i podsumowanie wizyt we wszystkich odwiedzanych serowarniach, z analizą i wyciągnięciem wniosków oraz sesją pytań do eksperta, w dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy, prezentując również swój punkt widzenia w tym lekarze weterynarii, którzy na co dzień zajmują się kontrolą gospodarstw produkujących żywność, w tym gospodarstwa produkujące sery.

Program wyjazdu studyjnego do Szwajcarii i Włoch był bardzo napięty, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość zobaczyć serowarnie różne pod względem wielkości i procesów produkcji; poznać nie tylko lokalne sery produkowane z pasją, zgodnie z lokalną tradycją, sery wysokiej jakości o zróżnicowanych smakach i teksturze, ale przede wszystkim porozmawiać z ich producentami, zadać istotne dla nich pytania i nawiązać nowe kontakty dla przyszłej współpracy. Program wyjazdu umożliwił również zdobycie wiedzy teoretycznej, która stanowiła doskonały wstęp do wizyt w serowarniach produkujących poszczególne gatunki serów.

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Szampanii:

W dniach 03-07 lipca 2019 roku odbył się wyjazd studyjny producentów wina i przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyjazd był realizowany w ramach projektu „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Głównym celem wyjazdu było podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 40 producentami wina i osobami zainteresowanymi branżą winiarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży winiarskiej podczas 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Francji (Szampanii).

Mając na uwadze profil i wielkość prowadzonych przez uczestników wyjazdu winnic, przygotowany i zrealizowany program obejmował: winnice, spółdzielnie, instytut enologiczny, szkółkę i placówkę oświatową.

Wśród odwiedzonych miejsc znalazły się:

1) Champagne Météyer Père et Fils – miejsce enoturystyczne i artystyczne w Szampanii, przy Szampańskiej Drodze, w samym sercu Doliny rzeki Marny. Od kilku pokoleń rodzina Météyer produkuje wysokiej jakości szampana, zgodnie z lokalną tradycją. Winnice są skierowane na południe. Wieloletnie doświadczenie właściciela pozwala oferować różnorodne jakościowe szampany, które zaspokoją gusta nawet najbardziej wymagających koneserów. Champagne MÉTÉYER Père et Fils jest członkiem Regionalnej Federacji Niezależnych Producentów Szampanii, potwierdzonej przez etykietę „Vigneron Indépendent”, przestrzega Karty Jakości Federacji. W 2016 roku otrzymał też nagrodę UNESCO. Goście Météyer zapraszani są na wizytę w muzeum znajdującym się w XVIII wiecznych piwnicach z unikatowymi eksponatami, które odzwierciedlają prace winiarza na przełomie wieków, z pokazaniem i wytłumaczeniem kluczowych etapów tej pracy; w winnicach, a także na  degustację szampana.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego wzięli udział w warsztatach Assemblages (sztuka mieszania), prowadzonych przez Pierre Yves Bournerias – sommeliera, z udziałem Champagne Meteyer. Sztuka mieszania szczepów odbyła się na przykładzie vin clair z wyjątkowego winobrania 2018: Chardonnay, Pinot Noir, Meunier – 3 szampańskich szczepów z Trélou sur Marne z winnicy Francka Météyer.

2) Kooperatywa Nicollas Feuillate – to wyjątkowy model w Szampanii, który czerpie swoją siłę ze zbiorowego zaangażowania i solidarności 4500 plantatorów zlokalizowanych w całym regionie Szampanii. Nicolas Feuillatte champagne używa winogron pochodzących z całego regionu Szampanii, ze starannie dopracowanym wyborem wiosek Premiers i Grands Crus Chardonnay.

3) Epernay IOC – Instyt Oenologiczny Szampanii – PIERRE YVES BOURNERIAS – świadczy usługi na rzecz winiarzy w Szampanii poprzez: organizację kursów/szkoleń; doradztwo; stałą współpracę z winiarzami – dostarczając produkty (drożdże, pożywki, preparaty, sprzęt, itp) niezbędne przy produkcji szampana.

4) Licée Viticole Crezancy – szkoła rolnicza i winiarska w Crézancy, znajduje się w mieście Crézancy w Aisne we Francji, ok 10 km od Chateau Thierry. Była nazywana praktyczną szkołą rolniczą. W 1878 r. Pierre Alexandre Delhomme nabył starą posiadłość Croix-de-Fer, z zamiarem przekształcenia jej w modelową farmę, która później mogła stać się szkołą rolniczą. W ten sposób na jego terenie znalazła się farma w Aisne Crézancy, a w 1891 roku szkolna praktyka rolnictwa powitała jego pierwszą klasę studentów. Po jego śmierci żona przekazała gospodarstwo Crézancy na rzecz edukacji rolniczej, która istnieje do dziś. W hołdzie dla założyciela, szampan produkowany przez szkołę nazywa się „Champagne Delhomme”.

