Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna

6 300

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich) zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem żywieniowym, dietetyką, gastronomią, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi oraz nauczaniem przedmiotów o tej tematyce.
Data
10.2021 r. – 12.2022 r.
Czas trwania
3 semestry: październik 2021 – grudzień 2022 (łącznie 350 godzin)
Zajęcie realizowane są w soboty i niedziele
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Miejsce realizacji zajęć
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową w zakresie żywienia, dietetyki i sztuki kulinarnej na VII poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Program
 • Żywienie człowieka – wybrane zagadnienia, aktualny stan wiedzy
 • Biologia człowieka – wybrane zagadnienia
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Technologia gastronomiczna i sztuka kulinarna
 • Gastronomia dietetyczna
 • Psychologia odżywiania
 • Informatyzacja w żywieniu i dietetyce
 • Dietetyka
 • Edukacja żywieniowa
 • Metodologia badań żywieniowych. Poradnictwo żywieniowe
 • Systemy zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym (GMP, GHP, HACCP, ISO)
 • Elementy organizacji, zarządzania i etyka w pracy dietetyka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii i zakładach żywienia zbiorowego
 • Seminaria dyplomowe. Konsultacje, sprawdzanie i obrona projektów dypomowych
Kadra
Pracownicy dydaktyczno–naukowi Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, praktycy – dietetycy, psychodietetycy, specjaliści w zakresie etyki, prawa pracy, systemów zapewnienia jakości.
Rekrutacja
Rekrutacja  od 16.08.2021 do 31.10.2021. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr.
Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:
1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).
Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów (co najmniej 1 raty w wysokości 700 zł) – opłata po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i uruchomieniu edycji.
Informacje dodatkowe
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych studia w danej edycji mogą nie być uruchomione lub termin rozpoczęcia zajęć może ulec przesunięciu na późniejszy niż październik.
Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów realizowane w soboty i niedziele.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach:
– 2100 zł za każdy semestr
Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach (po 700,00 zł), nie później niż do zakończenia danego semestru – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów.
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę rekrutacyjną, opłatę za egzamin końcowy i obronę projektu oraz za wydanie dyplomu.
Po zakończeniu studiów absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Żywienia, dietetyki i sztuki kulinarnej oraz dyplom uznaniowy upoważniający do prowadzenia szeroko rozumianego poradnictwa żywieniowego oraz nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i nauk pokrewnych (pod warunkiem posiadania przez absolwenta wykształcenia pedagogicznego). Po ukończonych studiach podyplomowych nie nadajemy tytułu „Dietetyk”
Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:PKO BP S.A. Wrocław
nr konta 62102052420000210200292045 podając w tytule SP żywienie, imię i nazwisko uczestnika, nr subkonta (subkonto zostanie podane po zamknięciu rekrutacji).
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550605
Kontakt
dr inż. Marzena Styczyńska
z-ca Kierownika studiów podyplomowych
Katedra Żywienia Człowieka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel/fax +48 71 3201003
e-mail: marzena.styczynska@upwr.edu.pl
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81

Karta zgłoszenia  Sposób finansowania
  Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.