PRINCE/TRIZ/AGILE/ZWINNE PROJEKTOWANIE

Dofinansowanie
Projekt pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowy nr POWR.03.05.00-00Z082/17-00
Cel
Celem realizacji Zadania 8 jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, poprzez realizację szkoleń dla kadry kierowniczej/zarządzającej oraz administracyjnej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Uczelni.
Uczestnicy/czki i warunki udziału
O udział w szkoleniach mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy należący do grupy docelowej spełniający następujące kryteria formalne:
1) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania na UPWr;
2) złożą do Organizatora zadania nr 8 dokumenty rekrutacyjne.
Przebieg rekrutacji
Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc, przy czym limit zaplanowano następująco:

1) 47 miejsc dla osób wybranych przez kierowników jednostek/Liderów Wiodących Zespołów Badawczych;
2) 16 miejsc dla osób samodzielnie składających zgłoszenie.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) wypełnienie i złożenie przez kandydatów/tek dokumentów rekrutacyjnych;
2) weryfikacja dokumentów przez Komisje Rekrutacyjną oraz przyznanie punktów rekrutacyjnych poszczególnym kandydatom/tkom;
3) wybór Uczestników/czek zadania 8, zgodnie z zasadami rekrutacji;
4) poinformowanie kandydatów/tek o zakwalifikowaniu się (lub niezakwalifikowaniu) do udziału w szkoleniach (e-mail).

Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić i wysłać na adres rekrutacja.power@upwr.edu.pl lub dostarczyć do Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, bud. A-12 p. II do dnia 16.10.2023 r.

Realizacja
W ramach zadania 8 zaplanowano następujące szkolenia:

  1. TRIZ szkolenie z metodologii rozwiązywania problemów (online) – dla 25 osób
  2. Prince PM Foundation (stacjonarnie) – dla 10 osób
  3. Prince PM Practicioner (stacjonarnie) – dla 5 osób
  4. Agile PM Foundation (online) – dla 8 osób
  5. Agile PM Practitioner (online) – dla 5 osób
  6. Zwinne projektowanie produktów i usług (stacjonarnie) – dla 10 osób

Uczestnicy/czki projektu:

  • otrzymują komplet materiałów szkoleniowych,
  • otrzymują imienny certyfikat o ukończeniu szkolenia,
  • biorą udział w badaniu przyrostu kompetencji prowadzonym przed i po szkoleniu
Ważne dokumenty
Kontakt
Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Osoby do kontaktu: Joanna Markowska, Katarzyna Błaszczyk
C.K. Norwida 27 C bud A-12, p. II, 50-375 Wrocław
tel. 71 320 54 81, 71 320 10 01