5) Passy Grigny Kooperatywa Dom Caudron – Z Passy-Grigny w Dolinie Marny pochodzi szampan Dom Caudron. W tym miejscu słynny opat (Aimé Caudron) miał wizjonerski pomysł, aby zgromadzić wszystkich plantatorów winorośli z wioski, aby mogli żyć z wspólnej pasji: odmiany winogron Meunier. Dzięki temu narzędziu produkcyjnemu Meunier Variety ewoluowało i dało życie szerokiej gamie wyrażeń, od najprostszych do najbardziej złożonych. Rodzą się tu szampany w nowoczesnym, gastronomicznym i wciąż uroczym stylu smakowym.  W ekomuzeum można obejrzeć dawne prasy i narzędzia, nowoczesną winiarnię (z 6-metrowej kładki) oraz trwający około 20 minut film na temat pracy plantatora wina.

6) Kooperatywia Chateau-Thierry Champagne Pannier – Grande Maison – Maison Pannier mieści wspaniałe średniowieczne piwnice o długości ponad dwóch kilometrów, wykopane w początkach XII wieku. W ciemności i świeżości tego podziemnego labiryntu ich roczniki powoli osiągają pełną dojrzałość. Maison Pannier, położony w sercu Doliny Marne, czerpie korzyści z wysokiej jakości dostaw z najlepszych winnic Szampanii, od Côte des Blancs po górę Reims i dolinę Marne, terroirs Chardonnay, Pinot Noir i oczywiście Pinot Meunier, którego grono rozwinęło wyjątkowe mistrzostwo, które nadaje swoim szampanom chciwy charakter i niezrównaną owocowość.

7) Barzy sur Marne Champagne Leveque Dehan – znajduje się w małej, malowniczej wiosce w sercu Doliny Marne, w przyjaznym, gościnnym i ukwieconym miejscu, w którym Nadine i Eric pozwalają odwiedzającym odkryć szampana, jego rozwój i kulturę winorośli. Różnorodność i złożoność swoich szampanów właściciele uzyskują z winogron Pinot Meunier, Pinot Noir i Chardonnay. Na zakończenie wizyty goście mają możliwość odwiedzić prawdziwe muzeum odtwarzające prace winnicy i wina oraz obejrzeć wideo wyświetlane w sklepieniu z XIX wieku.

8) Pépiniériste Viticole Goutorbe à Ay w Hautvilliers, kolebka Champagne et d’Ay – Emile Goutorbe (1890-1956) poświęcił całe życie na handel żłobkowy, podobnie jak jego syn Henri, który przekazał swoją pasję René i Etienne. Aby ponownie zasadzić winnicę zniszczoną filokserą pod koniec XIX wieku, stworzono szczepienie odmian winorośli (pinot noir, frajera i chardonnay) na odpornych podkładkach.

Wyjazd studyjny do Szampanii pozwolił uczestnikom zdobyć i pogłębić wiedzę zakresu produkcji win musujących metodą tradycyjną:

– szkolenie z przygotowania wina bazowego było świetną okazją do poznania sekretów sztuki assemblage, która jest podstawą produkcji jakościowego szampana;

– wizyty w spółdzielniach winiarskich przybliżyły polskim winiarzom zasady działania kooperatyw, czyli formy działania, która zaczyna być coraz częściej brana pod uwagę przez polskich winiarzy/stowarzyszenia winiarskie;

– wizyty w winiarniach/winnicach pozwoliły zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu enoturystyki (jako istotnego elementu w prowadzeniu gospodarstwa winiarskiego), prowadzenia krzewów winorośli, procesu winifikacji win musujących metodą tradycyjną, produkcji materiału szkółkarskiego.

Produkcja win musujących staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Specjaliści uznają, że polskie warunki są optymalne do produkcji tego typu win. Powołują się tu na przykład angielski, gdzie daje się zauważyć znaczący wzrost produkcji tychże win.

Wyjazd do Szampanii był świetną odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich winiarzy w obszarach związanych z wyrobem win musujących. Wiedza zdobyta przez uczestników podczas wyjazdu studyjnego, z pewnością zostanie wykorzystana w prowadzeniu winnic/winiarni. Pozwoli na znaczące podniesienie jakości produkowanych win oraz oferty enoturystycznej w Polsce.

Sprawozdanie – SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA BRANŻY SEROWARSKIEJ I WINIARSKIEJ

W dniach 5-6.10.2019r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla branży serowarskiej pt. „Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na jakość serów wytwarzanych w warunkach serowarni farmerskiej”. W dniach 11-12.10.2019r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla branży winiarskiej pt. „Podnoszenie jakości produktów winiarskich i enologicznych”. Oba szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu (operacji) pn. „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019.

W każdym ze szkoleń udział wzięło 30 osób (producentów, osób związanych z daną branżą oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej lub winiarskiej (z terenu całej Polski)).

