Jakość kształcenia w szkole wyższej – wyzwania współczesności

0

Cel
To już trzecia edycja seminarium z zakresu innowacyjnej dydaktyki na UPWr. W 2017 r. dokonaliśmy przeglądu szerokiego spektrum metod innowacyjnych stosowanych w dydaktyce na UPWr.  Podczas ubiegłorocznego spotkania przyjrzeliśmy się  bliżej metodom problemowym i projektowym w dydaktyce przedmiotów z obszaru nauk eksperymentalnych. Tym razem będziemy mówić o:
• zmianie paradygmatu kształcenia oraz organizacji kształcenia zorientowanego na studenta,
• znaczeniu i sposobie zorganizowania walidacji,
• uwzględnieniu w programach studiów oraz sylabusach przedmiotów istotnych aspektów umożliwiających zastosowanie problemowych i projektowych metod dydaktycznych.
Uczestnicy
•  nauczyciele akademiccy UPWr, w tym członkowie rad programowych, dostosowujący obecnie programy studiów i sylabusy przedmiotów do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
•  pracownicy zainteresowani uwzględnieniem w procesie dydaktycznym metod aktywizujących studenta, w szczególności metod typu Problem-Based-Learning.  
Data
12 kwietnia 2019 r., w godz. 11.15 – 14.30.
Miejsce
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, Wrocław, gmach główny, sala im. prof. Tołpy.
Program
  1. Rozumienie jakości zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji – jakość kwalifikacji nadanej.
  2. Kompetencje/ umiejętności XXI wieku, zmiana paradygmatu kształcenia – wyzwania stojące przed uczelniami.
  3. Organizacja kształcenia zorientowanego na studenta.
  4. Znaczenie walidacji – jak ją zorganizować?
Prelegent
Dr inż.  Tomasz Saryusz-Wolski – z wykształcenia inżynier mechanik, doktor nauk technicznych. Od lat zajmuje się problematyką kształcenia akademickiego. Dyrektor i założyciel Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, jednostki prowadzącej szeroką współpracę międzynarodową w oparciu o kształcenie w języku wykładowym angielskim i francuskim. Koordynator wielu projektów międzynarodowych z zakresu internacjonalizacji, wdrażania innowacyjnych metod i jakości kształcenia.  Ekspert zajmujący się przemianami w szkolnictwie wyższym – ECTS, Suplement do Dyplomu, Ramy Kwalifikacji. W latach 2006 -2009 członek „Bologna Follow Up Group”. Pełnił funkcję „ECTS/DS National Contact Point, ECTS/DS Counsellor, Promotora Bolońskiego a następnie  Eksperta Bolońskiego. Ekspert Europejskiego Systemu  Akumulacji i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – Członek Zespołu Ekspertów ECVET. Członek Zespołu Bolońskiego KRASP. Od 2006 roku członek grup ekspertów związanych z przygotowaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Aktualnie zajmuje się przemianami w kształceniu na poziomie wyższym oraz rozwojem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Wymagane dokumenty
karta zgłoszenia do udziału w seminarium z wskazaniem w treści wiadomości nazwy seminarium
Ważne informacje dodatkowe
•  seminarium będzie zrealizowane dla grupy 30 uczestników,
•  o udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń,
• udział w seminarium jest nieodpłatny.
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 12