Metodyka kształcenia zdalnego

0

 

Szkolenie on-line z zakresu metodyki kształcenia zdalnego ma charakter:
1) zamknięty – bierze w nim udział 30 pracowników UPWr zaproszonych przez dziekanów oraz prorektora ds. studenckich i edukacji,
2) kaskadowy – uczestnicy przeszkolą kolejnych pracowników UPWr.

Cel
W toku 3-dniowego szkolenia uczestnicy m.in. znajdą odpowiedzi na pytania:
• jak dobrać formy prezentacji treści i narzędzia do zdalnej dydaktyki przedmiotu, mając na uwadze zapisy w sylabusie: efekty uczenia się, zakres treści, proces dydaktyczny, założenia walidacji itd.,
• jak dobrze zaplanować scenariusz kursu zdalnego, w toku podającym, problemowym, eksponującym, praktycznym,
• jak nie przeładować studentów treścią i zmotywować ich do aktywności,
• jak dbać o wysoką jakość i efektywność kształcenia zdalnego,
• a także: jak komunikować i koordynować proces projektowania i realizacji kształcenia zdalnego.Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
• potrafi pozytywnie odnaleźć się w zmianie, którą wymusza obecna sytuacja,
• zaplanować i zrealizować dobry program kształcenia online,
• zaangażować w proces uczenia studentów i towarzyszyć im w procesie,
• przygotować studentów do zdania egzaminów,
• poznać siłę relacji mistrz- uczeń w kształceniu na odległość,
• tworzyć nową, lepszą rzeczywistość edukacyjną,
• zrozumieć logikę działania narzędzi do pracy zdalnej, swobodniej wdrażać się w nowe narzędzia.
Uczestnicy i warunki udziału
Uczestników szkolenia zapraszają dziekani oraz prorektor ds. studenckich i edukacji, biorąc pod uwagę określone poniżej warunki udziału. Zaproszone osoby powinny przesłać do dnia 14.04.2020 r. do godz.12.00 swoje zgłoszenie na adres innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl.

Zgłoszenie stanowi e-mail wysłany z imiennego adresu w domenie UPWr. W temacie należy wpisać temat szkolenia (Metodyka kształcenia zdalnego), a w treści – zestawione w punktach informacje potwierdzające spełnienie warunków i wymaganą deklarację, o których mowa poniżej.

Warunki udziału:
1.
Szkolenie jest adresowane do: w pierwszej kolejności – dziekanów oraz prodziekanów, członków Wiodących Zespołów Badawczych, a następnie kierowników jednostek i wszystkich nauczycieli oraz pracowników UPWr zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie wsparcia dydaktyki akademickiej realizowanej w formule zdalnej.
2. Uczestnik szkolenia powinien wykazać się istotnymi osiągnięciami dydaktycznymi, aktywnością w podnoszeniu własnych kompetencji dydaktycznych (np. udział w szkoleniach i projektach z zakresu innowacji dydaktycznych) – w ciągu ostatnich 3 lat.
3. Uczestnik szkolenia składa deklarację – zobowiązanie się do dzielenia się zdobytymi: wiedzą i umiejętnościami.

Szkolenie ma charakter kaskadowy – udział w nim, wiąże się z koniecznością przeszkolenia kolejnych osób. Zobowiązanie uczestnika szkolenia pt. Metodyka kształcenia zdalnego dotyczy w szczególności przeprowadzenia konsultacji lub szkolenia dla min. 5 innych zainteresowanych nauczycieli akademickich UPWr, w wymiarze co najmniej 1 h dydaktycznej, w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia pt. Metodyka kształcenia zdalnego. W ramach konsultacji/szkoleń absolwent szkolenia pt. Metodyka kształcenia zdalnego będzie dzielił się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas tego szkolenia. Potwierdzeniem realizacji konsultacji/szkolenia będzie zestawienie przygotowane przez prowadzącego zawierające dane: data konsultacji/szkolenia, lista obecności uczestników.

Organizacja i terminy
• 3 dni szkoleniowe (8 h dydaktycznych w każdym dniu), razem: 24 h dydaktyczne,
• w każdym dniu szkoleniowym są realizowane 2 moduły tematyczne:
Dzień 1: moduł 1, w godz. 9.00-12.30, moduł 2, w godz. 12.45 – 16.00,
Dzień 2: moduł 3, w godz. 9.00-12.30, moduł 4, w godz. 12.45 – 16.00,
Dzień 3: moduł 5, w godz. 9.00-12.30, moduł 6, w godz. 12.45 – 16.00.
• terminy: 15, 16, 17.04.2020 r.,
szkolenie będzie prowadzone przez aplikację Zoom.
Program
Moduł 1: Efektywne zarządzanie procesem wdrażania kształcenia na odległość (4 h dydaktyczne)
Tematyka tego modułu zainteresuje szczególnie kadrę zarządzającą, kierowników zespołów. Uczestnicy modułu wzmocnią swoją wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania zmianą i kryzysem, przywództwa właściwej komunikacji, zarządzania celami i oczekiwaniami.• Moduł 2: Kształcenie na odległość: prowadzenie zajęć, spotkań, prezentacji oraz tworzenie atrakcyjnych treści (4 h dydaktyczne)
Moduł zaprojektowany z myślą o pracy wykładowcy. Jego uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie zrozumienia siebie w zmianie, której doświadczają, sposobach prowadzenia zajęć na odległość, tworzenia prezentacji, scenariuszy, zadań budzących zainteresowanie studentów oraz korzystania z atrakcyjnych zasobów do uczenia się.• Moduł 3: Współpraca, angażowanie studentów i monitoring ich pracy (4 h dydaktyczne)
Uczestnicy modułu rozwiną swoje kompetencje w zakresie wspierania samodzielnej pracy studenta, kontraktowania się z grupą oraz wykorzystania narzędzi współpracy i zarządzania pracą zdalną studentów.

Moduł 4: Jak pomóc studentom uczyć się samodzielnie (4 h dydaktyczne)
Jego uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie utrzymywania motywacji i zaangażowania, budowania zaufania, rozwijania relacji, radzenia sobie z zakłóceniami w pracy na odległość. Będzie mowa także o wybranych narzędziach tutoringu i coachingu przydatnych w pracy zdalnej.

Moduł 5: Kształcenie na odległość – zaczynamy! (4 h dydaktyczne)
Tematyka modułu znajdzie szczególne zainteresowanie wśród kadry zarządzającej, kierowników zespołów. Jego uczestnicy rozwiną kompetencje w zakresie zwinnego zarządzania zmianą, przewidywania scenariuszy rozwoju sytuacji, reagowania na pojawiające się wyzwania, określania celów, kryteriów sukcesu, kamieni milowych oraz planów działań.

Moduł 6:  Możliwość konsultacji indywidualnych (4 h dydaktyczne)
Można tu skonsultować pomysły, wyzwania, i dotychczasowe realizacje dydaktyki zdalnej.

Prowadzący
Szkolenie zrealizuje zespół trenerski Collegium Wratislaviense, wiodącego ośrodka edukacji spersonalizowanej, opartej na relacji mistrz-uczeń, w ramach autorskiego programu Collegium pt. „Kształcenie na odległość”.
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Urszula Siembieda
innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl
tel. 726 700 702