Szkolenie dla serowarów podzielone zostało na część wykładową (pierwszy dzień) i laboratoryjną (drugi dzień). Szkolenie dla winiarzy prowadzone było w formie wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy szkoleń mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy sobą nawzajem, a także ze specjalistami z ich branży, w tym z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zdobyta wiedza niewątpliwie wpłynie na jakość i innowacyjność wytwarzanych przez nich produktów.

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Mistrzowie dydaktyki”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu:  55 414,00 zł, w tym dofinansowanie – 55 414,00 zł. Projekt jest finansowany w 94,29% ze środków europejskich i w 5,71% ze środków krajowych. Budżet projektu nie obejmuje kosztów wizyt studyjnych nauczycieli akademickich UPWr, które w pełni pokrywa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji projektu: 09.05.2019 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UPWr w zakresie wykorzystania metody tutoringu w dydaktyce akademickiej, a następnie wdrożenie opieki tutorskiej dla wybranych studentów wybitnie zdolnych lub wymagających wsparcia, w ramach dydaktyki prowadzonej w toku studiów.

Nauczyciele UPWr wezmą udział w szkoleniowych wizytach studyjnych w europejskich ośrodkach akademickich specjalizujących się w stosowaniu tutoringu jako efektywnej metody dydaktycznej.

Wsparcie tutorskie dla studentów, realizowane w wymiarze maksymalnie 100 godzin dydaktycznych przez każdego nauczyciela biorącego udział w projekcie, będzie realizowane w ramach zajęć dydaktycznych lub/i w ramach dodatkowych konsultacji. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w badaniach ewaluacyjnych, które przeprowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Grupa docelowa i założenia rekrutacyjne: 

 1. nauczyciele akademiccy UPWr – 5 osób będących laureatami konkursu ogłoszonego przez  Prorektora ds. studenckich i edukacji, przeprowadzonego w 2018 r. Zgodnie z założeniami konkursu nauczyciele biorący udział w projekcie muszą wykazywać się m.in. doświadczeniem i gotowością do wdrażania innowacji dydaktycznych, w szczególności narzędzi i metod tutoringowych, oraz znajomością języka obcego na poziomie min. C1.
 2. studenci UPWr – 27 osób, w tym 18 wybitnie uzdolnionych, zgodnie z deklaracjami zgłoszeniowymi nauczycieli biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu, rekrutacja studentów do udziału w projekcie będzie prowadzona przez nauczycieli uczestniczących w projekcie, w turach, zgodnie z harmonogramem wizyt studyjnych nauczycieli.

Harmonogram: 

 1. wizyty studyjne: od czerwca 2019 r. do grudnia 2020 r.
 2. opieka tutorska: od października 2019 r. do grudnia 2020 r. , przez okres około 1 semestru, w odniesieniu do wybranych studentów, zgodnie z założeniami projektu.

Kontakt:

Urszula Siembieda, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 51 12, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl


Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu:  292 862,50 zł, w tym dofinansowanie – 284 076, 62 zł, w tym wkład funduszy europejskich – 246 824,50 zł oraz dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 37 252,10 zł.

Partnerzy projektu: Lider projektu – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Lider jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektowych cykli seminaryjnych. Osoba do kontaktu: Urszula Siembieda, Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel. 71 320 51 12, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl.

Partner projektu – Gmina Wrocław. W imieniu Gminy projekt realizuje Liceum Ogólnokształcące nr XIII we Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław. Partner jest odpowiedzialny za rekrutację, ubezpieczenie i dowóz uczniów na zajęcia. Osoba do kontaktu: Mirosława Karbowiak, tel. 609 556 503, e-mail: karbowiak.miroslawa@gmail.com.

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.10.2021 r.

Cel projektu: Rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji, poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych 64 uczniów LO nr XIII we Wrocławiu, w wieku 16-18 lat, w szczególności poprzez objęcie patronatem dwóch klas o profilu przyrodniczym od 1 do 3 klasy, w oparciu o opracowane programy kształcenia i ich realizację.

Grupa docelowa: uczniowie dwóch kolejnych roczników uniwersyteckiej klasy patronackiej LO nr XIII we Wrocławiu. 42 dziewczęta, 22 chłopców, co odpowiada strukturze populacji uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych (60% K, 40%M).

Rekrutacja: Rekrutację do projektu koordynuje w imieniu Gminy Wrocław LO nr XIII we Wrocławiu. Osoba do kontaktu w sprawie zasad rekrutacji: Mirosława Karbowiak, , tel. 609 556 503, e-mail: karbowiak.miroslawa@gmail.com.

Regulamin wraz z załącznikami

Harmonogram: Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w 2 edycjach:

 • w okresie od I semestru roku szkolnego 2018/2019 do końca I semestru roku szkolnego 2020/2021 r. – pierwszy rocznik (pierwsza edycja)
 • w okresie od I semestru roku szkolnego 2019/2020 do końca października 2021 r. – drugi rocznik (druga edycja).

