Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna

6 900

Adresaci
 • Dla miłośników zdrowego stylu życia i osób zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem żywieniowym, dietetyką, gastronomią, sztuką kulinarną, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi (Moduł A)
 • Dla nauczycieli chcących zdobyć kompetencje do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć (Moduł B)

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe „Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna” w zakresie poradnictwa żywieniowego musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat lub inżynier) lub studiów drugiego stopnia (magister lub magister inżynier) – tok studiów składający się z semestru 1, 2 i 3/A (Moduł A).

Kandydaci chcący zdobyć przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć (przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu), muszą posiadać przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) – tok studiów składający się z semestru 1, 2 i 3/B (Moduł B).

Data
listopad 2023 r. – styczeń 2025 r.
Czas trwania
 • studia trwają 3 semestry (11.2023r.-01.2025 r.)
 • zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów realizowanych w soboty i niedziele
 • studia w zakresie poradnictwa żywieniowego (Moduł A) zakładają realizację 332 godzin dydaktycznych (wykłady – 115h; ćwiczenia – 217h). Absolwent w toku studiów zdobywa 30 punktów ECTS. Ścieżka kształcenia A nie obejmuje praktyk zawodowych.
 • studia prowadzące do uzyskania kompetencji do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć (Moduł B) zakładają realizację 386 godzin dydaktycznych (wykłady – 82h; ćwiczenia – 214h; praktyka zawodowa – 90h). Absolwent w toku studiów zdobywa 31 punktów ECTS. Moduł B obejmuje także przedmiot „Dydaktyka przedmiotu nauczania” (90 godzin) i „Praktyka zawodowa” (90 godzin), o łącznej liczbie punktów ECTS równej 11, co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zapewnia uczestnikom studiów podyplomowych zdobycie kwalifikacji niezbędnych do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Miejscem odbywania praktyki zawodowej są branżowe szkoły ponadpodstawowe lub ośrodki szkoleniowe. Podstawą zaliczenia praktyki jest prowadzony przez słuchacza dziennik praktyk oraz pozytywna opinia o przebiegu praktyki z miejsca jej realizacji. Istnieje możliwość realizacji praktyki w terminie do 6 miesięcy po ukończeniu studiów. Uczelnia nie zapewnia miejsca do odbywania praktyki.
 • kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Miejsce realizacji zajęć
 • nowoczesne sale laboratoryjne, seminaryjne, wykładowe oraz pracownia gastronomiczna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikacje cząstkowe w zakresie żywienia, dietetyki i sztuki kulinarnej na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub kompetencje do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć w zakresie żywienia człowieka i gastronomii (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • dyplom uznaniowy ukończenia studiów podyplomowych
Program
Program studiów
Kadra
 • pracownicy dydaktyczno–naukowi Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • pracownicy dydaktyczno–naukowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • praktycy – dietetycy, psychodietetycy, specjaliści w zakresie gastronomii, systemów zapewnienia jakości
Rekrutacja
Rekrutacja będzie prowadzona od 23.06.2023  do 30.10.2023 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr.
Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:
1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).
Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów (co najmniej 1 raty w wysokości 1150,0 zł) – opłata po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i uruchomieniu edycji.
Informacje dodatkowe
Dlaczego warto?

 • nowy, autorski program studiów
 • możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej
 • zmniejszona liczba godzin wykładowych na rzecz zajęć praktycznych
 • profesjonalne laboratoria, sale komputerowe i pracownia gastronomiczna

Ważne

 • o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych studia w danej edycji mogą nie być uruchomione lub termin rozpoczęcia zajęć może ulec przesunięciu na późniejszy niż październik
 • możliwość wniesienia opłaty w ratach – 2300 zł za każdy semestr (istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach (po 1150,00 zł), nie później niż do zakończenia danego semestru – szczegółowe, końcowe daty wpłat określane są na bieżąco przez organizatora studiów
 • cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę rekrutacyjną, opłatę za egzamin końcowy i obronę projektu oraz za wydanie dyplomu
 • organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia
 • po ukończonych studiach podyplomowych nie nadajemy tytułu „Dietetyk”
 • uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od liczby chętnych
 • uruchomienie specjalizacji dla nauczycieli (Moduł B) uzależniony jest od liczby chętnych
 • Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław nr konta 62102052420000210200292045 podając w tytule „SP Żywienie, imię i nazwisko uczestnika, nr subkonta” (subkonto zostanie podane po zamknięciu rekrutacji)
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550605
Kontakt
dr inż. Maciej Bienkiewicz
Kierownik studiów podyplomowych
Katedra Żywienia Człowieka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
tel. 71 320 7758
e-mail: maciej.bienkiewicz@upwr.edu.pl
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81