Szkoła Tutorów Akademickich

0

Prorektor ds. studenckich i edukacji zaprasza nauczycieli akademickich UPWr do udziału w certyfikowanej Szkole Tutorów Akademickich. Tutoring to szansa odnowienia relacji „mistrz-uczeń”, efektywny rozwój talentów podopiecznych oraz podniesienie prestiżu uczelni. Uczestnicy Szkoły poznają założenia edukacji spersonalizowanej i będą efektywnie korzystać z narzędzi tutorskich i coachingowych w realiach uczelni.
Cel
Celem Szkoły Tutorów Akademickiej jest:
•  wyposażenie nauczycieli akademickich UPWr  w narzędzia ułatwiające efektywną pracę indywidualną ze studentami,
•  przygotowanie grupy tutorskiej do wypracowania wizji, a następnie wdrożenia tutoringu na UPWr.
Udział w Szkole Tutorów Akademickich obejmuje:
•  udział w 64-godzinnym programie dydaktycznym,
•  konsultacje wdrożeniowe,
•  komplet materiałów szkoleniowych w segregatorach oraz dostęp do interaktywnej platformy wiedzy,
•  Certyfikat Tutora I stopnia dla uczestników Szkoły (wymagany udział w 7 na 8 dniach szkoleniowych oraz zrealizowanie wszystkich zadań certyfikacyjnych),
•  udział w procesie certyfikacji dla UPWr.
Uczestnicy i warunki udziału
•  20 nauczycieli akademickich UPWr, zainteresowanych wykorzystaniem i wdrażaniem tutoringu w dydaktyce akademickiej,
• mogących wykazać się w okresie ostatnich 5 lat istotnymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi,
• którzy przesłali wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 8.11.2019 r. na adres: innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl.
Prorektor ds. studenckich i edukacji powoła Komisję Rekrutacyjną, która zaprosi do udziału w Szkole Tutorów Akademickich nauczycieli UPWr:
• o najwyższym spośród zgłoszonych dorobku dydaktycznym i naukowym,
• biorąc pod uwagę proponowany przez nauczyciela sposób i zakres wykorzystania zdobytych w Szkole wiedzy i umiejętności do podnoszenia jakości kształcenia na UPWr,
• z uwzględnieniem założenia o reprezentacji wszystkich wydziałów.
Czas trwania i terminy
•  8 dni szkoleniowych (8 h dydaktycznych w każdym dniu), razem: 64 h dydaktyczne,
•  proponowane terminy szkoleń:  16-17.11.2019 r., 23-24.11.2019 r.,  30.11.-01.12.2019 r., 7-8.12.2019 r., w godz. 9.00-17.00,
•  wdrożenie narzędzi tutorskich w pracy ze studentami – w II semestrze roku akademickiego 2019/2020, w uzgodnionym w trakcie zajęć zakresie. Podczas wdrożenia uczestnicy Szkoły korzystają nieodpłatnie z konsultacji wdrożeniowych. Wdrożenie jest niezbędnym elementem procesu certyfikacji instytucjonalnej dla UPWr.
Miejsce
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Program
•  Zjazd 1: Tutoring i mentoring w kontekście współczesnej edukacji; Psychologia człowieka dorosłego; Tutoring jako narzędzie kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji
•  Zjazd 2: Identyfikowanie i rozwijanie talentów; Rozwijanie myślenia krytycznego; Tutoring naukowy – praca z esejem oksfordzkim, cz. 1
•  Zjazd 3: Tutoring naukowy – praca z esejem oksfordzkim, cz. 2; Narzędzia coachningowe i tutoring rozwojowy; Planowanie procesu tutorskiego
•  Zjazd 4: Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami tutorskimi; Przywództwo edukacyjne – wdrażanie tutoringu; Rozwój osobisty tutora,
•  Pobierz program Szkoły Tutorów Akademickich.
Metody
Zajęcia będą miały przede wszystkim charakter praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników. Szkolenie będzie miało formę interaktywnego warsztatu z elementami mini-wykładu prezentującego sprawdzoną i inspirującą wiedzę z zakresu metody tutoringu, wzbogaconą o zagadnienia związane z motywacją oraz zarządzaniem projektami. Planuje się wykorzystanie metody harvardzkiego case study, pracy zespołowej, treningu oraz moderowanej dyskusji. Przedmiotem uwagi prowadzących będzie zarówno przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności, jak i zapewnienie przestrzeni dla osobistej refleksji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie realizowanego programu.
Prowadzący
Program Szkoły Tutorów Akademickich zostanie zrealizowany przez Collegium Wratislaviense, wiodący ośrodek edukacji spersonalizowanej , specjalizujący się w metodach mentoringu oraz tutoringu, partnera UPWr w organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. VII Ogólnopolski Kongres Tutoringu odbędzie się na naszej uczelni w dn. 29 i 30.05.2020 r. Zainteresowani będą mogli zaprezentować swoje doświadczenia z wdrożenia tutoringu.

Pobierz informacje o doświadczeniu Collegium Wrastislaviense

Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
innowacyjnadydaktyka@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 12