W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia SARS-Cov-2  i rozprzestrzeniania się choroby, zajęcia zostają odwołane od dnia 12.03.2020 r.

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 51 12, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 351 312,50 zł, w tym dofinansowanie – 340 773,12 zł, w tym wkład funduszy europejskich – 296 086,18 zł oraz dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 44 686,94 zł.

Partnerzy projektu: Lider projektu – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Lider jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektowych cykli seminaryjnych. Osoba do kontaktu: Urszula Siembieda, Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel. 71 320 51 12, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl.

Partner projektu – Gmina Wrocław. W imieniu Gminy projekt realizuje Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49A, 53-611 Wrocław. Partner jest odpowiedzialny za rekrutację, ubezpieczenie i dowóz uczniów na zajęcia. Osoba do kontaktu: Maria Piegowska, tel. 71 798 64 25, 71 798 67 00 w. 128, e-mail: maria.piegowska2@wroclawskaedukacja.pl.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu: Rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji, poprzez przygotowanie i realizację w okresie 01.09.2018 – 31.12.2020 r. wysokiej jakości zajęć dydaktycznych dla 555 dzieci i młodzieży w wieku 14-16 lat, umożliwiających im w szczególności podniesienie kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych, rozbudzenie ciekawości poznawczej oraz zapoznanie się ze środowiskiem uczelni.

Zajęcia będą przygotowane i realizowane metodą projektową, w cyklach seminaryjnych. Cykl seminaryjny to projekt, na który składa się 12 godzin dydaktycznych (warsztatów/seminariów/laboratoriów) realizowanych w formie spotkań zespołów projektowych, w okresie 2-3 miesięcy, w grupach ok. 15 osobowych, podporządkowanych ustalonemu celowi edukacyjnemu lub badawczemu.

W projekcie bierze udział ponadto pracownik naukowo-dydaktyczny lub przedstawiciel społeczności akademickiej UPWr, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz realizację postawionego celu.

Zadaniem wszystkich prowadzących będzie rozbudzenie ciekawości poznawczej, stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczestników grup projektowych, inspirowanie do twórczego, innowacyjnego, krytycznego myślenia, rozwijanie zainteresowań i pasji w kierunku nauk przyrodniczych. Zajęcia będą realizowane w infrastrukturze UPWr, a uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem (i jednocześnie osobiście doświadczać) naukowego oglądu rzeczywistości.

Grupa docelowa: uczniowie w wieku 14-16 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław, zainteresowanych udziałem w zajęciach dodatkowych z obszaru nauk przyrodniczych. 555 osób, w tym 333 dziewcząt, 222 chłopców, co odpowiada strukturze populacji uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych (60% K, 40%M).

Istotnymi cechami odbiorców wsparcia są: wiek: 14-16 lat, wykształcenie podstawowe, uczący się w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej oraz ostatniej klasie szkoły podstawowej, wykazujący zainteresowania przyrodnicze lub dopiero poszukujący własnych zainteresowań i określający swoje wartości.

Rekrutacja: Rekrutację do projektu koordynuje w imieniu Gminy Wrocław Centrum Kształcenia Praktycznego. Osoba do kontaktu w sprawie zasad rekrutacji: Maria Piegowska, , tel. 71 798 64 25, 71 798 67 00 w. 128, e-mail: maria.piegowska2@wroclawskaedukacja.pl.

Regulamin wraz z załącznikami

Projektowe cykle seminaryjne będą realizowane zgodnie z założeniami projektu:

 • w okresie październik – grudzień 2018 r. – 8 cykli seminaryjnych
 • w okresie styczeń – grudzień 2019 r. – 16 cykli seminaryjnych
 • w okresie styczeń – listopad 2020 r. – 13 cykli seminaryjnych

Harmonogram_realizacji projektowych cykli seminaryjnych w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.

W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia SARS-Cov-2  i rozprzestrzeniania się choroby, zajęcia zostają odwołane od dnia 12.03.2020 r.

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 51 12, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów”

Nazwa operacji: Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wartość operacji: 42 125,65 zł

Wartość dofinansowania: 38 220, 65 zł

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie, Slow Food Dolny Śląsk – Convivium

Okres realizacji operacji: 01.09.2018 – 31.10.2018

Cel operacji: Operacja „Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów” realizowana jest w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Celem operacji jest promocja regionalnych wyrobów serowarskich i winiarskich, a także prowadzenie edukacji społecznej nakierowanej na wskazywanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne dla regionu wśród około 1500 mieszkańców Dolnego Śląska.

”Święto Sera i Wina” ma dać możliwość producentom sera i producentom wina wymiany doświadczeń związanych z produkcją lokalnych wyrobów serowarskich i winiarskich w kontekście wzmacniania marki poszczególnych regionów.

