Kurs maturalny z biologii

1 080

Możesz lubić także…

Cel
Rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym, intensywna powtórka zagadnień poruszanych na lekcjach biologii w szkole średniej, uzupełnienie niezbędnych informacji, ale także przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych, omówienie najczęściej popełnianych błędów, zajęcia warsztatowe pogłębiające wiedzę, mini-wykłady nt. zagadnień najczęściej sprawiających problemy na egzaminie maturalnym.

Uczniowie nauczą się:
– rozwiązywania zadań typu maturalnego na poziomie rozszerzonym – analizowania treści zadań, formułowania spójnych wypowiedzi na zadany temat;
– analizowania planów eksperymentów (obserwacji) i ich wyników;
– opisywania przebiegu najważniejszych procesów i zjawisk biologicznych;
– wyszukiwania wskazanych informacji biologicznych niezbędnych studentowi pierwszego roku.

Zajęcia są zgodne z aktualną podstawą programową do kształcenia ogólnego w zakresie biologii na poziomie rozszerzonym.

Adresaci
Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, planujący zdawać egzamin dojrzałości z biologii jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, planujący podjęcie studiów  na kierunkach: weterynaria, biotechnologia, biologia człowieka, żywienie człowieka, technologia żywności i żywienie człowieka itp. Przyjmujemy tylko zgłoszenia grupowe (min. 12 osób w grupie). 
Data
kurs zimowy październik – marzec
lub kurs wiosenny: styczeń – kwiecień
Czas trwania
– 45 h
– 11 zjazdów 4-godzinnych
– Zajęcia realizowane w weekendy, przeważnie w soboty
– Zajęcia nie kolidują z Kursem maturalnym z chemii
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wybrane moduły tematyczne
  • Rozwiązywanie zadań typu maturalnego
  • Eksperyment i laboratorium, związki przyczynowo – skutkowe i myślenie biologiczne; opinie i wnioskowanie
  • Od organizmu do ekosystemu
  • Komórka i przemiany biochemiczne w komórce (fotosynteza, oddychanie komórkowe, kataliza enzymatyczna, przewodzenie przez błony, związek budowy i funkcji na przykładzie komórki), przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie, funkcjonowanie ekosystemu.
  • Funkcjonowanie organizmu człowieka
  • Genetyka (budowa białek i kwasów nukleinowych) i ewolucja
  • Biotechnologia
  • Różnorodność organizmów
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nauczyciele szkół średnich posiadający wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, metodycy
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych [POBIERZ]
Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław, nr konta 62102052420000210200292045 z dopiskiem: KURS MATURALNY z biologii
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne, materiały niezbędne do realizacji zajęć warsztatowych/laboratoryjnych oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu maturalnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20