Nowoczesna produkcja owoców miękkich

5 000

Szczegółowe informacje: http://www.wpt.upwr.edu.pl/?page_id=19661

Adresaci
Studia skierowane są do: osób planujących lub prowadzących produkcję owoców miękkich: przedsiębiorców, producentów rolnych, producentów małoobszarowych; osób zainteresowanych założeniem, kierowaniem lub prowadzeniem plantacji owoców miękkich; osób zainteresowanych prowadzeniem produkcji w ramach działów specjalnych produkcji rolniczej; osób zainteresowanych prowadzeniem nowoczesnych gospodarstw produkujących owoce miękkie pod osłonami, wykwalifikowanej kadry takich gospodarstw. Studia podyplomowe „Nowoczesna produkcja owoców miękkich” spełniają wytyczne art. 6 ust . 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tzw. uprawnienia rolnicze).
Absolwent studiów podyplomowych „Nowoczesna produkcja owoców miękkich” posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne prowadzenie gospodarstwa specjalizującego się w produkcji owoców miękkich w nowoczesnym systemie produkcji. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i zarządzania zespołami pracowników na plantacjach w gospodarstwach zewnętrznych. Zna gatunki i odmiany owoców przydatnych w systemach uprawy, od sadzonki po gotowy produkt i jego przechowywanie. Rozumie zasady integrowanej produkcji i strategii „zero pozostałości” oraz innych systemów produkcji i jakości żywności. Rozumie znaczenie oddziaływania upraw na środowisko i zna sposoby ich neutralizacji. Potrafi zaplanować zrównoważone prowadzenie upraw w aspekcie zarządzania wodą, nawozami i środkami ochrony roślin. Zna i potrafi zastosować w praktyce niechemiczne metody ograniczania i zwalczania chorób i szkodników oraz chwastów w uprawach.
Data
10.2021 r. – 06.2022 r.
Czas trwania
2 semestry.
Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele.
Przed rozpoczęciem zajęć kierownik studiów udostępni słuchaczom szczegółowy harmonogram zjazdów oraz informację o warunkach zaliczeń.
Słuchacze otrzymują
 • materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Miejsce realizacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział  Przyrodniczo – Technologiczny, Plac Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
Program
 • Sadownicze podstawy produkcji owoców miękkich
 • Szkółkarstwo
 • Organizacja i technologia produkcji owoców miękkich
 • Gleby i podłoża w uprawie owoców miękkich
 • Potrzeby wodne i nawadnianie
 • Potrzeby pokarmowe i nawożenie
 • Zbiór i przechowywanie owoców miękkich
 • Podstawy ochrony przed chorobami i szkodnikami
 • Ekonomika produkcji owoców miękkich
 • Pomieszczenia uprawowe i ich wyposażenie
 • Marketing produktów ogrodniczych
Kadra
Pracownicy dydaktyczno–naukowi Wydziału  Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, osoby zawodowo związane z branżą
Rekrutacja
Rekrutacja jest prowadzona od 20.08.2021 do .15.10.2021, zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr.

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy:

1) założyć konto w systemie IRK,
2) wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
3) po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć  go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych (zob. poniżej dane teleadresowe w polu Kontakt).

Zobacz Instrukcję rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych a także zasady prowadzenia studiów podyplomowych określa Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W przypadku studiów podyplomowych „Nowoczesna produkcja owoców miękkich” komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Na pierwsze zajęcia Słuchacz dostarcza:

  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (zobacz wzór umowy),
  • kwestionariusz osobowy
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów
Informacje dodatkowe
Możliwość wniesienia opłaty w ratach:
– opłata za I semestr: 2 500,00 zł
– opłata za II semestr: 2 500,00 zł
Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów.
Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia. Opłaty należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: PKO BP S.A. Wrocław
nr konta 62102052420000210200292045 podając w tytule Nowoczesna prod. owoców, I edycja, imię i nazwisko słuchacza
Dofinansowanie
Skorzystaj z dofinansowania tych studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie:
1. sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie,
2. następnie skontaktuj się ze swoim operatorem z Twojego województwa,
3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=550366.
Kierownik studiów podyplomowych:
dr. inż. Piotr Chohura
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo – Technologiczny
ul. Plac Grunwaldzki 24A,
50-363 Wrocław
Kontakt:
dr inż. Marta Czaplicka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Ogrodnictwa, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Plac Grunwaldzki 24A,
50-363 Wrocław,
tel.: 502 205 710, 71 320 17 32
email: marta.czaplicka@upwr.edu.pl
Wsparcie obsługi systemu rekrutacji na studia podyplomowe
Joanna Markowska
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81