Wrocławski Slam Dydaktyczny 2019

0

Patronat
Wrocławski Slam Dydaktyczny 2019 został organizowany w ramach IV ogólnopolskiej konferencji z cyklu „O edukacji inaczej”, która odbyła się w dniach 17 i 18 października 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice. Tegoroczną edycję poświęcono zagadnieniu: „Edukacja w epoce cyfrowej”.

Patronat specjalny nad konkursem dydaktycznym dla nauczycieli pn. Wrocławski Slam Dydaktyczny 2019 objęli Prorektorzy właściwi ds. kształcenia wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Ryszard Cach, Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Andrzej Dziedzic, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Józef Sowiński. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Cel
Celem konkursu było przede wszystkim dzielenie się i promowanie dobrych praktyk dydaktycznych nawiązujących do tematyki tegorocznej konferencji. Stał się on doskonałą okazją do kreatywnej prezentacji własnego warsztatu dydaktycznego i czerpania z doświadczeń nauczycieli różnych szczebli nauczania.

Uczestnicy konkursu przedstawili swoje doświadczenie dydaktyczne odnoszące się do obszaru tematycznego konferencji. Prezentować można było zatem: proces lub narzędzie do weryfikacji przydatności treści dostępnych w Internecie, przedmiot prowadzony w oparciu o bazę danych, założenia pracy projektowej prowadzonej w chmurze, wirtualne laboratorium lub wybrany przedmiot realizowany na platformie e-learningowej itp.

Przebieg
1) W pierwszym etapie konkursu osoby zainteresowane udziałem przesłały drogą e-mailową swoje zgłoszenie, spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu.

2) Komisja konkursowa wybrała 7 zgłoszeń, które zostały zaprezentowane podczas pierwszego dnia konferencji. Każda prezentacja nie przekroczyła 8 minut; uczestnicy konkursu dbali o jej wygłoszenie w sposób zrozumiały, atrakcyjny, angażujący publiczność, oparty na interakcji z nią. W drugim etapie konkursu udział  wzięli:

Dycewicz Oliwa, z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej, z prezentacją pt. „Tropy zbrodni”, dotyczącą autorskiej innowacji dydaktycznej w obszarze przedmiotów przyrodniczych, opartej na zasadach gamifikacji,
Hajdasz Ewa, z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z prezentacją pt.”Kurs języka angielskiego dla studentów architektury krajobrazu na platformie Moodle”, obrazującą wybrane narzędzia e-learningowe i blended-learningowe,
dr Greczyło Tomasz, z Uniwersytetu Wrocłwskiego, z prezentacją pt. „Technologia informacyjno-komunikacyjna i… miłość”, promującą refleksyjne włączanie technologii w proces nauczania,
Kapuśniak Monika, z Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu, z prezentacją pt. „Yoda ma kod(a) a nauczyciel miecz świetlny”, na temat zastosowania kodów QR w edukacji, zawierającą elementy pokoju zagadek,
dr inż. Kilian Wojciech, z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z prezentacją pt. „It’s a lemon!”, w której proponował zmniejszenie wykorzystania mediów cyfrowych w dydaktyce, na rzecz zapewnienia różnorodnych bodźców sensorycznych, a przez to harmonijnego, holistycznego rozwoju ucznia/studenta,
Michalczak Natalia, z Szkoły Podstawowej nr 88 we Wrocławiu, z prezentacją pt. „Ballady & Romance” pokazującą optymalne połączenie technologii audiowizualnych z umiejętnością budowania relacji, samostanowienia i kreatywności uczniów,
dr hab. inż. Szewrański Szymon, z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z prezentacja pt. „Pokazać i zrozumieć dane” obrazującą możliwości wykorzystania w dydaktyce narzędzia analitycznego Tableau. 

3) Komisja konkursowa, kierowana przez prof. Barbarę Żarowską, wyłoniła i nagrodziła laureatów 3 pierwszych miejsc, biorąc pod uwagę wymagane kryteria merytoryczne i formalne oraz użyteczność i innowacyjność prezentowanego rozwiązania, a także sposób prezentacji, w tym charyzmę i kontakt slamera z publicznością.

I miejsce zajęła Pani Natalia Michalczak,
II miejsce – dr Tomasz Greczyło,
III miejsce – Pani Monika Kapuśniak.

Specjalne wyróżnienie przyznano Panu dr inż. Wojciechowi Kilianowi, doceniając jego propozycję obudowywania relacji podmiotowo-przedmiotowych poza rzeczywistością cyfrową.

Publiczność wybrała swojego laureata – został nim dr Tomasz Greczyło z UWr.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat wystąpień poszczególnych uczestników konkursu, wykorzystywanych przez nich metod i narzędzi dydaktycznych, prosimy o kontakt pod adresem: wroclawskislamdydaktyczny@upwr.edu.pl

Uczestnicy 
Do udziału w konkursie zaproszono nauczycieli, w szczególności nauczycieli akademickich, którzy chcieli zaprezentować swoje sukcesy i warsztat dydaktyczny.
Data
Prezentacje 7 wybranych zgłoszeń i rozstrzygnięcie konkursu – nastąpiło w toku obrad IV ogólnopolskiej konferencji z cyklu „O edukacji inaczej”, tj. w dniu 17.10.2019 r.
Miejsce 
Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław-Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Komisja konkursowa
Skład Komisji konkursowej powołanej przez JM Rektora UPWr:
– Jolanta Góreczna z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
– dr Jolanta Horyń z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
– dr Józef Krawczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego,
–  prof. Barbara Żarowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – przewodnicząca Komisji,
– prof. Adam Figiel, z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Nagrody  
Laureatom konkursu przyznano nagrody o wartości ponad 3 500 zł. Nagrody ufundowali: Bergman Engineering Sp. z o.o., Basf Sp. z o.o., Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Kontakt 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
wroclawskislamdydaktyczny@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 12, 726 700 702