Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących

6 600

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów, a zwłaszcza biologicznych, zootechnicznych i rolniczych. Mile widziani są kandydaci posiadający podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, żywienia, utrzymania zwierząt itp., a także ci, którzy obdarzeni są szczególną wrażliwością pozwalającą na zapewnienie zwierzętom dzikim i udomowionym wysokiego komfortu życia.
Data
październik 2023 r.
Czas trwania
3 semestry (łącznie 323 godziny, 90 ECTS)
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową na VI poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 c, Wrocław
Program
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, hodowla i żywienie zwierząt towarzyszących, laboratoryjnych i egzotycznych
 • Choroby zwierząt towarzyszących
 • Dobrostan zwierząt towarzyszących. Obchodzenie się ze zwierzętami
 • Zachowanie się zwierząt. Zoopsychologia. Szkolenie zwierząt. Dogoterapia i felinoterapia
 • Zabiegi pielęgnacyjne. Dermatologia. Endokrynologia. Stomatologia
 • Pomoc w nagłych wypadkach. Zabiegi rehabilitacyjne
 • Chirurgia małych zwierząt
 • Radiologia
 • Praktyka zawodowa
Kadra
Specjaliści z danych dziedzin, głównie pracownicy Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt i Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznej, a także pracownicy Związku Kynologicznego w Polsce i organizacji zrzeszających hodowców kotów rasowych oraz pracownicy ogrodów zoologicznych.
Rekrutacja
Rekrutacja jest prowadzona od 06.04.2023 do 30.09.2023.  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:
1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).
Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
Informacje dodatkowe
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=551143
Kontakt
Katedra Genetyki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kożuchowska 7
51-631 Wrocław
Osoba do kontaktu:
tel. 71 320 57 34
Dr n. biol. Katarzyna Rogowska-Sobota
e-mail: katarzyna.rogowska-sobota@upwr.edu.pl
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81