W czasie jarmarku swoje produkty przedstawią również lokalni producenci, którym bliska jest filozofia Slow Food, czyli wspieranie tradycyjnej, regionalnej kuchni oraz zdrowych i wolnych od szkodliwej chemii upraw, a także hodowli zwierząt lokalnych producentów, dzięki którym pełniej można odkrywać radość z jedzenia potraw o wiele bardziej smacznych i wartościowych.

Przewidywane wyniki operacji:

 • 22.09.2018 – podczas pierwszego dnia „Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów” zostanie przeszkolonych 70 producentów sera i producentów wina oraz 15 konsumentów i producentów żywności zainteresowanych ruchem Slow Food.
 • 23.09.2018 – około 1500 mieszkańców Dolnego Śląska – głównie z Wrocławia i okolic, weźmie udział w imprezie wystawienniczo – plenerowej (Jarmarku).

W dłuższej perspektywie realizacja operacji pozwoli na nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami sobotnich szkoleń, powstanie formalnych i nieformalnych sieci współpracy oraz na stałą wymianę doświadczeń pomiędzy producentami sera i producentami wina. Wiedza zdobyta podczas szkoleń wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i jakości produkowanych wyrobów, stworzy podłoże do wypracowania nowych marek, smaków, gatunków.

Zwiększy się świadomość nt. zdrowego stylu życia, produktów regionalnych wśród uczestników Jarmarku, co przyczyni się do wzrostu popytu na produkty regionalne, lokalne marki.

Grupa docelowa:

 • Producenci sera i wina z Dolnego Śląska – około 70 os. – członkowie Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych oraz Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie,
 • konsumenci i producenci żywności z Dolnego Śląska zainteresowani ruchem Slow Food – osoby, które cenią zdrowe, regionalne, świeże jedzenie – około 15 osób
 • mieszkańcy Dolnego Śląska – głównie Wrocławia i okolic (w szczególności okolic Pawłowic, Domaszczyna, Ramiszowa, Mirkowa) – dorośli oraz dzieci i młodzież (ok.1500 osób)

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona przez Partnerów operacji.

PROGRAM „Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów” 22.09.2018:

SZKOLENIE „Wady serów dojrzewających i sposoby ich eliminowania w warunkach serowarni farmerskiej” dla Producentów sera z Dolnego Śląska

Część I – wykładowa
9.00-9.15 Powitanie uczestników szkolenia
9.15-10.00 Czynniki kształtujące przydatność technologiczną mleka serowarskiego
10.05-10.50 Jakość mikrobiologiczna mleka surowego i jej wpływ na jakość produktów mleczarskich
10.55-11.40 Wady serów dojrzewających i sposoby ich eliminowania
11.40-11.55 Dyskusja
11.55-12.30 Przerwa na lunch

Część II – ćwiczeniowa

II.A Część mikrobiologiczna – Identyfikacja i charakterystyka bakterii przetrwalnikujących odpowiedzialnych za powstawanie późnych wzdęć serów dojrzewających

Grupa 1 – 12.30-14.00, Grupa 2 – 14.00-15.30

 1. Ćwiczenie 1 – Obserwacja cyklu rozwojowego bakterii przetrwalnikujących na przykładzie rodzaju Bacillus
 2. Ćwiczenie 2 – Charakterystyka mikroskopowa tlenowych i beztlenowych bakterii przetrwalnikujacych na podstawie preparatów przyżyciowych i utrwalonych, barwionych metodą Schaeffera-Fultona
 3. Ćwiczenie 3 – Metody hodowli beztlenowców z rodzaju Clostridium

II.B Część technologiczna – Ocena jakości serów dojrzewających

Grupa 2 – 12.30-14.00, Grupa 1 – 14.00-15.30

 1. Ćwiczenie 1 – Instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w ocenie jakości serów dojrzewających – pokaz
 2. Ćwiczenie 2 – Ocena sensoryczna wybranych gatunków serów dojrzewających ukierunkowana na identyfikację wad jakościowych

Godzina 16.00-16.30 – Podsumowanie i wręczenie świadectw poświadczających udział w szkoleniu.

SZKOLENIE „Wybrane elementy z zakresu uprawy winorośli, winifikacji białego wina oraz obiegu dokumentacji celno-skarbowej w winiarni” dla Producentów wina z Dolnego Śląska

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników szkolenia
10.00 – 11.30 Winifikacja białego wina, metoda sur lie
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.15 Winifikacja białego wina, metoda sur lie
13.15 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 14.15 Przerwa na lunch
14.15 – 15.45 Przygotowanie winnicy do zimowania
15.45 – 16.00 Dyskusja
16.00 – 16.15 Przerwa
16.15 – 17.00 Obieg dokumentacji celno–skarbowej w winiarni
17.00 – 17.15 – Dyskusja

SZKOLENIE „Strategia konsumpcji, produkcji (w tym upraw, hodowli i przetwórstwa) oraz marketingu i promocji dolnośląskich produktów żywnościowych zgodnych z filozofią i zasadami ruchu Slow Food oraz programem „Wiedza o jedzeniu (WOJ)” dla Konsumentów i producentów żywności z Dolnego Śląska 16.00-16.15 Powitanie uczestników szkolenia
16.15-17.45 Obecność produktów i osób w ruchu Slow Food
17.45-18.00 Przerwa
18.00-18.45 Przepisy i zastosowanie oznaczeń w Slow Food
18.15-19.00 Dyskusja

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia-wyjazdy studyjny partnerów KSOW”

Nazwa operacji: „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia – wyjazd studyjny partnerów KSOW”

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Okres realizacji operacji: 01.05.2018 – 31.10.2018 r.

