„Wiedza o Unii Europejskiej” Agro-Unia (Kopia)

3 900

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite,licencjat.  W myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ukończenie studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom,które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze.
Data
rozpoczęcie od października 2020 r.
Czas trwania
2 semestry
Miejsce realizacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Edukacyjno – Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice, ul. Pawłowicka 87/89-101, Wrocław
Program
Wybrane zagadnienia:

  • Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).
  • Działalność rolnicza i jej ekonomiczne uwarunkowania (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystywania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe).
  • Przetwórstwo płodów rolnych (łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).
Kadra
Program studiów będą realizowali wybitni specjaliści uczelni wyższych (rolniczych, ekonomicznych i uniwersytetów) oraz ARiMR, MRiRW, banków, a także administracji państwowej i samorządowej.
Rekrutacja
Rekrutacja jest prowadzona do uruchomienia edycji. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć wraz z odpisem lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomy ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dyplomu do wglądu) do Sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe, kandydat będzie proszony o dostarczenie uzupełnionej i podpisanej umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz potwierdzenie dokonania niezbędnych opłat.

Regulacje prawne i wzory dokumentów
Zasady rekrutacji i prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.  Zapoznaj się z wzorami dokumentów wprowadzonych Regulaminem:

Informacje dodatkowe
1) Zajęcia są realizowane w soboty i niedziele.
2) Istnieje możliwość wniesienia opłaty za studia w ratach:

  • I rata – 1950 zł, termin płatności – 01.10.2020 r.
  • II rata – 1950 zł, termin płatności – 20.01.2021 r.

3) Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej.
4) Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz komisyjnym egzaminem.
5) Absolwenci otrzymują urzędowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Więcej o tych studiach

Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1) sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji – http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2) następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3) dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550298.
Kontakt
Sekretariat studiów podyplomowych
Iwona Sawicka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
C. K. Norwida 27, pawilon A-5, pokój 11
50-375 Wrocław
e-mail: agrounia@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 50
tel. kom. 607 850 922
tel./fax 71 320 52 14
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81