Kurs maturalny z chemii

1 080

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Cel
Rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym, intensywna powtórka zagadnień poruszanych na lekcjach chemii w szkole średniej, uzupełnienie niezbędnych informacji, ale także przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych, omówienie najczęściej popełnianych błędów, zajęcia warsztatowe pogłębiające wiedzę, mini-wykłady nt. zagadnień najczęściej sprawiających problemy na egzaminie maturalnym.

Uczniowie nauczą się:
• rozwiązywania zadań typu maturalnego na poziomie rozszerzonym – analizowania treści zadań, formułowania spójnych wypowiedzi na zadany temat;
• analizowania planów eksperymentów (obserwacji) i ich wyników;
• poznają wyposażenie pracowni chemicznej i zasady posługiwania się sprzętem, planowania i przeprowadzania eksperymentów;
• opisywania przebiegu najważniejszych procesów i zjawisk chemicznych;
• wyszukiwania wskazanych informacji chemicznych niezbędnych studentowi pierwszego roku

Zajęcia są zgodne z aktualną podstawą programową do kształcenia ogólnego w zakresie chemii na poziomie rozszerzonym.

Adresaci
Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, planujący zdawać egzamin dojrzałości z chemii jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, planujący podjęcie studiów na kierunkach: weterynaria, biotechnologia, biologia człowieka, żywienie człowieka, technologia żywności i żywienie człowieka itp. Przyjmujemy tylko zgłoszenia grupowe (min. 12 osób w grupie). 
Data
kurs zimowy październik – marzec
lub kurs wiosenny: styczeń – kwiecień
Czas trwania
– 45 h
– 11 zjazdów 4-godzinnych
– Zajęcia realizowane w weekendy, przeważnie w soboty
– Zajęcia nie kolidują z Kursem maturalnym z biologii
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wybrane moduły tematyczne
• Rozwiązywanie zadań typu maturalnego
• Eksperyment i laboratorium
• Związki przyczynowo – skutkowe i myślenie chemiczne; opinie i wnioskowanie
• Atom – struktura, cząsteczki i stechiometria chemiczna, wiązania chemiczne, kinetyka i statyka reakcji chemicznej
• Roztwory
• Właściwości wybranych pierwiastków i ich związków nieorganicznych
• Chemia organiczna
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nauczyciele szkół średnich posiadający wieloletnie doświadczenie pedagogiczne
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych [POBIERZ]
Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław, nr konta 62102052420000210200292045 z dopiskiem: KURS MATURALNY z chemii
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne, materiały niezbędne do realizacji zajęć warsztatowych/laboratoryjnych , oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu maturalnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20

Karta zgłoszenia    Sposób finansowania
    Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.