Wartość operacji: 79 820,19 PLN

Wartość dofinansowania operacji: 79 820,19 PLN

Cel operacji: Operacja realizowana jest w ramach PROW 2014-2020 Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Głównym celem operacji jest udział 18-osobowej grupy partnerów KSOW bądź przedstawicieli partnerów KSOW, potencjalnych członków grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”, działającej na rzecz innowacji w wyjeździe studyjnym do Francji mającym na celu wypracowanie podstaw wprowadzania innowacji w województwie dolnośląskim.

Cele szczegółowe operacji:

 • Zacieśnienie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja potencjalnych partnerów KSOW.
 • Podniesienie wiedzy w zakresie rozwiązań proceduralnych w obszarze opracowywania i wdrażania znaku towarowego przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich,
 • Zapoznanie się ze sposobem wdrożenia i działania regionalnego systemu jakości lokalnych produktów żywnościowych na przykładzie systemu La Nouvelle Agriculture® przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich.
 • Podniesienie przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich wiedzy w zakresie interakcji w procesie certyfikacji żywności pomiędzy: 1) producentami i 2) władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”.

Przewidywane wyniki operacji:

 • Poszerzenie wiedzy 18 osób w zakresie stosowanych rozwiązań proceduralnych w zakresie opracowania i wdrożenia znaku jakości oraz wstępne rozpoznanie wybranych interakcji pomiędzy: 1) producentami i 2)władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”
 • Udział 18 osób w spotkaniach z podmiotami uczestniczącymi w procesie opracowania i wdrożenia systemu jakości żywności (znaku towarowego)
 • Minimum 7 spotkań z podmiotami uczestniczącymi w systemie certyfikacji
 • Udział 18 osób w wyjeździe studyjnym, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z możliwością wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich z użyciem narzędzia jakim jest działanie „Współpraca”

Wyjazd studyjny przyczyni się do nawiązania współpracy z Cooperativa Terrena – jednostką zarządzającą francuskim systemem certyfikacji jakości żywności La Nouvelle Agriculture Ò, co pozwoli na przeniesienie dobrych praktyk do Polski. Wyjazd studyjny umożliwi zacieśnienie współpracy pomiędzy reprezentantami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego w woj. dolnośląskim co być może wpłynie na zawiązanie się grupy operacyjnej na rzecz innowacji.

Grupa docelowa:

18 osób z województwa dolnośląskiego, będących partnerami KSOW lub reprezentantami partnerów KSOW, w tym:

1.przedstawiciele sektora publicznego,

2.przedstawiciele sektora prywatnego,

3.przedstawiciele organizacji pozarządowych

Są to osoby zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich i rozwojem regionalnym, poprzez wdrażanie innowacji, a dodatkowo mogą być potencjalnymi członkami grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.

Uczestnikami wyjazdu będą osoby z następujących (5 różnych) kategorii:

 1. rolnicy
 2. jednostki naukowe oraz uczelnie – Uniwersytet Przyrodniczy
 3. przedsiębiorcy
 4. podmioty świadczące usługi doradcze
 5. przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Sprawozdanie z wyjazdu:

W dniach 8 – 12.10.2018 r. odbył się wyjazd studyjny partnerów KSOW do spółdzielni rolniczej TERRENA we Francji. Wyjazd był realizowany w ramach projektu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia – wyjazd studyjny partnerów KSOW” realizowanego w ramach PROW 2014-2020 Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Głównym celem projektu był udział 18-osobowej grupy partnerów KSOW bądź przedstawicieli partnerów KSOW, potencjalnych członków grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”, działającej na rzecz innowacji w wyjeździe studyjnym do Francji, która poprzez udział w wyjeździe studyjnym wypracuje podstawy wprowadzania innowacji w województwie dolnośląskim.

Uczestnikami wyjazdu byli: rolnicy, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedsiębiorcy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Spółdzielnia rolnicza TERRENA, do której zorganizowano wyjazd studyjny zrzesza rolników – producentów żywności oraz jest jednocześnie twórcą i operatorem znaków jakości w tym marki La Nouvelle Agriculture®.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznać:

 • zasady funkcjonowania i organizacji wdrażania marki La Nouvelle Agriculture®
  w Cooperative TERRENA
 • proces wdrażania znaku (marki) przez rolników i pracowników TERRENA z punktu widzenia technicznego i naukowego
 • model certyfikacji, oznakowania będący alternatywą produkcji ekologicznej, którym jest La Nouvelle Agriculture®.

