Wycena technologii metodą quicklook/ broker technologii (dla studentów/ek)

0

Cel
Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz szerokie kompetencje w zakresie wyceny technologii. Metodologia Quicklook™ to zestaw narzędzi do szybkiej analizy i oceny czy innowacja lub technologia ma szanse na komercjalizację.

Broker technologii zajmuje się wyszukiwaniem technologii potrzebnych w biznesie i komunikowaniem klientów biznesowych z naukowcami mogącymi rozwiązać ich problemy. Brokerzy mają wiedzę technologiczną (naukową – tzw. „background”), ale także kompetencje z zakresu analizy rynku, oceny ryzyka, oceny konkurencji. Zdobądź je!

Szkolenie przygotuje Cię do podjęcia zatrudnienia w obszarze wprowadzania technologii na rynek, ulepszania technologii, budowania profilu i oferty jednostki naukowej, rozwoju firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim, a dla zainteresowanych, z zaawansowaną znajomością języka – w angielskim.

Uczestnicy i warunki udziału
 • 40 osób – studentek i studentów studiów stacjonarnych II stopnia lub/i jednolitych studiów magisterskich na UPWr, którym do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 2 semestry
 • którzy złożą w terminie rekrutacji (Rekrutacja przedłużona  do dnia 31.01.2022 r.) komplet dokumentów rekrutacyjnych: Ankieta kwalifikacyjna, Formularz zgłoszeniowy, Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych oraz zaświadczenia:  o średniej ocen za ostatni rok akademicki i niezaleganiu z opłatami w stosunku do UPWr
 • zainteresowani udziałem w szkoleniu prowadzonym w języku angielskim, muszą wykazać się znajomością języka na poziomie min. B2. Sprawdź tutaj, jakimi dokumentami możesz potwierdzić znajomość języka angielskiego. Możesz także posłużyć się informacją o adekwatnej ocenie potwierdzonej przez Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych UPWr (Wyciąg z Suplementu ukończenia studiów I – go stopnia)
 • dodatkowe punkty rekrutacyjne mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnościami lub/i działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź szczegóły w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach.

UWAGA!!! Osoby biorące udział w roku 2020 w szkoleniach Akademii Liderów – TOP 50 INNOVATORS w roku 2020 oraz biorące udział w szkoleniach z Wyceny technologii/broker technologii w roku 2021 nie mogą brać udziału w ww. szkoleniach.

Przebieg rekrutacji
Skany (lub zdjęcia) wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych prześlij na adres email: rekrutacja.power@upwr.edu.pl . Rekrutacja przedłożona do dnia 31.01.2022.

Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć do Sekcji Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, Gmach Główny, ul. C.K. Norwida 25, pok. 319 (III piętro) przed rozpoczęciem szkoleń.

Nie musisz wypełniać danych w formularzach, które dla ułatwienia zaznaczyliśmy jasnoszarym kolorem. Jeśli masz pytania co do wypełnienia dokumentów – skontaktuj się z: Anna Kałuża-Handke, email: rekrutacja.power@upwr.edu.pl, tel. 71 320 5120.

Realizacja
 • 40 osób, w podziale na 2 grupy szkoleniowe (20 os.): dla jednej grupy szkolenie będzie prowadzone w języku polskim, dla drugiej grupy – w angielskim. Propozycję udziału w grupie szkoleniowej wyrazi organizator szkolenia, biorąc pod uwagę kompetencje językowe studentki/studenta,
 • 66 h zajęć dla każdej grupy (szkolenie jest realizowane w ciągu 11 dni x 6 h dydaktycznych dla jednej grupy),
 • forma szkolenia: on-line.
Program 
  • Podsumowanie wykonawcze (6 godz.)
  • Opis technologii (6 godz.)
  • Potencjalne korzyści z opracowania technologii (6 godz.)
  • Stan rozwoju (6 godz.)
  • Stan własności intelektualnej (6 godz.)
  • Konkurencja i technologie konkurencyjne (2 X 6 godz.)
  • Potencjalne rynki komercyjne (świadczenia, wymagania, korzyści) (6 godz.)
  • Potencjalne wyzwania (techniczne, dystrybucyjne, społeczne i ekonomiczne) (6 godz.)
  • Potencjalne szanse (6 godz.)
  • Rekomendacje i lista kontrolna kolejnych kroków (6 godz.)
Ważne dokumenty
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
W sprawie rekrutacji: Anna Kałuża -Handke, email: rekrutacja.power@upwr.edu.pl, tel. 71 320 5120
W sprawach merytorycznych: Magdalena Gawron-Gajgał, e-mail: magdalena.gawron-gajgal@upwr.edu.pl, tel. 603 637 370.
Dofinansowanie
Projekt pn. „POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przewiduje między innymi intensywne działania szkoleniowe podnoszące kompetencje  studentek i studentów UPWr przed wejściem na rynek pracy.