Wycena nieruchomości

4 500

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.
Ukończenie studiów przygotowuje do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm doradczych oraz wyceny nieruchomości. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do odbycia praktyki zawodowej z zakresu wyceny nieruchomości i do ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości.
Data
październik 2023 r. – czerwiec 2024 r.
Czas trwania
2 semestry (łącznie 286 godzin)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele w systemie hybrydowym (zajęcia prowadzone stacjonarnie oraz zajęcia prowadzone zdalnie w zależności od stanu epidemiologicznego w kraju).
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Słuchacze otrzymują
  • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
  • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową  na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, ul. Grunwaldzka 55, Wrocław
Program
1. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
1.1. Wybrane działy prawa cywilnego
1.2. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
1.3. Gospodarka nieruchomościami
1.4. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
1.5. Ochrona danych osobowych i zamówienia publiczne
1.6. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarka rolna, leśna i wodna
1.7. Źródła informacji o nieruchomościach
2. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ
2.1. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i rynku nieruchomości
2.2. Podstawy wiedzy z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości
2.3. Podstawy matematyki finansowej
2.4. Podstawy statystyki
3. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ
3.1. Podstawy budownictwa
3.2. Proces inwestycyjny i technologie w budownictwie
3.3. Eksploatacja nieruchomości
3.4. Podstawy kosztorysowania
4. PODSTAWY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO
4.1. Rzeczoznawca majątkowy
4.2. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
4.3. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
4.4. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce oraz dokumentacja procesu wyceny
4.5. Doradztwo na rynku nieruchomości
5. WYCENA NIERUCHOMOŚCI:
5.1. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
5.2. Wycena nieruchomości zurbanizowanych oraz wycena masowa
5.3. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
5.4. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
5.5. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i nieruchomości specjalnych
5.6. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
Kadra
Specjaliści z danych dziedzin, głównie pracownicy Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi.
Rekrutacja
Rekrutacja od 11.04.2023 do 30.09.2023. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:
1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).
Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

    • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
    • dowód wniesienia opłaty za studia
Informacje dodatkowe
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę – Terminy_zjazdów_2023_2024
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ukończenie studiów podyplomowych oraz zaliczenie praktyki daje możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach (opłata za I semestr – 2 500,00 zł, opłata za II semestr – 2000,00 zł).
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550209
Kierownik studiów
dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. nadzw.
tel. 71 320-1850
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Gospodarki Przestrzennej
ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław
e-mail: sekretariat.igp@upwr.edu.pl
>tel. 71 320-5616
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81