Pierwszy dzień wyjazdu i część drugiego dnia były przeznaczone na dojazd do miejsca docelowego Ancenis/Angers.

Drugiego dnia (9.10.2018 r.) uczestnicy wyjazdu poznali zasady funkcjonowania modeli partnerstwa międzynarodowego  w Spółdzielniach Rolniczych we Francji oraz zapoznali się z wykładem na temat: „Działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR w województwie dolnośląskim. Tworzenie i organizacja grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”

Podczas trzeciego dnia (10.10.2018 r.) uczestnicy mieli okazję zobaczyć:

 • prezentację grupy TERRENA (operator znaku)
 • funkcjonowanie Spółdzielni Rolniczej TERRENA
 • prezentację znaku Paysan Breton.
 • prezentację działalności La Nouvelle Agriculture®
 • prezentację badań naukowych i rozwoju – Program Innovation TERRENA
 • prezentację programu : Dolny Śląsk –„Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”,

Dodatkowo tego dnia odbyła się wizyta w Młynie EVELIA, gdzie poznano proces produkcji marki La Nouvelle Agriculture®

Czwarty dzień (11.10.2018 r.) związany był w większości z wizytami w gospodarstwach rolnych. Tym samym zrealizowano wizytę w gospodarstwie hodowli bydła – marki La Nouvelle Agriculture®  oraz wizytę w gospodarstwie rolnym produkcji zbóż marki La Nouvelle Agriculture® a także wizytę w sklepie spożywczym grupy TERRENA – ECONOMAT, gdzie poznano więcej produktów marki La Nouvelle Agriculture® oraz zapoznano się z zasadami dystrybucji produktów TERRENA i marki La Nouvelle Agriculture®

Nastąpiło również podsumowanie wizyty studyjnej z przedstawicielami grupy TERRENA dotyczących marki La Nouvelle Agriculture® i prezentacja produktów pochodzących od dolnośląskich producentów (m.in. „Smaki Dolnego Śląska”, „Zielona Dolina”) połączona z degustacją tych produktów.

Piątego dnia (12.10.2018 r.) przeprowadzono podsumowanie wyjazdu po stronie polskiej, wśród uczestników wyjazdu studyjnego i omówiono możliwości wdrożenia w Polsce innowacyjnych rozwiązań poznanych podczas wizyty studyjnej, poprzez założenie grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.

Dzięki realizacji wyjazdu studyjnego udało się również zrealizować cele szczegółowe projektu tj.

 • Zacieśnienie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja potencjalnych partnerów KSOW.
 • Podniesienie wiedzy w zakresie rozwiązań proceduralnych w obszarze opracowywania i wdrażania znaku towarowego przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich,
 • Zapoznanie się ze sposobem wdrożenia i działania regionalnego systemu jakości lokalnych produktów żywnościowych na przykładzie systemu La Nouvelle Agriculture® przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich.
 • Podniesienie przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich wiedzy w zakresie interakcji w procesie certyfikacji żywności pomiędzy: 1) producentami i 2) władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl


„Czas na zawodowców”

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja;
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Tytuł projektu: „Czas na zawodowców”.

Okres realizacji projektu: 2018.04.01 – 2019.08.31

Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nazwy zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych.
Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.
Projekt powinien z założenia polepszyć sytuację absolwentów szkół zawodowych regionu na rynku pracy, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy.
Dodatkowo projekt ma na celu zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne.

Grupa docelowa: 1935 uczniów (678K i 1257M) oraz 160 nauczycieli (120K i 40M) z dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląskiego.

Całkowita wartość projektu: 7 236 537,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 874 710,15 zł

Partnerzy projektu: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Nazwa operacji: „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie i Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych.

Okres realizacji operacji: 01.05.2018 – 30.09.2018 r.

Wartość operacji: 167 411, 78 zł

Cel operacji: Operacja realizowana w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Głównym celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi producentami sera i producentami wina a producentami z Moraw w przypadku winiarzy i Tyrolu w przypadku serowarów. W wyjazdach studyjnych wezmą również udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących producentów – umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami uczelni, stowarzyszeń oraz zagranicznymi partnerami.

Przewidywane wyniki operacji:

 • udział 25 polskich producentów wina oraz 3 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wyjeździe studyjnym na Morawy (Czechy) w dniach 21.06 – 23.06.2018
 • udział 35 polskich producentów sera oraz 3 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wyjeździe studyjnym do Tyrolu (Austria) w dniach 02.07. – 06.07.2018

Dzięki zaplanowanym działaniom ich uczestnicy poznają dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie produkcji, marketingu i sprzedaży. Wyjazdy studyjne przyczynią się do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi producentami, przedstawicielami Uczelni oraz innymi podmiotami (np. instytucjami badawczymi, stowarzyszeniami).

