Problem Based Learning. Szkolenia i wizyty studyjne

0

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Dofinansowanie
Projekt pn. „POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przewiduje między innymi sekwencję rozwiązań wspierających wdrażanie innowacji dydaktycznych.
Cel
Udział w projekcie to możliwość podniesienia kompetencji dydaktycznych z zakresu Problem Based Learning (PBL) oraz korzystania z wsparcia we wdrażaniu tej metodyki.

Nauczyciel UPWr może starać się o udział w:
•  pakiecie podstawowym, obejmującym: 1) 24-godzinne szkolenie z zakresu PBL, realizowane na UPWr przez wyspecjalizowanego w tym zakresie wykonawcę, a następnie 2) wdrożenie metodyki w ramach wybranego przedmiotu prowadzonego w formie ćwiczeń, w wymiarze co najmniej 1 semestru, rozpoczynając nie później niż od semestru letniego 2021/2022,
•  pełnym pakiecie, obejmującym : 1) 24-godzinne szkolenie z zakresu PBL (jak wyżej), następnie 2) 5-dniową wizytę studyjną krajową lub zagraniczną, w ośrodku z doświadczeniami w zakresie stosowania PBL w dydaktyce akademickiej, potem 3) wdrożenie metodyki w ramach wybranego przedmiotu (jak wyżej), 4) z wykorzystaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) stworzonych w ramach projektu na zlecenie uczestnika projektu – nauczyciela UPWr.

Wyboru pomiędzy powyżej opisanymi możliwościami należy dokonać poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w  Ankiecie kwalifikacyjnej.

Ponadto uczestnicy projektu:
•  otrzymują komplet materiałów szkoleniowych,
•  imienny certyfikat o ukończeniu szkolenia,
•  biorą udział w badaniu przyrostu kompetencji prowadzonym przed i po szkoleniu z zakresu PBL, po którym otrzymują spersonalizowany raport.

Uczestnicy i warunki udziału
•  26 nauczycieli akademickich UPWr, zainteresowanych wykorzystaniem i wdrażaniem metodyki PBL w dydaktyce akademickiej, w tym 19 zgłoszonych przez kierownika jednostki/przełożonego i 7 – samodzielnie,
• mogących wykazać się w okresie ostatnich 5 lat istotnymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi w zakresach, o których mowa w Ankiecie kwalifikacyjnej, stanowiącej załącznik do Regulaminu udziału w szkoleniach i wizytach dla kadry dydaktycznej w ramach projektu,
• w przypadku osób zainteresowanych udziałem w wizytach studyjnych zagranicznych – znających język obcy obowiązujący w kraju/instytucji/miejscu realizacji wizyty, na poziomie min. B2,
• którzy złożyli w terminie rekrutacji dokumenty rekrutacyjne: Ankietę kwalifikacyjną, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych. Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanu na adres: innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl lub dostarczyć w oryginale do biura realizatora szkoleń i wizyt studyjnych w ramach projektu: Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, ul. Norwida 25,50-375 Wrocław, budynek A 12 (dziedziniec za gmachem głównym), pok. 2/7a. Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełnione komputerowo, podpisane, parafowane na każdej stronie, opatrzone podpisem i pieczęcią przełożonego.
Przebieg rekrutacji
Etap I:
1) złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych: Ankiety kwalifikacyjnej, Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,
2) weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną i przyznanie punktów rekrutacyjnych kandydatom,
3) wybór 26 uczestników szkolenia z zakresu PBL – osoby, którym przyznano najwięcej punktów rekrutacyjnych,
4) utworzenie spośród ww. uczestników szkolenia listy 10 osób rekomendowanych do udziału w wizytach studyjnych zagranicznych i krajowych – osoby z najwyższą punktacją, które wyraziły w dokumentach rekrutacyjnych zainteresowanie udziałem w wizytach studyjnych,

Etap II:

5) po ukończeniu szkolenia z zakresu PBL – zatwierdzenie listy uczestników wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych.Komisja Rekrutacyjna, powołana zgodnie z założeniami Regulaminu, wyłoni do udziału w projekcie nauczycieli UPWr:
• o najwyższym spośród zgłoszonych dorobku dydaktycznym powiązanym z dorobkiem naukowym,
• biorąc pod uwagę motywację nauczyciela do udziału w projekcie oraz proponowany przez niego sposób i zakres wykorzystania zdobytych umiejętności do podnoszenia jakości kształcenia na UPWr. Uczestnicy rekrutacji będą informowani o wynikach każdego etapu drogą e-mailową.
Realizacja
Szkolenie z zakresu PBL: 
•  realizowane w grupach 6-10 osobowych, w infrastrukturze UPWr,
•  3 grupy szkoleniowe, każda z nich weźmie udział w 24-godzinnym szkoleniu, w ramach 3 dni szkoleniowych,
•  zrealizowane terminy:  1 grupa – 17, 24, 31 stycznia 2020 r., 2 grupa – 26, 27, 28 lutego 2020 r., 3 grupa – 2, 3, 4 marca 2020 r. Każdego ze wskazanych dni 8 godzin dydaktycznych w przedziale: 9.00-17.00.Wizyty studyjne:
•  w europejskich (krajowych i zagranicznych) ośrodkach akademickich,
•  miejsca/ośrodki realizacji wizyt zostaną określone z uwzględnieniem preferencji nauczycieli UPWr wyrażonych przez nich w dokumentach rekrutacyjnych,
•  proponowane terminy: do końca semestru zimowego 2021/2022.
Wdrożenie PBL:  
•  w ramach wybranego przedmiotu prowadzonego na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w formie ćwiczeń, w wymiarze co najmniej 1 semestru,
•  rozpoczęcie realizacji – niezwłocznie po ukończeniu szkolenia,
•  podczas wdrożenia nauczyciel UPWr korzysta z OZE stworzonych w ramach projektu, zgodnie ze specyfikacją opracowaną przez nauczyciela UPWr.
Program – założenia
Szkolenie z zakresu PBL obejmie zagadnienia:
•  projektowanie, przygotowywanie, realizacja, ewaluacja i walidacja dydaktyki z wykorzystaniem metodyki PBL, w tym:
•  budowanie zespołów, kompetencji superwizora metody PBL,
•  diagnoza predyspozycji zespołowych, facylitacji jako stylu pracy,
•  formy udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,
•  w kontekście regulacji prawnych dot. szkolnictwa wyższego, realiów funkcjonowania uczelni, studiów przypadku zaczerpniętych z praktyki akademickiej.W programach wizyt studyjnych zostaną uwzględnione:
•  obserwacja, doświadczanie, praktyczne zapoznanie się z założeniami i realizacją procesu dydaktycznego prowadzonego z wykorzystaniem PBL.
Ważne dokumenty
•  Regulamin udziału w szkoleniach i wizytach studyjnych dla kadry dydaktycznej w ramach projektu pn. „POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni”, Zadanie 11 – Szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz część Zadania 9 – Stworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych,
•  Załącznik nr 1 – Ankieta kwalifikacyjna,
•  Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy,
•  Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
•  Załącznik nr 4 – Raport z wizyty studyjnej.
Kontakt
Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Osoba do kontaktu: Urszula Siembieda,
pokój 2/7a, budynek A 12 (dziedziniec za gmachem głównym)
urszula.siembieda@upwr.edu.pl
tel. 71 320 5408, 726 700 702

Karta zgłoszenia    Sposób finansowania
    Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.