Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

4 500

Cel studiów
Studia przygotowują specjalistów do pracy w obszarze pozyskiwania i wykorzystania wybranych odnawialnych  źródeł energii (OŹE), zwłaszcza w zakresie lokalnej energetyki rozproszonej, a także w obszarze gospodarki odpadami (GO). Ich zaletą jest efekt synergii wynikający z powiązania tematyki OŹE oraz GO, przekładający się na pozyskanie fachowej wiedzy na temat pozyskiwania i wykorzystania odpadów do celów energetycznych.
Absolwent studiów potrafi m.in.:

 • określić potencjał oraz możliwości zastosowania wybranych OŹE na poziomie lokalnym
 • opracować koncepcję lokalnego centrum energetycznego
 • dokonać identyfikacji odpadów i stworzyć strategię ich zagospodarowania
 • opracować koncepcję instalacji przetwarzania odpadów
 • ocenić wpływ OŹEiGO na lokalne środowisko
 • procedować, poprawnie pod względem formalnym i prawnym, w sprawach związanych z OŹEiGO
 • diagnozować źródła finansowania lokalnych projektów zw. z OŹEiGO

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 11.09.2011 r. (Dz.U. 2011, nr 196, poz. 1167).

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zainteresowanych rozwojem swojej kariery w obszarze OŹEiGO. Zapraszamy w szczególności:

 • osoby zatrudnione w obszarze OŹEiGO zainteresowane poszerzeniem kompetencji, pracowników biur projektowych zajmujących się budownictwem ekologicznym niskoemisyjnym lub pasywnym, osoby piastujące kierownicze stanowiska zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym oraz osoby, które w przyszłości o takie stanowiska zamierzają się ubiegać,
 • nauczycieli przedmiotów zawodowych, zainteresowanych nabyciem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1264).
Data
Po zebraniu grupy.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 182 godziny). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Miejsce szkolenia
Zajęcia są realizowane w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wyposażonym w kilkadziesiąt stanowisk badawczych i pokazowych. Uczestnik może zapoznać się z nowoczesną aparaturą, od turbin wodnych po tunel aerodynamiczny.
Program
Program studiów obejmuje 8 modułów tematycznych:

 1. Prawne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty rozwoju OŹEiGO, w tym przedmioty: rozwój cywilizacyjny a zanieczyszczenie środowiska naturalnego, kierunki rozwoju energetyki w Polsce i na świecie, prawne, ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania wykorzystania OŹE, zrównoważony rozwój – współistnienie gospodarki i ekosfery.
 2. Energetyka wodna, słoneczna, wiatrowa i wodór: energetyka wodna, energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna, energia wodoru.
 3. Pozyskiwanie i wykorzystanie biomasy w energetyce: uprawa roślin energetycznych, biopaliwa stale, biopaliwa płynne i biogazy.
 4. Energia geotermalna oraz pozyskiwanie, magazynowanie ciepła i rekuperacji: pompy ciepła, energetyka geotermalna, magazynowanie energii, rekuperacja.
 5. Gospodarka odpadami. Podstawy: prawo gospodarki odpadami, wytwarzanie odpadów i ich podstawowe właściwości, systemy gospodarki odpadami, ewidencja odpadów i aspekty ekonomiczne gospodarki odpadami.
 6. Technologia przetwarzania odpadów: badanie parametrów technologicznych odpadów, recykling odpadów, mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów, składowanie odpadów, innowacyjne systemy technologiczne gospodarki odpadami.
 7. Planowanie OŹEiGO oraz rozwoju lokalnej energetyki rozproszonej: samowystarczalność energetyczna w gospodarstwie i hybrydy energetyczne, przygotowanie jednostki do korzystania z funduszy pomocowych – przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE, polityka inwestycyjna w energetyce odnawialnej, planowanie przestrzenne z uwzględnieniem energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami.
 8. Praca dyplomowa: seminarium i przygotowanie pracy.

 Pobierz szczegółowy plan studiów.

Kadra
Zajęcia, prowadzone przez wybitnych specjalistów w branży OŹEiGO – dydaktyków akademickich z bogatym dorobkiem badawczym w obszarze OŹEiGO oraz przedsiębiorców-praktyków, dają możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

W gronie wykładowców-trenerów znajdują się m.in.:

 • dr inż. Arkadiusz Dyjakon – kierownik studiów; trener grupy kierowniczej grupy EDF Polska w zakresie obejmującym spalanie i współspalanie biomasy w energetyce zawodowej; ekspert z zakresu energetyki odnawialnej w Programie LIDER. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie odnawialnych źródeł energii (konwersja energii, niekonwencjonalne źródła energii, spalanie i paliwa, energia z biomasy, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, energetyka wiatrowa, projektowanie instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych), opiekun Koła Naukowego BioEnergia, współautor wielu opracowań dla przemysłu, publikacji naukowych, 3 patentów i 3 skryptów akademickich.
 • dr inż. Przemysław Bukowski – specjalista w dziedzinie termoenergetyka; wykonywał badania w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach, gdzie zdobył doświadczenie związane z zagadnieniami energetyki zawodowej. Obecnie zajmuje się energetyką odnawialną, dorobek naukowy: 16 publikacji, kilkanaście prac niepublikowanych, jeden patent. W sferze zainteresowań znajdują się audyty energetyczne i sposoby podnoszenia efektywności energetycznej procesów technologicznych. Pomysły techniczne, opracowane przez dr inż. Przemysława Bukowskiego były wdrożone w 56 polskich zakładach i przedsiębiorstwach.
 • prof. dr hab. inż. Adam Figiel – Dyrektor Instytutu Inżynierii Rolniczej, kierownik Zakładu Termodynamiki i Inżynierii Procesowej. Prowadzi badania z wykorzystaniem innowacyjnych metod w aspekcie jakości produktu, wymiany ciepła oraz energochłonności procesu. Doświadczenie naukowe pogłębiał na uniwersytetach w Kanadzie, Hiszpanii i Malezji w ramach stypendiów, staży, warsztatów i konsultacji naukowych. Autor i współautor wielu monografii oraz  artykułów naukowych. Kierownik dwóch i główny wykonawca w trzech projektach krajowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wyników o charakterze naukowo-rozwojowym.
Opłaty za studia
 • czesne – 4 500 zł, istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty
 • opłata wpisowa – 100 zł
Nabór
Nabór ciągły. Kandydaci powinni wysłać kartę zgłoszenia [kliknij] oraz dokonać wpłaty z tytułu: opłaty wpisowej oraz czesnego za 1 semestr lub za całość studiów. Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP SA Wrocław nr: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem: studia podyplomowe OŹEiGO, imię i nazwisko kandydata.
Ponadto należy złożyć w sekretariacie studiów komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
Wymagane dokumenty
 1. oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego [pobierz]
 2. oryginał wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie usług edukacyjnych [pobierz] w dwóch egzemplarzach
 3. oryginał dyplomu ukończenia studiów lub jego odpis oraz kserokopia tego dokumentu
 4. kserokopia dowodu osobistego
 5. życiorys zawodowy
 6. potwierdzenie dokonania wymaganych opłat
 7. jednej fotografii o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
Informacje dodatkowe
Szczegółowe zasady powoływania i prowadzenia studiów podyplomowych, a także prawa i obowiązki słuchacza określa Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Studia będą uruchomione przy zgłoszeniu się minimum 20 osób.

Kontakt
Sekretariat studiów:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20