Grupa docelowa:

 • producenci wina z min. 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i małopolskiego; 25 osób,
 • producenci sera z min. 6 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego; 35 osób,
 • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 6 osób (3 osoby zajmujące się branżą winiarską i 3 osoby zajmujące się branżą serowarską.

Producenci wina i producenci sera to członkowie stowarzyszeń, które zrzeszają w swych szeregach osoby deklarujące realizowanie celów organizacji. Pozostałe osoby to pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, które zajmują się rozwojem branży winiarskiej oraz osoby zajmujące się rozwojem branży serowarskiej.

Rekrutacja:

 • Rekrutację uczestników wyjazdów studyjnych przeprowadzą partnerzy projektu, którzy są partnerami KSOW.
 • Rekrutacja na wyjazd studyjny na Morawy dla branży winiarskiej, który odbędzie się 21-23.06.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie wśród producentów wina, https://www.facebook.com/WinniceDolnoslaskie/
 • Rekrutacja na wyjazd studyjny do Tyrolu dla branży serowarskiej, który odbędzie się 02-06.07.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych wśród producentów sera, http://www.serowarzy.pl/
 • Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, rozmowy telefonicznej.

Terminy wyjazdów: 21-23.06.2018 – producenci wina, 02-06.07.2018 – producenci sera.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Nauka – praktyce, praktyka – nauce”

Nazwa operacji -„Nauka – praktyce, praktyka – nauce”

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, było przeprowadzenie seminariów, mających wypromować i wspomóc tworzenie sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Celem operacji było ułatwienie nawiązywania kontaktów branżowych oraz przedstawienie narzędzi do nawiązywania współpracy, co zostało zrealizowane w wyniku realizacji 4 dwudniowych seminariów; każde z nich było dedykowane branży: winiarskiej (18.07-19.07.2017 r.), ogrodniczo-sadowniczej (05.09-06.09.2017 r.), hodowców roślinnych (07.09-08.09.2017 r.), przetwórców ziemniaka (27.09-28.09.2017 r.). Zarówno seminaria, jak i opracowany materiał informacyjny, umożliwiły transfer wiedzy na temat tworzenia zespołów do współpracy na linii nauka-biznes, a w szczególności na temat roli uczelni w tworzeniu innowacji oraz aspektów formalnoprawnych przy nawiązywaniu współpracy.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym UPWr oraz uczenia się od siebie nawzajem, wymiany fachowej wiedzy pomiędzy różnymi grupami beneficjentów (producenci rolni, przedstawiciele ODR, przedstawiciele uczelni), co przyczynić się może do zwiększenia wydajności, poprawy jakości oraz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego. Podczas seminariów prezentowano i promowano innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki w rolnictwie.

W ramach realizacji operacji zrealizowano następujące wskaźniki:

 • liczba osób biorących udział w seminarium: 160,
 • wzrost świadomości dotyczącej sieci współpracy i innowacji u co najmniej 75% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym u 90% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia biznesplanów u 75% uczestników,
 • zmotywowanie do nawiązania współpracy u 30% uczestników.

Seminaria przyczyniły się do zwiększenia poziomu wiedzy w zakresie: sieci współpracy i innowacji w poszczególnych branżach objętych operacją, innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia biznesplanów. Udział w seminariach oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami branży, zwiększył u uczestników poziom motywacji do nawiązania współpracy. U większości uczestników wiedza zdobyta w trakcie seminariów zostanie przez nich wykorzystana w pracy zawodowej. Osiągnięte efekty przyczyniają się do realizacji celów rozwojowych obszarów wiejskich wyrażonych w KSOW i PROW.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„Piastowski Ekoogród – zajęcia w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach w celu edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego”.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania: „Piastowski Ekoogród – zajęcia w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach w celu edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego”.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 46 531,55 zł

Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 29 530 zł

Okres realizacji zadania: 01.03.2018 – 31.12.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych obejmujących tematykę ekologiczną i ochrony środowiska oraz podniesienie świadomości w tym zakresie wśród uczestników zajęć. W ramach projektu będą realizowane zajęcia obejmujące tematykę związaną z 3 porami roku: wiosną, latem, jesienią. W czasie zajęć będą prezentowane ekologiczne metody uprawy, ochrony, zbioru oraz przygotowania do spożycia.

Grupa docelowa:
• Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych z Dolnego Śląska.

Rekrutacja:
• Rekrutacja nastąpi poprzez wysyłkę mailowych zaproszeń do udziału w projekcie do szkół podstawowych z Dolnego Śląska,
• Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową.

Terminy warsztatów:
• 23-26.04.2018r.
• 11-14.06.2018r.
• 17-20.09.2018r.
• 29.10.2018r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl