Psychodietetyka

4 400

 

Adresaci
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich (trzyletnich), zainteresowanych żywieniem człowieka w ujęciu psychologiczno-dietetycznym.
Data
październik 2023 r.
Czas trwania
2 semestry
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Kierownik studiów udostępni słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • po ukończeniu studiów – kwalifikację cząstkową na VII poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław
Program
 • Warsztat interpersonalny
 • Żywienie człowieka
 • Podstawy dietetyki
 • Metodologia praktyki psychodietetycznej
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia osobowości
 • Dualizm psychiki i ciała
 • Fizjologia żywienia
 • Podstawy prawa i etyki
 • Elementy psychoterapii
 • Psychologia motywacji
 • Edukacja żywieniowa i poradnictwo – rola psychologa i rola dietetyka
 • Zachowania zdrowotne i ich zmiana – praca na postawach
 • Terapia osób z zaburzeniami odżywiania
 • Nadwaga i otyłość – mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Komputerowy system wsparcia w dietetyce
 • Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem
 • Psychodietetyka praktycznie
 • Genogram-rodzinne ujęcie trudności związanych z odżywianiem
 • Seminaria dyplomowe
Kadra
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz praktyków – specjalistów klinicznych z zakresu psychoterapii, psychodietetyki i nauk pokrewnych.
Rekrutacja
Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 25.02.2023-01.10.2023. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr
Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:
1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3)po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Psychodietetyka” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia:

Po zamknięciu rekrutacji trzeba będzie ponadto dostarczyć:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • dowód wniesienia opłaty za studia
Informacje dodatkowe
W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 320 1003 lub drogą elektroniczną, e mail: marzena.styczynska@upwr.edu.pl.
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=912229
Kontakt
prof. dr hab. inż. Joanna Wyka
Katedra Żywienia Człowieka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
tel. 71 320 7757
e-mail: joanna.wyka@upwr.edu.pl
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81