Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia

4 600

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, tj. do  absolwentów szkół wyższych ze stopniem lic., inż.,  mgr: technologów żywności, dietetyków, fitoterapeutów, pracowników uzdrowisk, zielarzy, osób zajmujących się promocją zdrowia, dystrybutorów suplementów diety i ziół oraz wszystkich osób  zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie uprawy, utrwalania, sprzedaży i wykorzystania surowców zielarskich w gospodarce i ochronie zdrowia.

Absolwent studiów ma wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie podstawowego składu związków bioaktywnych, wymagań środowiskowych, sposobu uprawy i przechowywania. Zna zasady identyfikacji, klasyfikacji i oceny surowców zielarskich oraz sposoby ich przetwarzania i analizowania. Ma wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji zielarskiej. Jest świadomy możliwości wykorzystania surowców zielarskich i nutraceutyków żywności i ochronie zdrowia. Potrafi sklasyfikować i ocenić surowce zielarskie oraz określić warunki ich przetwarzania, utrwalania i przechowywania. Umie wskazać zastosowanie preparatów ziołowych i nutraceutyków w profilaktyce zdrowia i w żywności. Zna metody oceny składu i jakości surowców zielarskich, preparatów ziołowych i nutraceutyków.

Data
październik 2020 r. – czerwiec 2021 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 210 godzin)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego i złożenie pracy dyplomowej.
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław
Nabór
Prowadzony w sposób ciągły do uruchomienia studiów. Planowane rozpoczęcie studiów: październik 2020 r. Przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: studia.ziola@upwr.edu.pl
Program
 • Botanika roślin zielarskich
 • Uprawa ziół
 • Towaroznawstwo zielarskie
 • Wykorzystanie kosmetyczne ziół
 • Składniki bioaktywne w nutraceutykach i żywności funkcjonalnej
 • Toksykologia ziół
 • Technologia preparatów zielarskich
 • Aspekty prawne wykorzystania ziół
 • Wykorzystanie ziół w żywności i dietetyce
 • Podstawy fitoterapii
 • Metody badań składników aktywnych
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Utrwalanie ziół
 • Przechowalnictwo i obrót produktami zielarskimi
 • Projektowanie zakładu przetwarzania ziół
 • Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy farmakologii
 • Seminarium
Kadra
Pracownicy dydaktyczno–naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Przyrodniczo – Technologiczny), Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (Instytut Zdrowia i Gospodarki).
Wymagane dokumenty
  • podanie –Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe;
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię fotokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, podane w Zasadach rekrutacji)
  • kopia dowodu wpłaty I raty w wysokości 100 zł
  • po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia należy przesłać:

– skan wypełnionej i podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (do pobrania),
– dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów (II rata w wysokości 2200 zł).

Informacje dodatkowe
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele;
Możliwość wniesienia opłaty w ratach:
– opłata za I semestr, I rata 100,00 zł w momencie zapisu na studia,
– opłata za I semestr, II rata: 2 200,00 zł (do 20.09.2020),
– opłata za II semestr: 2 300,00 zł (do 20.01.2021).
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów.
Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.
Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
PKO BP SA  Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 podając w tytule: imię i nazwisko – studia podyplomowe Zioła i nutraceutyki
Więcej informacji

Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550366.

Kontakt
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. J. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław
studia.ziola@upwr.edu pl
Kierownik studiów:
dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska prof.nadzw.
tel. 71-320-77-07
Zastępca kierownika studiów:
dr hab.inż. Alicja Kucharska prof.nadzw.
tel.71-320-77-12

Karta zgłoszeniaSposób finansowania
Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.