Opublikowano:

Tomasz Malczyk, dr hab. inż., prof. uczelni

Jednostka
Wydział Inżynierii Kształtowanie Środowiska i Geodezji, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Zakład Planowania i Kształtowania Przestrzeni
Wolne miejsca: brak miejsc w bieżącym semestrze
Naukowo interesuje się:

planowaniem przestrzennym, kształtowaniem krajobrazu miast i wsi, budownictwem i energią odnawialną, relacjami społeczno-kulturowymi. Sprawdź obszar specjalizacji tego tutora w bazie wiedzy UPWr.

Prowadzi przedmioty:
"Planowanie przestrzenne", "Zasady projektowania", "Projektowanie urbanistyczne", "Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych", "Planowanie rozwoju miast", "Modele w gospodarce przestrzennej", "Projektowanie infrastruktury gospodarstwa wiejskiego" i in.
Ważne dla tutora:
rozwiązywanie problemów poprzez poznawanie, zaangażowanie i dialog.
Do tego tutora może zgłosić się:
 • uzdolnieni: studentka lub student I roku dowolnego kierunku studiów,  tj. z zainteresowaniami odnoszącymi się do specjalizacji i zainteresowań zawodowych tutora oraz z osiągnięciami w tym (lub pokrewnym) obszarze lub/i z wysoką średnią ocen, lub/i laureat olimpiady,
 • zainteresowani współpracą tutorską począwszy od bieżącego semestru do 31.12.2022 r.,
 • nie tylko ci, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w przedmiotach prowadzonych przez tego tutora.
Cel współpracy tutorskiej:
 • zostanie uzgodniony z tutee na początku współpracy tutorskiej,
 • jest związany z celami kształcenia studenta – tutee – na UPWr,
 • może polegać na przygotowaniu części zagadnień do pracy inżynierskiej lub licencjackiej albo na opracowaniu artykułu, eseju, raportu z badań, analiz, prowadzonych ze wsparciem tutora.
Tutor o sobie:

Jestem absolwentem studiów i studiów podyplomowych w zakresie: budownictwa, architektury krajobrazu i planowania przestrzennego, które ukończyłem na Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Wydział Geodezji i Kształtowania Środowiska, a także Politechnice Warszawskiej – Wydział Architektury oraz  Politechnice Krakowskiej – Wydział Architektury w Instytucie Projektowania Miast i Regionów.

Do tej pory prowadziłem i prowadzę zajęcia na kierunkach: budownictwo, architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna. Mam także doświadczenie we współpracy z jednostkami pozauczelnianymi od administracji, poprzez stowarzyszenia zawodowe i różne podmioty gospodarcze.

Moja działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się na tematyce szeroko pojętej przestrzeni, która powiązana jest w szczególności ze współczesnymi wyzwaniami obejmującymi m.in. zmiany klimatu, odnawialne źródła energii, ład przestrzenny, a także (a może przede wszystkim) relacji człowieka do tych problemów.

Zapraszam do wspólnej podróży w odkrywaniu, zrozumieniu i  planowaniu Naszej i Państwa przyszłości…

Zapisz się do tego tutora


  Oświadczenie Studenta

  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:


  Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:

   


  Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


  Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” [tu usunięta dwójka 2], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)


   Oświadczenie Studenta

   Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Projekcie:

   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 - wpisz Twój wynik z matury przy przedmiotach rekrutacyjnych (pozostałe pola zostaw puste)


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Ponadto:
   Z trzech poniższych opcji wybierz (zaznacz) co najmniej jedną i ją opisz. Wyślij na adres email Twojego tutora dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia i zainteresowania.


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 1 - opisz olimpiadę lub program i Twój sukces


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 2 – wpisz średnią Twoich ocen po ostatnim semestrze studiów na UPWr


   Jeśli zaznaczyłeś pozycję 3 opisz swój dorobek naukowy lub inne osiągnięcia.


   Oczekiwania i cele studenta co do współpracy z tutorem:


   Oświadczenie studenta i obowiązek informacyjny.


   Dane osobowe Studenta przekazane w niniejszym formularzu oraz załącznikach będą przetwarzane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby rekrutacji do Projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki 2”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)