Kurs maturalny z matematyki

1 080

Cel
Rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, intensywna powtórka zagadnień poruszanych na lekcjach matematyki w szkole średniej, uzupełnienie niezbędnych informacji, ale także przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych, omówienie najczęściej popełnianych błędów, zajęcia warsztatowe pogłębiające wiedzę, mini-wykłady nt. zagadnień najczęściej sprawiających problemy na egzaminie maturalnym.
Uczniowie nauczą się:
• rozwiązywania zadań typu maturalnego na poziomie rozszerzonym – analizowania treści zadań, formułowania spójnych wypowiedzi na zadany temat;
• pisemnego redagowania rozwiązań zadań maturalnych.
Zajęcia są zgodne z aktualną podstawą programową do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki na poziomie rozszerzonym.
Adresaci
Uczniowie klas maturalnych, planujący między innymi podjęcie studiów na wydziałach: Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz na kierunku Bioinformatyka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przyjmujemy tylko zgłoszenia grupowe (min. 12 osób w grupie). 
Data
kurs jesienny: od 14 października 2018 r.  do 3 marca 2019 r.
kursy wiosenne ( bardzo intensywne ): od stycznia do kwietnia 2019 r.
Czas trwania:
kurs jesienny:
– 45 h
– 11 zjazdów 4-godzinnych
– zajęcia realizowane w weekendy, średnio co 2-3 tygodnie, przeważnie w soboty lub/i piątki po 4-5 h dziennie.
kursy wiosenne:
– 45 h
– zajęcia realizowane w weekendy, intensywnie (co 1-2 tygodnie), przeważnie w soboty lub/i piątki po 4-5 h dziennie.
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wybrane moduły tematyczne
• Funkcje i ich własności, funkcje liniowe, układy równań liniowych.
• Funkcja kwadratowa, wzory Viete’a, równania i nierówności kwadratowe z parametrem.
• Wielomiany, podzielność wielomianów, twierdzenie Bezout, równania i nierówności wielomianowe, funkcje wymierne, funkcja homograficzna, równania i nierówności wymierne.
• Funkcje wykładnicze, równania i nierówności wykładnicze, definicja logarytmu i jego własności, funkcja logarytmiczna, równania i nierówności logarytmiczne.
•Funkcje trygonometryczne, podstawowe wzory trygonometryczne, równania i nierówności trygonometryczne.
• Ciągi liczbowe, ciąg arytmetyczny i geometryczny, pojęcie granicy ciągu, suma nieskończonego ciągu geometrycznego.
• Granica właściwa i niewłaściwa funkcji w punkcie, definicja pochodnej funkcji oraz jej Interpretacja geometryczna i fizyczna, monotoniczność i ekstrema funkcji, zadania optymalizacyjne.
• Rachunek wektorowy na płaszczyźnie, iloczyn skalarny, kąt między wektorami, elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie, równania prostej i okręgu.
• Przekształcenia geometryczne płaszczyzny, izometria, symetria osiowa i środkowa, cechy przystawania trójkątów, jednokładność i podobieństwo, twierdzenie Talesa.
• Własności miarowe figur płaskich, twierdzenia sinusów i cosinusów, wzory na pole trójkąta, zastosowanie trygonometrii w zadaniach planimetrycznych.
• Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadzący zajęcia z różnych działów matematyki
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych [POBIERZ]
Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław, nr konta 62102052420000210200292045 z dopiskiem: KURS MATURALNY z matematyki
Informacje dodatkowe
Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne, materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu maturalnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20