Mistrzowie dydaktyki. Wizyty studyjne w uczelniach europejskich (tutoring)

0

Dofinansowanie
Wizyty studyjne oraz pilotażowe wdrożenie narzędzi tutoringu – jest realizowane w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Cel
W projekcie bierze udział kilkadziesiąt polskich uczelni, zaproszonych przez MNiSW do złożenia ofert konkursowych, spełniających jakościowe warunki udziału. W ramach budżetu projektu MNiSW organizuje i ponosi koszty wizyt studyjnych, uczelnia zaś – koszty pilotażowego wdrożenia tutoringu przez nauczyciela akademickiego po ukończeniu przez niego wizyty studyjnej.

Wizyty studyjne mają charakter warsztatowo-szkoleniowy i są realizowane w europejskich ośrodkach akademickich specjalizujących się w wykorzystaniu metody tutoringu jako efektywnej metody dydaktycznej, jak np.: Uniwersytet w Groningen w Holandii, Uniwersytet Aarhus w Danii, University College London w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Gandawie w Holandii.

Celem wizyt jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UPWr w zakresie korzystania z innowacyjnych metod i narzędzi dydaktycznych, w szczególności tutoringu akademickiego. Po zakończeniu wizyty nauczyciel akademicki UPWr dokonuje pilotażowego wdrożenia elementów wsparcia tutorskiego w odniesieniu do zainteresowanych studentów UPWr, w wymiarze maksymalnie 100 h, w ramach co najmniej 1 semestru, z dofinansowaniem w ramach projektu w wysokości 100 zł kosztów całkowitych za godzinę wsparcia.

Uczestnicy i warunki udziału
1) Nauczyciele akademiccy UPWr – 5 osób będących laureatami konkursu ogłoszonego przez  Prorektora ds. studenckich i edukacji, przeprowadzonego w 2018 roku.

Zgodnie z założeniami konkursu nauczyciele biorący udział w projekcie muszą wykazywać się m.in. doświadczeniem i gotowością do wdrażania innowacji dydaktycznych, w szczególności narzędzi i metod tutoringowych, oraz znajomością języka obcego na poziomie min. C1.

Udział w projekcie biorą:
• mgr Ewa Hajdasz, Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych,  ewa.hajdasz@upwr.edu.pl
• dr Robert Karczmarczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, robert.karczmarczyk@upwr.edu.pl 
• dr inż. Wojciech Kilian, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, wojciech.kilian@upwr.edu.pl
• dr Magdalena Raftowicz, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, magdalena.raftowicz@upwr.edu.pl 
• dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. UPWr, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, szymon.szewranski@upwr.edu.pl.

Nauczycieli akademickich UPWr zainteresowanych udziałem w poszerzeniu zakresu projektu, spełniających wskazane powyżej warunki, ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi za okres ostatnich 5 lat, prosimy o kontakt: innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl.

2) Studenci UPWr – 27 osób,  uczestniczących w przedmiotach prowadzonych przez nauczycieli akademickich UPWr, o których mowa w pkt 1) powyżej, zainteresowanych skorzystaniem z współpracy z tutorem, zrekrutowanych zgodnie z założeniami projektu.

Terminy
Zgodnie z aktualizowanym harmonogramem wsparcia w ramach projektu przewiduje się:
•  wizyty studyjne w europejskich ośrodkach akademickich – nauczyciele UPWr biorą w nich udział od czerwca 2019 do czerwca 2022r.
•  wdrożenie wsparcia tutorskiego w ramach przedmiotów prowadzonych przez nauczycieli UPWr będących uczestnikami projektu – sukcesywnie, niezwłocznie po zakończeniu wizyty studyjnej przez nauczyciela,
•  konferencje i wizyty ekspertów z uczelni europejskiej w Polsce oraz ewaluacja projektu –  na bieżąco wraz z realizacją działań projektowych,
•  kontynuacja prowadzenia zajęć metodą tutoringu na UPWr – zgodnie z założeniami Projektu – do czerwca 2023 r.
Ważne dokumenty
Dla nauczyciela UPWr:
•  Raport z wizyty studyjnej
•  Raport z przeprowadzonej rekrutacji studentów
•  Lista obecności na zajęciach/spotkaniu tutorskim
•  Dziennik zajęć
•  Wstępny model tutoringu opracowany przez MNiSW w rezultacie wizyt studyjnych zrealizowanych w ramach projektu przez nauczycieli akademickich polskich uczelni
Dla studenta UPWr:
•  Zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie
•  Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Opłaty 
Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie nauczyciela UPWr lub studenta UPWr.
Kontakt 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki
C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
urszula.siembieda@upwr.edu.pl
tel. 71 320 5408, 726 700 702