Kurs maturalny z chemii

1 215

Cel
Rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym, intensywna powtórka zagadnień poruszanych na lekcjach chemii w szkole średniej, uzupełnienie niezbędnych informacji, ale także przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych, omówienie najczęściej popełnianych błędów, mini-wykłady nt. zagadnień najczęściej sprawiających problemy na egzaminie maturalnym.

Uczniowie nauczą się:
• rozwiązywania zadań typu maturalnego na poziomie rozszerzonym – analizowania treści zadań, formułowania spójnych wypowiedzi na zadany temat;
• analizowania planów eksperymentów (obserwacji) i ich wyników;
• poznają wyposażenie pracowni chemicznej i zasady posługiwania się sprzętem, planowania i przeprowadzania eksperymentów;
• opisywania przebiegu najważniejszych procesów i zjawisk chemicznych;
• wyszukiwania wskazanych informacji chemicznych niezbędnych studentowi pierwszego roku

Zajęcia są zgodne z aktualną podstawą programową do kształcenia ogólnego w zakresie chemii na poziomie rozszerzonym.

W ramach zajęć zostaną udostępnione materiały powtórzeniowe wraz z zadaniami w formie online.

Adresaci
Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, planujący zdawać egzamin dojrzałości z chemii jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, planujący podjęcie studiów na kierunkach: weterynaria, biotechnologia, biologia człowieka, żywienie człowieka, technologia żywności i żywienie człowieka itp.
Terminy
Kurs obejmuje 30 h lekcyjnych w terminach:
marzec: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27
kwiecień: 2-3
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 8:30 – 11:00.
Miejsce szkolenia
online
Wybrane moduły tematyczne
• Rozwiązywanie zadań typu maturalnego
• Eksperyment i laboratorium
• Związki przyczynowo – skutkowe i myślenie chemiczne; opinie i wnioskowanie
• Atom – struktura, cząsteczki, wiązania chemiczne
• stechiometria chemiczna
• kinetyka i statyka reakcji chemicznej
• Roztwory
• Reakcje w roztworach wodnych
• Właściwości wybranych pierwiastków i ich związków nieorganicznych
• Chemia organiczna
Kadra
 nauczyciele szkół średnich posiadający wieloletnie doświadczenie pedagogiczne
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych [POBIERZ]
Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław, nr konta 62102052420000210200292045 z dopiskiem: KURS MATURALNY z chemii
Informacje dodatkowe
Zgłoszenie uczestnictwa (imię, nazwisko, mail i telefon kontaktowy do uczestnika) należy przesłać do 22.02.2022 r.

Uwaga: Przy poleceniu 1 osoby, która zgłosi się na kurs otrzymacie Państwo rabat 5%, przy poleceniu 2 osób rabat 10%, a przy 3 osobach 15%.

Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne online, materiały niezbędne do realizacji zajęć warsztatowych.

Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 27 C
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20