Śródlądowe drogi wodne

4 500

Cel studiów
Absolwenci studiów podyplomowych pn. Śródlądowe drogi wodne są przygotowani do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, związanych z gospodarką wodną, żeglugą śródlądową i budownictwem hydrotechnicznym. Dysponują także wiedzą niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dróg wodnych (biura projektowe, firmy konsultingowe i doradcze, firmy wykonawcze).
Absolwenci mogą podjąć pracę w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej – PGW Wody Polskie, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Regionalnych Biurach Planowania Przestrzennego, u prywatnych właścicieli statków oraz biurach projektowych. Zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej.
Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, tj. do  absolwentów szkół wyższych ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra, obecnych lub przyszłych pracowników branży gospodarki wodnej, hydrotechniki, żeglugi śródlądowej, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska.
Data
10.2020 – 06.2021 r.
Czas trwania
2 semestry (10 miesięcy; 263 godziny dydaktyczne w formie wykładów, zajęć o charakterze ćwiczeniowym, w tym terenowych)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Warunkiem ukończenia studiów jest opracowanie i złożenie pracy studialnej oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.
Słuchacze otrzymują
  • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
  • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową  na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Miejsce realizacji zajęć
Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław.
Program
 • Prawo i administracja wodna
 • Przepisy żeglugowe i logistyka
 • Hydrologia
 • Hydraulika
 • Gospodarka wodna w rzekach, kanałach i zbiornikach wodnych
 • Regulacja rzek
 • Budownictwo wodne
 • Elektrownie wodne
 • Ekologia i ochrona wód śródlądowych
 • Śródlądowe drogi wodne
 • Tabor pływający
 • Śluzy, awanporty i przepławki
 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Ćwiczenia terenowe – rejs statkiem
 • Seminarium dyplomowe, praca studialna i egzamin.
Kadra
Pracownicy naukowo-dydaktyczni UPWr, a także wybitni specjaliści innych uczelni rolniczych, ekonomicznych oraz ARIMR, MRiRW, bankowości, administracji rządowej i samorządowej.
Rekrutacja
Rekrutacja jest prowadzona od 01.06. 2020 r. do uruchomienia edycji. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Technologia piwowarstwa” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • dowód wniesienia opłaty za studia
Informacje dodatkowe
O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach:
– opłata za I semestr: 2 250,00 zł
– opłata za II semestr: 2 250,00 zł
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów.
Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia. Opłaty za studia podyplomowe pn. Śródlądowe drogi wodne należy wnieść na rachunek bankowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, nr rachunku PKO PB SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045, w tytule podając: imię i nazwisko słuchacza, SP Śródlądowe drogi wodne.
Dofinansowanie
 Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550648
Kierownik studiów
dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. UPWr
tel. 71 320 5519, e-mail: robert.kasperek@upwr.edu.pl. 
Kontakt
Sekretariat studiów podyplomowych:
mgr inż. Katarzyna Suszek
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl.  Grundwaldzki 24, 50-363 Wrocław
tel. 71-320-5579, e-mail: katarzyna.suszek@upwr.edu.pl. 
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81