Metody aktywizujące w dydaktyce przedmiotów z obszaru nauk eksperymentalnych

76


Seminarium objęte patronatem przez JM Rektora UPWr prof. dr hab. Tadeusza Trziszkę.

Cel
Udział w 2-dniowym seminarium dydaktyczno-naukowym pt. „Metody aktywizujące (ze szczególnym uwzględnieniem problemowych i projektowych) w dydaktyce przedmiotów z obszaru nauk eksperymentalnych” umożliwi:
•  dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie stosowania aktywizujących metod dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemowych i projektowych,
•  poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak efektywnie uczyć (się)/ studiować w obszarze nauk eksperymentalnych,
•  podjęcie dyskusji na temat roli „mistrza” i „ucznia” w koncepcji uczenia (się) metodami aktywizującymi.
Uczestnicy
•  nauczyciele akademiccy i doktoranci, nauczyciele wcześniejszych etapów edukacyjnych, prowadzący przedmioty przyrodnicze, techniczne, oparte na naukach eksperymentalnych,
•  osoby zainteresowane aktywnym i efektywnym uczeniem (się) w obszarze nauk eksperymentalnych,
•  z terenu województwa dolnośląskiego.
Zapraszamy uczestników seminarium do prezentowania swoich doświadczeń, przemyśleń i spostrzeżeń, aktywnego udziału w dyskusjach panelowych.
Data
11 – 12 czerwca 2018 r.
Miejsce
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, Plac Grunwaldzki 24, Wrocław.
Program – wybrane zagadnienia
•  Wybrane zagadnienia metodyk: Problem Based Learning, Design Thinking, Learning By Doing, Team Based Learning, TOC oraz seria rozwiązań i zastosowań autorskich
•  Modele, narzędzia i przestrzenie uczenia się przedmiotów opartych na naukach eksperymentalnych, w tym casus amerykański
•  Jak uczyć (się) myślenia krytycznego? I po co nam kreatywność?
•  O budowaniu właściwych relacji uczniów i studentów z obiektami świata materialnego
•  O przenikaniu się ról: mistrza – ucznia/studenta w koncepcji uczenia (się) metodami aktywizującymi
Zobacz szczegółowy program wydarzenia
Prelegenci
W gronie prelegentów znajdują się:
•  nauczyciele akademiccy UPWr oraz wrocławskich uczelni, zainteresowani dzieleniem się i pogłębianiem wiedzy na temat aktywizujących metod dydaktycznych, w szczególności w obszarze nauk eksperymentalnych, przyrodniczych, technicznych,
•  metodycy nauczania, z doświadczeniem trenera, coacha, tutora,
•  gość specjalny – prof. Jacek Kozieł, Iowa State University – z prezentacją w formie telekonferencji na temat aktywnych metod dydaktycznych
Wymagane dokumenty i opłaty
•  karta zgłoszenia do udziału w seminarium z wskazaniem w treści wiadomości nazwy seminarium,
•  dowód wniesienia opłaty uczestnictwa w seminarium. Wymaganą opłatę należy wnieść na konto UPWr nr PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045, w tytule podając: nr projektu D210/0009/18.
Ważne informacje dodatkowe
•  seminarium będzie zrealizowane dla grupy 25 uczestników,
•  o udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń,
•  osoby zainteresowane udokumentowaniem udziału w seminarium (np. na potrzeby awansu zawodowego) mogą otrzymać świadectwo uczestnictwa wystawione przez UPWr na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27.07.2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz.1365).
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 12