Ogrodnictwo miejskie

5 000

Szczegółowe informacje: http://www.wpt.upwr.edu.pl/?page_id=19663AdresaciStudia skierowane są do osób związanych z zarządzaniem w mieście: uczestników rad osiedli, jednostek samorządu terytorialnego, wykonawców usług na potrzeby tych jednostek, pracowników administracji, członków organizacji pozarządowych, projektantów zieleni, arborystów, rzeczoznawców w zakresie zieleni.
Absolwent studiów podyplomowych Ogrodnictwo miejskie będzie miał wiedzę w zakresie doboru roślin odpowiednich do miejskich form zielonej infrastruktury, technologii budowy zielonych ścian, dachów i innych form zieleni miejskiej. Nabędzie umiejętności w zakresie doboru taksonów przydatnych do nasadzeń miejskich i sposobu wykonania różnych form nowoczesnej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych.Data10.2021 r. – 06.2022 r.Czas trwania2 semestry.
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Przed rozpoczęciem zajęć kierownik studiów udostępni słuchaczom szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.Słuchacze otrzymują

 • materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Miejsce realizacjiUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział  Przyrodniczo – Technologiczny, Plac Grunwaldzki 24A, 50-363 WrocławProgram

 • Ogrody wertykalne i na dachach
 • Nowe formy ogrodnictwa miejskiego
 • Jadalne miasta i urban-farming
 • Zielona przestrzeń publiczna, prywatna i półprywatna
 • Kształtowanie mikroklimatu miasta
 • Funkcje społeczne i rekreacyjne zieleni w mieście
 • Nowoczesne technologie ogrodnictwa w mieście
 • Pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni miejskiej, podstawy arborystyki
 • Seminarium

KadraPracownicy dydaktyczno–naukowi Wydziału  Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, osoby zawodowo związane z branżąRekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona od 19.08.2021 do 15.10.2021, zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr.

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wymagane dokumenty

 

Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Ogrodnictwo miejskie” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Na pierwsze zajęcia Słuchacz dostarcza:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów
Informacje dodatkowe
Możliwość wniesienia opłaty w ratach:
– opłata za I semestr: 2 500,00 zł
– opłata za II semestr: 2 500,00 zł
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów.
Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia. Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław
nr konta 62102052420000210200292045 podając w tytule Ogrodnictwo miejskie, I edycja, imię i nazwisko słuchacza
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550366.
Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. inż Przemysław Bąbelewski prof. uczelni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo – Technologiczny
ul. Plac Grunwaldzki 24A,
50-363 Wrocław
Kontakt:
dr inż. Marta Czaplicka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Ogrodnictwa, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Plac Grunwaldzki 24A,
50-363 Wrocław,
tel.: 502 205 710, 71 320 17 32
email: marta.czaplicka@upwr.edu.pl
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe:
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81