Technologia winiarstwa

6 500

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (ze stopniem lic., inż., mgr, mgr inż.), szczególnie kierunków związanych z technologią żywności i pokrewnych, pasjonatów, właścicieli winnicy, winiarni i ich pracowników, miłośników wina.
Absolwent studiów podyplomowych „Technologia winiarstwa” jest przygotowany do podjęcia pracy w winnicy i winiarni. Posiada wiedzę z zakresu podstaw uprawy winorośli oraz winifikacji win białych, czerwonych, a także win specjalnych. Zna prawne i ekonomiczne aspekty uprawy winorośli i produkcji win w Polsce i krajach UE. Zna podstawy projektowania winiarni oraz sposoby oceny jakości surowców i produktów finalnych, z uwzględnieniem najnowszych metod analitycznych i technik instrumentalnych.
Data
10.2023 r. – 06.2024 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 210 godzin)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Przed rozpoczęciem zajęć udostępniony zostanie słuchaczom szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informacja o warunkach zaliczeń.
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową w zakresie technologii winiarstwa na VII poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Miejsce realizacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział  Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław
Program
 • Wprowadzenie do winiarstwa
 • Typologia win
 • Regiony winiarskie
 • Regulacje prawne
 • Aspekty ekonomiczne uprawy winorośli i produkcji win
 • Uprawa winorośli
 • Technologia winiarstwa
 • Projektowanie małej winiarni
 • Wady i choroby win
 • Wina specjalne
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza sensoryczna
 • Enoturystyka
 • Seminarium
Kadra
Pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności i Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz specjaliści i praktycy w branży winiarskiej.
Rekrutacja
Rekrutacja jest prowadzona do 30.11.2023, zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr.

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Technologia winiarstwa” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Na pierwsze zajęcia Słuchacz dostarcza:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów (II rata w wysokości 3200 zł).
Informacje dodatkowe
Możliwość wniesienia opłaty w ratach:
– opłata za I semestr, I rata 100,00 zł w momencie zapisu na studia,
– opłata za I semestr, II rata: 3 200,00 zł (do 15.09.2023) lub 3 300 zł w momencie wpłaty I i II raty,
– opłata za II semestr: 3 200,00 zł (do 20.01.2024).
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów.
Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia. Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław
nr konta 62102052420000210200292045 podając w tytule  D080/0004/23,  imię i nazwisko – studia podyplomowe Technologia winiarstwa
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550366.
Kierownik studiów podyplomowych:
Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
technologia.winiarstwa@upwr.edu.pl
Kontakt:
dr inż. Joanna Chmielewska, prof. uczelni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
technologia.winiarstwa@upwr.edu.pl
tel. 503 943 899
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 27 C
50-375 Wrocław
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81