Pomoc

Czy oferta CKU jest stała czy można zgłaszać zapotrzebowanie na kursy/szkolenia/studia o określonej tematyce?

Centrum Kształcenia Ustawicznego ma w swojej ofercie pozycje stałe (realizowane cyklicznie) oraz realizowane w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie. Jeżeli w naszej ofercie nie odnajdują Państwo poszukiwanej tematyki, prosimy o przesłanie do nas stosownej informacji. Jesteśmy w stanie zorganizować kształcenie praktycznie w każdym obszarze tematycznym.


Czy możliwe jest opłacanie studiów/kursów/szkoleń w ratach?

Istnieje taka możliwość, jednakże każda forma kształcenia jest rozpatrywana indywidualnie.


Jak przebiega proces rekrutacji?

Każda z form kształcenia wymaga przedłożenia innego zakresu dokumentów. Szczegóły dla każdego naboru zostaną opisane w zasadach rekrutacji i opublikowane na stronie internetowej CKU.
Dokumenty mogą być składane drogą mailową lub też osobiście chyba, że w regulaminie określono inaczej.
Kandydatów na studia/kursy/szkolenia kwalifikuje komisja w oparciu o określone w ww. regulaminie kryteria.


Czy pracodawca możne dofinansować mój udział w kursie?

Kwestia finansowania udziału niezależnie od formy kształcenia pozostaje w gestii uczestnika. Nie ma przeciwskazań aby finansowanie udziału leżało po stronie pracodawcy, o ile w regulaminie nie określono inaczej.


Czy studia realizowane przez Państwa są dofinansowane?

Niektóre z prowadzonych przez nas form kształcenia, mogą być dofinansowane. Informacja o dofinansowaniu każdorazowo zawarta jest w ogłoszeniu o naborze.


Zapisałem się na szkolenie, ale z przyczyn osobistych nie mogę wziąć w nim udziału. Co zrobić?

Jak najszybciej proszę nas poinformować o zaistniałym fakcie. Szczegóły dotyczące możliwości zwrotu zaliczki, raty wpłaconych tytułem opłaty za szkolenie/studia/kurs będą określone w regulaminie.


Czy są ograniczenia wiekowe do nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego?

W zasadzie nie. Każda pełnoletnia osoba może kształcić się w Centrum, jeżeli tylko spełnia warunki określone w naborze.


Czy aby dostać się na studia należy zdać egzamin wstępny?

Nie. Przyjęcie do szkoły odbywa się poprzez kwalifikację Komisji Rekrutacyjnej na podstawie analizy przedstawionych dokumentów.


Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?

W zależności od kursu, szkolenia czy też studiów różne formy są dopuszczalne. Formą obowiązującą najczęściej jest składanie dokumentów osobiście (pracownik CKU poświadcza zgodność z oryginałem danych osobowych, kserokopię dowodu osobistego itp.).
Dopuszczalną formą złożenia dokumentów jest ich złożenie przez osobę trzecią. Wymaga się wtedy pełnomocnictwa dla osoby składającej dokumenty w imieniu kandydata. Powinno ono zawierać imiona i nazwisko , numer dowodu osobistego, którym legitymuje się pełnomocnik (pełnomocnik musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość).
Przy składaniu dokumentów przez osobę trzecią należy pamiętać, by w formularzu zgłoszeniowym wypełnione były wszystkie wymagane pola i podpisane przez kandydata oświadczenia i zobowiązania, wszystkie dokumenty, wymagane przy przyjęciu.
Dokumenty można też wysłać pocztą tradycyjną lub też elektroniczną, przy czym w przypadku opcji drugiej w możliwie najszybszym terminie należy zgłosić się do CKU celem uzupełnienia oryginałów wymaganych dokumentów.


Do kiedy mogę złożyć dokumenty?

Każdorazowo w ogłoszeniu o naborze publikowany jest termin składania zgłoszeń. Po upłynięciu tego terminu, pracownicy CKU nie będą przyjmowali podań.
W przypadku niewypełnienia puli miejsc, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.


Czy ukończenie w CKU szkolenia/kursu/studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu?

Nie każde szkolenie/kurs/studia dają takie uprawnienia. Szczegółową informację o tym czy dana forma kończy się uzyskaniem uprawnień, certyfikatem czy dyplomem będzie można uzyskać na etapie rekrutacji.