Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym

Adresaci:
Studia skierowane są do doradców rolniczych w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”.

Absolwent studiów podyplomowych „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym” zna zagadnienia z zakresu właściwości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także techniki, metody i narzędzia, operacje jednostkowe oraz technologie stosowane w procesach przetwarzania żywności. Wskazuje przemiany fizyko-chemiczne i biochemiczne zachodzące podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych, a także przydatność różnych metod utrwalania i przetwarzania żywności oraz wyjaśnia ich wpływ na trwałość i bezpieczeństwo żywności. Identyfikuje zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych. Wykorzystuje normy i zasady racjonalnego żywienia różnych grup ludności, zna i tłumaczy skutki niewłaściwego odżywiania. Stosuje zasady dotyczące zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, zasady z zakresu ekonomii, organizacji, zarządzania i marketingu, a także zagadnienia prawne zakresie produkcji żywności. Absolwent potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody, techniki, technologie i materiały do produkcji i utrwalania żywności. Analizuje zagrożenia i wskazuje krytyczne punkty kontrolne w wybranym procesie produkcyjnym, a także opracowuje dokumentację systemu zarządzania jakością i dokumentację dobrych praktyk (GMP/GHP) oraz HACCP. Posługuje się wybranymi normami, standardami i aktami prawa żywnościowego.

Data:
wrzesień 2022 – czerwiec 2023
Czas trwania:
2 semestry
Słuchacze otrzymują:  
  • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Miejsce realizacji:
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Program:
Program studiów podyplomowych obejmuje 247 godzin dydaktycznych, w tym 92 godz. wykładów realizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz 155 godzin zajęć odbywających się w siedzibie UPWr (140 godz. ćwiczeń, 10 godz. na wykonanie pracy dyplomowej i 5 godz. na egzamin i obronę pracy dyplomowej).

Program studiów dostępny:

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/uchwaly/uchwaly-senatu/2021-rok/uchwala-nr-582021-senatu-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-17-grudnia-2021-roku-60.html

Kadra:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Rekrutacja:
Rekrutacja jest prowadzona do 31.08.2022, zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu  z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr.
Wymagane dokumenty: 

Przed pierwszymi zajęciami Słuchacz dostarcza wypełnioną i podpisaną umowę, kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe – wypełniony i wydrukowany z systemu IRK oraz poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Informacje dodatkowe:
Studia zamawianie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą
w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70 w postępowaniu DDD.69097.1.2021 na Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych pod nazwą „Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym”.https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2022-rok/zarzadzenie-nr-1302022-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-7-lipca-2022-roku-137.html
Kierownik studiów
dr inż. Joanna Chmielewska, prof. uczelni
Kontakt
Joanna Chmielewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
joanna.chmielewska@upwr.edu.pl
Anna Kałuża-Handke
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
ul. Norwida 27 c
50-375 Wrocław
tel. 71 320 5120
anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl