Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3 000

Adresaci
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie), zainteresowanych podjęciem pracy w służbach BHP lub prowadzeniem własnej działalności w tym zakresie.
Absolwenci zdobywają kwalifikacje do prowadzenia usług zewnętrznych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, podjęcia pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i innych jednostkach takich jak: firmy szkoleniowe, konsultingowe, doradcze, jednostki nadzorujące przestrzeganie warunków pracy, jednostki naukowe, badawcze, urzędy publiczne.
Data
październik 2023 r. – czerwiec 2024 r.
Czas trwania
2 semestry (240 godzin)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową w zakresie  zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na VII poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej.
Miejsce realizacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 C
Program
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Psychologia, problemy człowieka w środowisku pracy
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Prawna ochrona pracy (również w aspekcie wymogów Unii Europejskiej)
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki występujące w środowisku pracy
 • Choroby zawodowe
 • Ocena i analiza ryzyka związanego
 • Badanie wypadków
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Dokumentacja BHP w przedsiębiorstwie
 • Zakres i sposoby działania organów nadzoru nad warunkami pracy
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Nowoczesne metody i techniki nauczania dorosłych
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
Kadra
Kadra naukowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz praktycy wykonujący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach gospodarczych, jak też sprawujący nadzór nad warunkami pracy (inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej itp.).
Rekrutacja
Rekrutacja jest prowadzona od 1.05.2023 r. do 31.10.2023 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • dowód wniesienia opłaty za studia
Informacje dodatkowe
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność za studia wynosi 3000,00 zł (dwa semestry) z możliwością rozłożenia na raty (maksymalnie na 10 rat).
Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 koniecznie z dopiskiem:  imię i nazwisko – studia podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy”Więcej informacji: http://spbhp.webd.pl
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550786
Kierownik studiów podyplomowych
dr inż. Krystyna POGODA-SEWERNIAK
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38 C
51- 630 Wrocław
e-mail: studbhp@upwr.edu.pl
tel. 71 32-05-863
Kontakt
Sekretariat studiów
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38 C
pokój nr 235
czynny: soboty, gdy odbywają się zajęcia, w godz. 10.00 do 13.00
tel. 0-71 32-05-863
tel./fax. do sekretariatu Katedry (71) 320-58 66
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81