Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności

5 000

Adresaci
Studia skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej – Dz. U. 2009 r. Nr 211 poz. 1630).
Data
październik 2023 r. – czerwiec 2024 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 180 godzin)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową  na VII  poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.
Miejsce realizacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta , ul. C.K. Norwida 31, Wrocław
Program
 • Prawo wspólnotowe i krajowe z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • GAP – produkcja roślinna i zwierzęca
 • Obszary funkcjonowania zasad GMP/GHP
 • Dobrostan zwierząt
 • Tradycyjne oraz niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 • Nowe patogeny żywności
 • Mykotoksyny w żywności i w paszach
 • Zagrożenia biologiczne, mikrobiologiczne oraz chemiczne w żywności
 • Dodatki do żywności i alergeny
 • Metody utrwalania żywności – wędzenie, suszenie, peklowanie
 • HACCP – tworzenie dokumentacji
 • Audyt systemu HACCP
 • Urzędowa kontrola żywności, pasz
 • Biznesowe podejście do systemów zarządzania jakością wg wytycznych standardów ISO
 • Identyfikowalność w obszarze łańcucha żywnościowego
 • ISO 22 000, IFS, BRC
 • Podstawy epidemiologii
 • GMO w żywności i w paszach
 • Komunikacja, negocjacje, stres i zarządzanie zespołem
 • Wspólna polityka rolna: WTO, SPS, Codex Alimentarius, OIE
 • ISO 17.025 – system zapewnienia jakości w laboratorium
 • Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń żywnościowych
Kadra
Pracownicy dydaktyczno – naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz  pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z  Wydziałów: Biologii i Hodowli Zwierząt, Biotechnologii i Nauk o Żywności, Przyrodniczo-Technologicznego, a także PAN, PZH,  GIW, PIS, WIS, Instytutu Onkologii i inni z całej Polski.
Rekrutacja
Rekrutacja jest prowadzona do 20.10.2023. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:
1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • dowód wniesienia opłaty za studia
Informacje dodatkowe
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele. Termin pierwszego zjazdu zostanie podany w późniejszym czasie.
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba osób w grupie nie może przekroczyć 30 osób.
Możliwość opłaty za studia w ratach.
Zob. także: www.wet.upwr.edu.pl/studia-podyplomowe/dobra-praktyka-produkcyjna-i-higieniczna-oraz-audytowanie-systemow-jakosci-zdrowotnej-zywnosci.html
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550782
Kierownik studiów podyplomowych
dr Katarzyna Kosek-Paszkowska, prof. uczelni
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
C. K. Norwida 31
50-375 Wrocław
podyplomowe.wet@upwr.edu.pl
tel. 71/320 54 11
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81