Wiedza o Unii Europejskiej Agro Unia

4 500

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite, licencjat.  W myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ukończenie studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom, które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze.  Absolwent studiów podyplomowych AGRO-UNIA jest przygotowany do podjęcia pracy w gospodarstwie rolnym. Posiada wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej zasad i wymogów związanych z przetwarzaniem płodów rolnych, w tym m.in. w zakresie zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych, środowiskowych oraz systemów zarządzania jakością. Zna prawne i ekonomiczne aspekty produkcji rolnej w Polsce i krajach UE. Zna zasady korzystania z funduszy strukturalnych UE i dopłat bezpośrednich w aspekcie działań administracji samorządowej i rządowej w strukturach Unii Europejskiej na rzecz rolnictwa.
Data
rozpoczęcie od listopada 2023 r.
(październik 2023 – czerwiec 2024)
Czas trwania
2 semestry (łącznie 208 godzin)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, w godzinach ok. 8:00-15:00< Przed rozpoczęciem zajęć udostępniony zostanie słuchaczom harmonogram zjazdów.< Zaliczenie odbywa się na podstawie pozytywnie zaliczonego testu, obecności na zajęciach oraz oddanych prac zaliczeniowych.
Słuchacze otrzymują
  • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
  • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową  na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.
Miejsce realizacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
ul. Chełmońskiego 37, Wrocław
Program
  • Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).
  • Działalność rolnicza i jej ekonomiczne i prawne uwarunkowania (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystywania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe).
  • Przetwórstwo płodów rolnych (łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).
Kadra
Program studiów będą realizowali wybitni specjaliści uczelni wyższych (rolniczych, ekonomicznych i uniwersytetów) oraz ARiMR, MRiRW, KOWR, a także administracji państwowej i samorządowej
Rekrutacja
Rekrutacja będzie prowadzona do 30.09.2023. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych lub podczas pierwszego zjazdu (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia na I zjazd należy dostarczyć:

Informacje dodatkowe
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwość wniesienia opłaty w ratach na pisemny wniosek zainteresowanego:
– opłata za I semestr: 2 250,00 zł (do 16.10.2023),
– opłata za II semestr: 2 250,00 zł (do 20.01.2024).
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.
Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław
nr konta 62102052420000210200292045 podając w tytule  D080/0003/23,  imię i nazwisko – studia podyplomowe AGRO UNIA
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550298
Kierownik studiów podyplomowych
prof. dr hab. Aneta Wojdyło
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
agrounia@upwr.edu.pl
Kontakt
Iwona Sawicka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Sekretariat Studiów Podyplomowych AGRO-UNIA
C. K. Norwida 27, pawilon A-5, pokój 11
50-375 Wrocław
e-mail: agrounia@upwr.edu.pl
kontakt telefoniczny: Iwona Sawicka
tel. 71 320 51 50
tel. kom. 607 850 922
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
C. K. Norwida 27 c
50-375 Wrocław
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81