Technologia piwowarstwa

6 000

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: (ze stopniem lic., inż., mgr, mgr inż.), szczególnie kierunków związanych z technologią żywności i pokrewnych, pasjonatów, potencjalnych właścicieli i pracowników minibrowarów i browarów.
Absolwent studiów podyplomowych „Technologia piwowarstwa” jest przygotowany do podjęcia pracy w browarze. Posiada wiedzę z zakresu charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych stosowanych w browarnictwie oraz technologii produkcji piw górnej i dolnej fermentacji. Zna sposoby oceny jakości surowców oraz produktów finalnych. Zna prawne i ekonomiczne aspekty produkcji piw w Polsce i krajach UE. Zna podstawy projektowania, organizacji i funkcjonowania minibrowaru.
Data
październik 2024 r. – czerwiec 2025 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 200 godzin)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową w zakresie technologii piwowarstwa na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.
Miejsce realizacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław.
Program
 • Technologia słodu
 • Technologia piwa
 • Warsztaty piwowarstwa domowego
 • Organizacja i funkcjonowanie minibrowaru
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza sensoryczna
 • Prawo i ekonomia w piwowarstwie
 • Systemy zarządzania jakością w browarze
 • Marketing piwa
 • Aparatura i projektowanie minibrowaru
 • Seminarium
Kadra
Pracownicy naukowo-dydaktyczni z Katedry Technologii Fermentacji i Zbóż Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, praktycy – specjaliści w zakresie technologii produkcji piwa, analizy instrumentalnej i sensorycznej, projektowania, ekonomii, prawa.
Rekrutacja
Rekrutacja jest prowadzona od 06.05.2024 r. do 06.07.2024. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Technologia piwowarstwa” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe – wypełniony i wydrukowany z systemu IRK,
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • list motywacyjny,
  • kopia dowodu wpłaty I raty opłaty za studia (100 zł),

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych,
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów (II rata w wysokości 2900 zł).
Informacje dodatkowe
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz doświadczenie w branży piwowarskiej.
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach:
– opłata za I semestr, I rata 100,00 zł w momencie zapisu na studia,
– opłata za I semestr, II rata: 2 900,00 zł (do 10.09.2024),
– opłata za II semestr: 3 000,00 zł (do 10.01.2025).
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów.
Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.
Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 koniecznie z dopiskiem:  imię i nazwisko – studia podyplomowe „Technologia piwowarstwa”
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=989681 
Kierownik studiów podyplomowych
prof. dr hab inż. Joanna Kawa-Rygielska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż
ul. J. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
joanna.kawa-rygielska@upwr.edu.pl
tel.71 320 7764
Kontakt
mgr inż. Adam Głowacki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż
ul. J. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
piwowarstwo@upwr.edu.pl
tel. 71 320 7763, 71 320 7728
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81