Pomoc

Czy oferta Sekcji Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń jest stała czy można zgłaszać zapotrzebowanie na kursy/szkolenia/studia o określonej tematyce?

Sekcja ma w swojej ofercie pozycje stałe (realizowane cyklicznie) oraz realizowane w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie. Jeżeli w naszej ofercie nie odnajdują Państwo poszukiwanej tematyki, prosimy o przesłanie do nas stosownej informacji. Jesteśmy w stanie zorganizować kształcenie praktycznie w każdym obszarze tematycznym.


Czy możliwe jest opłacanie studiów/kursów/szkoleń w ratach?

Istnieje taka możliwość, jednakże każda forma kształcenia jest rozpatrywana indywidualnie.


Jak przebiega proces rekrutacji?

Szczegóły dla każdego naboru są opisane w zasadach rekrutacji i opublikowane na stronach internetowych poszczególnych produktów edukacyjnych oferowanych przez Sekcję.


Czy pracodawca możne dofinansować mój udział w kursie?

Kwestia finansowania udziału niezależnie od formy kształcenia pozostaje w gestii uczestnika. Nie ma przeciwskazań, aby  zródłem tego finansowania był pracodawca.


Czy formy kształcenia realizowane przez Państwa są dofinansowane?

Niektóre z prowadzonych przez nas form kształcenia, mogą być dofinansowane. Informacja o dofinansowaniu każdorazowo zawarta jest w ogłoszeniu o naborze.


Zapisałem się na szkolenie, ale z przyczyn osobistych nie mogę wziąć w nim udziału. Co zrobić?

Jak najszybciej proszę nas poinformować o zaistniałym fakcie. O szczegółach dotyczących możliwości zwrotu zaliczki, raty wpłaconych tytułem opłaty za szkolenie/studia/kurs poinformujemy zainteresowanego.


Czy są ograniczenia wiekowe do nauki w różnych formach kształcenia ustawicznego oferowanych przez Sekcję kształcenia ustawicznego i organizacji szkoleń?

W zasadzie nie, o ile nie wynikają ze specyfiki danego produktu edukacyjnego – danej formy kształcenia ustawicznego.


Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?

W zależności od kursu, szkolenia czy też studiów różne formy są dopuszczalne. Wymagania w tym zakresie są określone w naborze na konkretną formę kształcenia.


Do kiedy mogę złożyć dokumenty?

Każdorazowo w ogłoszeniu o naborze publikowany jest termin składania zgłoszeń. Po upłynięciu tego terminu, pracownicy Sekcji będą przyjmowali zgłoszeń. W przypadku niewypełnienia puli miejsc, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.


Czy ukończenie oferowanych przez Sekcję szkolenia/kursu/studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu?

Nie każde szkolenie/kurs/studia dają takie uprawnienia. Szczegółową informację o tym czy dana forma kończy się uzyskaniem uprawnień, certyfikatem czy dyplomem będzie można uzyskać na etapie rekrutacji.