Wiedza o Unii Europejskiej Agro Unia

4 500

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite,licencjat.  W myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ukończenie studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom,które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze.Absolwent studiów podyplomowych AGRO-UNIA jest przygotowany do podjęcia pracy w gospodarstwie rolnym. Posiada wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej zasad i wymogów związanych z przetwarzaniem płodów rolnych, w tym m.in. w zakresie zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych, środowiskowych oraz systemów zarządzania jakością. Zna prawne i ekonomiczne aspekty produkcji rolnej w Polsce i krajach UE. Zna zasady korzystania z funduszy strukturalnych UE i dopłat bezpośrednich w aspekcie działań administracji samorządowej i rządowej w strukturach Unii Europejskiej.
Data
rozpoczęcie od listopada 2022 r.
Czas trwania
2 semestry (październik 2022 – czerwiec 2023)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczenia.
Harmonogram zjazdów:

Zjazd 1. – 19-20.11.2022 r.
Zjazd 2. – 03-04.12.2022 r.
Zjazd 3. – 17-18.12.2022 r.
Zjazd 4. – 14-15.01.2023 r.
Zjazd 5. – 04-05.02.2023 r.
Zjazd 6. – 04-05.03.2023 r.
Zjazd 7. – 18-19.03.2023 r.
Zjazd 8. – 25-26.03.2023 r.
Zjazd 9. – 22-23.04.2023 r.
Zjazd 10. – 13-14.05.2023 r.
Zjazd 11. – 20-21.05.2023 r.
Zjazd 12. – 03-04.06.2023 r.
Egzamin – 24.06.2023 r.
Słuchacze otrzymują
  • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
  • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową  na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.
Miejsce realizacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Program
  • Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).
  • Działalność rolnicza i jej ekonomiczne uwarunkowania (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystywania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe).
  • Przetwórstwo płodów rolnych (łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).
Kadra
Program studiów będą realizowali wybitni specjaliści uczelni wyższych (rolniczych, ekonomicznych i uniwersytetów) oraz ARiMR, MRiRW, KOWR, a także administracji państwowej i samorządowej
Rekrutacja
Rekrutacja będzie prowadzona do 14.11.2022. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych lub podczas pierwszego zjazdu (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „AGRO UNIA” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

    • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
    • dowód wniesienia opłaty za studia – min. opłata za I semestr studiów
Informacje dodatkowe
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele.
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej.
Absolwenci otrzymują urzędowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach na pisemny wnioske zainteresowanego:
– opłata za I semestr: 2 250,00 zł (do 17.11.2022),
– opłata za II semestr: 2 250,00 zł (do 20.01.2023).
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów.
Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia. Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław
nr konta 62102052420000210200292045 podając w tytule  D080/006/22,  imię i nazwisko – studia podyplomowe AGRO UNIA
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550298
Kierownik studiów podyplomowych
prof. dr hab. Aneta Wojdyło
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Kontakt
Iwona Sawicka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Sekretariat Studiów Podyplomowych AGRO-UNIA
C. K. Norwida 27, pawilon A-5, pokój 11
50-375 Wrocław
e-mail: agrounia@upwr.edu.pl
kontakt telefoniczny: Iwona Sawicka
tel. 71 320 51 50
tel. kom. 607 850 922
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
C. K. Norwida 27 c
50-375 Wrocław
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81