Problem Based Learning. Szkolenia dla nauczycieli UPWr

0

Dofinansowanie
Projekt pn. „POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przewiduje między innymi sekwencję rozwiązań wspierających wdrażanie innowacji dydaktycznych.
Cel
Udział nauczyciela UPWr w projekcie obejmuje: 1) 24-godzinne szkolenie z zakresu PBL, realizowane na UPWr przez wyspecjalizowanego w tym zakresie wykonawcę, a następnie 2) wdrożenie metodyki w ramach wybranego przedmiotu prowadzonego w formie ćwiczeń, w wymiarze co najmniej 1 semestru, rozpoczynając od semestru letniego 2021/2022, niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, lub od semestru zimowego 2022/2023.

Ponadto uczestnicy projektu:
•  otrzymują komplet materiałów szkoleniowych,
•  imienny certyfikat o ukończeniu szkolenia,
•  biorą udział w badaniu przyrostu kompetencji prowadzonym przed i po szkoleniu z zakresu PBL, po którym otrzymują spersonalizowany raport.

Uczestnicy i warunki udziału
•  60 nauczycieli akademickich UPWr, zainteresowanych wykorzystaniem i wdrażaniem metodyki PBL w dydaktyce akademickiej, w tym 44 zgłoszonych przez kierownika jednostki/przełożonego i 16 – samodzielnie,
• mogących wykazać się w okresie ostatnich 5 lat istotnymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi w zakresach, o których mowa w Ankiecie kwalifikacyjnej, stanowiącej załącznik do Regulaminu udziału w dodatkowych szkoleniach dla kadry dydaktycznej w ramach projektu,
• którzy złożyli do 24.03.2022 r. (REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA w dn. 22-24.03.2022 r.), dokumenty rekrutacyjne: Ankietę kwalifikacyjną, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych. Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanu na adres: innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl  lub dostarczyć w oryginale do biura realizatora szkoleń i wizyt studyjnych w ramach projektu: Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Wsparcia Projektowego, pok. 3MF w Budynku Melioracji. Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełnione komputerowo, podpisane, parafowane na każdej stronie, opatrzone podpisem i pieczęcią przełożonego (podpis i pieczęć przełożonego są potrzebne bez względu na to czy nauczyciel zgłasza się na szkolenie samodzielnie, czy też jest zgłaszany przez przełożonego – por. pierwsza kropka).
Przebieg rekrutacji
1) złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych,
2) weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną i przyznanie punktów rekrutacyjnych kandydatom,
3) wybór 60 uczestników szkolenia z zakresu PBL – osoby, którym przyznano najwięcej punktów rekrutacyjnych,
4) ustalenie grup szkoleniowych.

Uczestnicy rekrutacji będą informowani o wynikach rekrutacji drogą e-mailową.
Realizacja
Szkolenie z zakresu PBL:  
•  w grupach 5-12 osobowych, w infrastrukturze UPWr. W przypadkach uzasadnionych zagrożeniem pandemicznym, dopuszcza się realizację szkolenia w formule zdalnej,
•  5 grup szkoleniowych, każda z nich weźmie udział w 24-godzinnym szkoleniu, w ramach 3 dni szkoleniowych,
•  realizacja szkolenia nastąpi w I-II kwartale 2022 r., w dni robocze, w ramach 8 h dydaktycznych w przedziale: 9.00-17.00.  Organizator szkolenia przekaże zrekrutowanym uczestnikom szczegółowe terminy dla poszczególnych grup szkoleniowych.

Wdrożenie PBL:  

•  w ramach wybranego przedmiotu prowadzonego na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w formie ćwiczeń, w wymiarze co najmniej 1 semestru,
•  rozpoczęcie realizacji – niezwłocznie po ukończeniu szkolenia.
Program – założenia
Szkolenie z zakresu PBL obejmie zagadnienia:
•  projektowanie, przygotowywanie, realizacja, ewaluacja i walidacja dydaktyki z wykorzystaniem metodyki PBL, w tym:
•  budowanie zespołów, kompetencji superwizora metody PBL,
•  diagnoza predyspozycji zespołowych, facylitacji jako stylu pracy,
•  formy udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,
•  w kontekście regulacji prawnych dot. szkolnictwa wyższego, realiów funkcjonowania uczelni, studiów przypadku zaczerpniętych z praktyki akademickiej.
Ważne dokumenty
•  Regulamin udziału w dodatkowych szkoleniach dla kadry dydaktycznej w ramach projektu pn. „POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni”, Zadanie 11 – Szkolenia dla kadry dydaktycznej,
•  Załącznik nr 1 – Ankieta kwalifikacyjna,
•  Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy,
•  Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Kontakt
Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki
Sekcja Wsparcia Projektowego
Osoba do kontaktu: Urszula Siembieda,
pokój 3MF, Budynek Melioracji
urszula.siembieda@upwr.edu.pl
tel. 71 320 5408, 726 700 702